Shopify Capital tại Vương quốc Anh

Shopify Capital hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ dưới hình thức tiền ứng trước cho thương nhân đủ điều kiện tại Vương quốc Anh.

Nếu sinh sống tại Vương quốc Anh và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký nhận tiền vốn bằng tiền ứng trước cho thương nhân qua Shopify Capital.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí