Shopify Capital tại Hoa Kỳ

Shopify Capital cung cấp cho thương nhân Shopify tại Hoa Kỳ tiền vốn cho doanh nghiệp nhỏ qua các khoản vay và tiền ứng trước cho thương nhân.

Nếu sinh sống tại Hoa Kỳ và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ vốn bằng khoản vay hoặc tiền ứng trước cho thương nhân qua Shopify Capital.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí