Hiểu rõ về các khoản vay và cách trả nợ Shopify Capital dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ

Thương nhân Shopify tại Hoa Kỳ có cơ hội đăng ký vay vốn từ Shopify Capital. Shopify Capital cung cấp những khoản vay này, hay còn gọi là số tiền cho vay, dưới dạng khoản thanh toán một lần cho thương nhân để nhận lại từ họ một khoản chi phí vay cố định, đây là chi phí vay vốn. Là thương nhân, bạn chịu trách nhiệm chi trả tổng số tiền thanh toán, bao gồm số tiền cho vay và chi phí vay vốn. Số tiền cho vay sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của bạn và bạn sẽ trả lại khoản tiền này theo một tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày, hay còn gọi là tỷ lệ phần trăm thanh toán hằng ngày, cho đến khi tổng số tiền thanh toán được trả đầy đủ. Tổng số tiền thanh toán và tỷ lệ phần trăm thanh toán hằng ngày cụ thể phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn. WebBank phát hành mọi khoản vay qua Shopify Capital.

Yêu cầu một khoản vay

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký khoản vay, bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và đăng ký khoản vay trực tiếp trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Tiền vốn không được đảm bảo và gói vay vốn cần đăng ký có thể hết hạn bất cứ lúc nào.

Có ba tùy chọn tiền vốn để lựa chọn, mỗi tùy chọn có các điều khoản riêng, bao gồm số tiền cho vay hoặc số tiền nhận được, tổng số tiền thanh toán hoặc tổng số tiền nợ và tỷ lệ trả nợ hằng ngày sẽ được trừ vào doanh số hằng ngày của bạn và trả lại cho Shopify Capital. Bạn có thể xem xét nhưng điều khoản này và chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Sau khi bạn đăng ký khoản vay, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét trong vòng 1-3 ngày làm việc nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp. Nếu yêu cầu của bạn được phê duyệt, số tiền cho vay sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Vốn.
 2. Xem lại các điều khoản của tùy chọn tiền vốn có sẵn rồi nhấp vào Đăng ký ngay bên dưới tùy chọn bạn muốn đăng ký.
 3. Xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn với Shopify Capital.
 4. Trong hộp thoại Xem lại điều khoản cho vay và gửi đơn đăng ký, nhấp vào Thỏa thuận cho vay dành cho thương nhân rồi xem kỹ lại các điều khoản thỏa thuận trước khi gửi đơn đăng ký.
 5. Không bắt buộc: Để thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sang Shopify Payments, chọn Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của tôi sang Shopify Payments. Nếu chuyển sang Shopify Payments, bạn có thể phải chờ hơn năm ngày làm việc để được phê duyệt yêu cầu.
 6. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký. Bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu xác minh thông tin chi tiết cho Shopify Capital, ngay cả khi bạn đã từng nhận tiền vốn trước đó qua Shopify Capital.

Sau khi bạn nhận được khoản vay, hệ thống sẽ bắt đầu thu số tiền trả nợ hằng ngày dựa trên doanh số hắng ngày của cửa hàng trong vòng hai ngày làm việc.

Theo dõi số tiền trả nợ

Sau khi nhận được khoản vay, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền thanh toán trên trang Vốn của trang quản trị Shopify trong Shopify Capital.

Trên trang Vốn, bạn có thể xem thông tin hoàn trả dần sau đây:

 • Số dư chưa trả của tổng số tiền thanh toán.
 • Số tiền đã trả trong tổng số tiền thanh toán.
 • Lịch sử chuyển các khoản hoàn trả dần.

Trong báo cáo tổng hợp các giao dịch, cột Tổng doanh số hiển thị doanh thu bán hàng từng ngày và cột Số tiền hiển thị số tiền trong doanh thu đó được hoàn trả cho Shopify Capital.

Tải xuống thư xác nhận số dư

Bạn có thể tải xuống thư xác nhận số dư trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng thư xác nhận số dư để cho ngân hàng của bạn biết rằng bạn không còn nghĩa vụ tài chính nào hoặc số dư hiện tại của bạn là bao nhiêu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Vốn.
 2. Nhấp vào Xem tất cả giao dịch.
 3. Nhấp vào Xuất rồi nhấp vào Thư xác nhận số dư.
 4. Lưu thư xác nhận số dư vào thiết bị.

Hoàn trả số dư chưa trả

Bạn có thể hoàn trả bất cứ khoản tiền nào trên 1 USD cho khoản vay của mình hoặc hoàn trả toàn bộ số dư chưa trả bằng khoản thanh toán một lần. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn. Bạn sẽ không được giảm chi phí vay vốn khi thanh toán toàn bộ số dư và việc thanh toán không đảm bảo tư cách hợp lệ để nhận khoản vay bổ sung.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Vốn.
 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).
 3. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán:

  • Để thanh toán thủ công, nhập số tiền vào trường Số tiền tùy chỉnh.
  • Để thanh toán toàn bộ số tiền, nhấp vào Toàn bộ số dư chưa trả.
 4. Nhấp vào Next step (Bước tiếp theo) và xem lại số tiền sẽ hoàn trả.

 5. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi gửi xong số tiền trả nợ.

Tính toán số tiền trả nợ khoản vay của bạn

Để tính số tiền sẽ trả cho Shopify Capital mỗi ngày, tỷ lệ trả nợ hằng ngày sẽ áp dụng cho doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng. Nếu không có doanh số trong một ngày cụ thể thì sẽ không có khoản trả nợ nào bị trừ cho ngày đó.

Khi tính số tiền trả nợ, doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng sẽ bao gồm tất cả đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán vào ngày đó, bất kể nguồn gốc của đơn hàng, phương thức xử lý thanh toán hay việc sau này đơn hàng có thể bị hoàn tiền hoặc hủy. Chỉ không tính những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments còn trong chế độ thử nghiệm. Nếu có đơn hàng được đặt khi không kích hoạt chế độ thử nghiệm thì đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng để tính số tiền trả nợ cho ngày đó.

Khoản thanh toán tối thiểu

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, một chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với khoản vay Shopify Capital mới để bổ sung 2 ngưỡng thanh toán tối thiểu. Thay đổi này đã được thêm vào các điều khoản trong thỏa thuận cho vay của Capital. Để thực thi chính sách này, Shopify Capital sẽ tiến hành đánh giá vào các mốc 6 tháng và 12 tháng trong phạm vi thời hạn vay vốn để xác định xem ngưỡng thanh toán tối thiểu có được đáp ứng không. Những đánh giá này cần thiết để giúp đảm bảo bạn đang tiến dần đến mục tiêu trả hết nợ.

Số tiền trả nợ tối thiểu là 30% tổng giá trị khoản vay đối với mốc 6 tháng và 60% tổng số tiền thanh toán đối với mốc 12 tháng. Những khoản thanh toán này được tính dựa trên một tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày của bạn, hay còn gọi là tỷ lệ phần trăm thanh toán hằng ngày. Mục đích của những khoản thanh toán tối thiểu này là để giúp bạn tập trung hoàn thành tiến trình trả nợ.

Nếu bạn không thể đáp ứng ngưỡng thanh toán tối thiểu trong những đợt đánh giá này thì có thể bạn sẽ gặp phải sự kiện đòi nợ trước hạn theo thỏa thuận cho vay. Tham khảo thỏa thuận cho vay của bạn để biết thêm chi tiết về các thao tác có thể thực hiện nếu bạn lỡ hẹn thực hiện khoản thanh toán tối thiểu và sự kiện đòi nợ trước hạn.

Khung thời gian trả nợ

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, một chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với khoản vay Shopify Capital mới. Theo chính sách này, bạn có tối đa 18 tháng để trả lại toàn bộ khoản vay trước khi bị coi là vi phạm thỏa thuận. Như vậy, bạn cần trả nợ đầy đủ số tiền đã vay trong vòng 18 tháng kể từ ngày nhận được khoản vay. Khoảng thời gian 18 tháng này được gọi là thời hạn của khoản vay.

Trong khung thời gian trả nợ 18 tháng có hạn chót rõ ràng mà bạn phải đáp ứng. Bạn cần quản lý tài chính và thực hiện thanh toán thường xuyên để đảm bảo đáp ứng được hạn chót theo thỏa thuận cho vay.

Yêu cầu khoản vay khác

Sau khi nhận được khoản vay, có thể bạn sẽ muốn đăng ký khoản vay khác để nhận thêm hỗ trợ về tài chính.

Nếu bạn đủ điều kiện để đăng ký khoản vay khác và đã hoàn trả ít nhất 65% khoản vay đang hoạt động, tùy chọn tiền vốn mới sẽ hiển thị trên trang Vốn của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn đăng ký và được phê duyệt để nhận khoản vay thứ hai, tiền vốn sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 2-5 ngày làm việc. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu thu số tiền trả nợ cho khoản vay thứ hai sau khi bạn đã hoàn trả toàn bộ khoản vay đầu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí