Bảng thuật ngữ về Shopify Line of Credit

Thuật ngữ Định nghĩa
Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm (APR) Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm, hay "APR", là chi phí hằng năm để vay tiền và có dạng tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh lãi suất hiện hành, mà còn cho biết các khoản tiền bổ sung bạn có thể phải trả cho khoản vay, ví dụ như phí.
Tín dụng hiện có Tín dụng có sẵn là số tiền bạn có thể rút qua Shopify Line of Credit tại một thời điểm nhất định. Sẽ có chênh lệch giữa hạn mức tín dụng và số dư nợ chưa trả tại thời điểm tính toán. Khoản thanh toán đang chờ xử lý hoặc khoản rút tiền đang chờ xử lý có thể ảnh hưởng đến tín dụng hiện có.
Hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng là số tín dụng tối đa bạn có thể tiếp cận thông qua Shopify Line of Credit tại một thời điểm nhất định.
Nợ chưa trả Dư nợ chưa trả tại một thời điểm nhất định là tổng số tiền bạn vẫn cần trả lại, bao gồm số tiền bạn đã rút nhưng chưa trả lại và tiền lãi bạn đã tích lũy nhưng chưa trả.
Khoản thanh toán đang chờ xử lý Khoản thanh toán đang chờ xử lý là khoản thanh toán cho nợ chưa trả (bất kể tự động hay tự nguyện) vẫn đang được xử lý và chưa nhận được. Có thể mất vài ngày làm việc để xử lý khoản thanh toán thành công.
Khoản rút tiền đang chờ xử lý Khoản rút tiền đang chờ xử lý là khoản rút tiền đã được yêu cầu trên trang quản trị Shopify nhưng chưa nhận được trong tài khoản ngân hàng đã kết nối của bạn. Thương nhân thường sẽ nhận được số tiền theo yêu cầu rút tiền trong vòng hai ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp.
Tín dụng tuần hoàn Tín dụng tuần hoàn là loại tín dụng giúp người đi vay thực hiện vay tiền, trả tiền và tiếp tục vay tiền, tùy theo một hạn mức định sẵn (ví dụ như hạn mức tín dụng), với điều kiện người đi vay duy trì tài khoản tín dụng mở và trong trạng thái tốt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí