Shopify Capital tại Hoa Kỳ

Shopify Capital cung cấp cho thương nhân Shopify tại Hoa Kỳ tiền vốn cho doanh nghiệp nhỏ qua các khoản vay và tiền ứng trước cho thương nhân.

Nếu sinh sống tại Hoa Kỳ và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp thì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ vốn bằng khoản vay hoặc tiền ứng trước cho thương nhân qua Shopify Capital. Bạn có thể kiểm tra tư cách hợp lệ trực tiếp trên trang Capital của trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí