Tiền ứng trước cho thương nhân tại Vương quốc Anh của Shopify Capital

Tại Vương quốc Anh, Shopify Capital cung cấp tiền ứng trước cho thương nhân. Tiền ứng trước cho thương nhân nghĩa là việc mua doanh số trong tương lai, hay còn gọi là nợ phải thu. Shopify cung cấp tiền ứng trước cho thương nhân tại Vương quốc Anh thông qua đối tác YouLend theo thỏa thuận mua nợ phải thu. Nếu đơn đăng ký vay vốn của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được một khoản tiền trọn gói, hay còn gọi là giá mua, với một mức phí cố định, hay còn gọi là tỷ lệ phần trăm mua. Theo thỏa thuận mua nợ phải thu, bạn sẽ thanh toán một tỷ lệ phần trăm doanh số hằng ngày, hay còn gọi là tỷ lệ phần trăm mua, cho đến khi tổng số tiền nợ, hay còn gọi là số tiền hết nợ được trả. Số tiền hết nợ và tỷ lệ chuyển tiền phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.

Ví dụ: Shopify Capital có thể mua 5.000 GBP nợ phải thu đã mua với giá 5.650 GBP được thanh toán từ doanh số hằng ngày của cửa hàng qua đối tác YouLend. Bạn sẽ nhận được 5.000 GBP vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và Shopify Capital nhận 10% tổng doanh số hằng ngày của cửa hàng cho đến khi nhận đủ tổng số tiền 5.650 GBP. Bạn có thể chọn chuyển toàn bộ hoặc một phần số dư chưa trả trong một khoản thanh toán một lần. Đây được xem là giao dịch mua lại nợ phải thu theo thỏa thuận của bạn.

Không có thời hạn để chuyển tổng số tiền cho Shopify Capital. Số tiền chuyển hàng ngày được xác định theo doanh số hàng ngày của cửa hàng vì tỷ lệ chuyển tiền là tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày của cửa hàng. Số tiền chuyển được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký nhận tiền ứng trước cho thương nhân (hay còn gọi là giao dịch mua nợ phải thu tại Vương quốc Anh), bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và yêu cầu nhận tiền ứng trước cho thương nhân ngay trang trên Vốn của trang quản trị Shopify. Shopify không đảm bảo bạn sẽ nhận được tiền vốn và đề nghị cấp vốn để bạn đăng ký có thể hết hạn bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể chọn trong ba tùy chọn tiền vốn. Điều khoản của mỗi tùy chọn bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền cần chuyển mà Shopify Capital sẽ mua và tỷ lệ chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào doanh số hằng ngày của bạn để chuyển cho Shopify Capital.

Sau khi bạn đăng ký nhận tiền ứng trước cho thương nhân, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét trong vòng 1-3 ngày làm việc nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp. Nếu yêu cầu của bạn được phê duyệt, tiền ứng trước cho thương nhân sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Capital (Vốn) rồi nhấp vào Offers (Đề nghị).
 2. Xem lại các điều khoản của tùy chọn tiền vốn có sẵn rồi nhấp vào Đăng ký ngay bên dưới tùy chọn bạn muốn đăng ký.
 3. Xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn với Shopify Capital.
 4. Trong hộp thoại Xem xét và chấp nhận điều khoản, nhấp vào Thỏa thuận Mua nợ phải thu, sau đó xem xét kỹ các điều khoản của thỏa thuận trước khi gửi đơn đăng ký.
 5. Chọn Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của tôi sang Shopify Payments để thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sang Shopify Payments.
 6. Nhấp vào Chấp nhận điều khoản. Bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu xác minh thông tin chi tiết cho Shopify Capital, ngay cả khi bạn đã từng nhận tiền vốn trước đó qua Shopify Capital.

Sau khi bạn nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, hệ thống sẽ bắt đầu thu số tiền chuyển hằng ngày dựa trên doanh số hằng ngày của cửa hàng trong vòng hai ngày làm việc.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả (số tiền hết nợ) hoặc chuyển tiền trên trang quản trị Shopify bằng cách truy cập Cài đặt > Vốn.

Trong trang Capital (Vốn), bạn có thể xem những thông tin giao dịch chuyển tiền như sau:

 • số dư chưa trả
 • số tiền bạn đã trả
 • tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền thanh toán
 • lịch sử chuyển tiền

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Tải xuống thư xác nhận số dư

Bạn có thể tải xuống thư xác nhận số dư trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng thư xác nhận số dư để cho ngân hàng của bạn biết rằng bạn không còn nghĩa vụ tài chính nào hoặc số dư hiện tại của bạn là bao nhiêu.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).
 2. Nhấp vào Xem tất cả giao dịch.
 3. Nhấp vào Xuất rồi nhấp vào Thư xác nhận số dư.
 4. Lưu thư xác nhận số dư vào thiết bị.

Chuyển số dư chưa trả

Bạn có thể chọn chuyển bất kỳ số tiền nào trên 1 GBP cho khoản ứng trước hoặc toàn bộ số dư chưa trả trong một khoản thanh toán một lần. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn. Chi phí vay vốn được gọi là số tiền chấm dứt sẽ không được giảm nếu bạn thanh toán toàn bộ số dư và việc thanh toán không đảm bảo tư cách hợp lệ để nhận khoản vay bổ sung.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).
 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).
 3. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán:

  • Để chuyển tiền thủ công, nhập số tiền vào trường Số tiền tùy chỉnh.
  • Để chuyển toàn bộ số tiền, nhấp vào Toàn bộ số dư chưa trả.
 4. Nhấp vào Bước tiếp theo và xem lại số tiền cần chuyển.

 5. Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục giao dịch chuyển tiền, hãy chọn hộp ủy quyền và nhấp vào Thực hiện thanh toán.

Có thể mất tối đa ba ngày làm việc để xử lý giao dịch chuyển tổng số tiền. Tất cả các giao dịch chuyển tiền thông thường sẽ tiếp tục trong thời gian xử lý.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi giao dịch chuyển khoản trọn gói hoàn tất.

Tính toán số tiền chuyển ứng trước cho thương nhân

Mỗi ngày bạn bán hàng, một tỷ lệ phần trăm cố định (tỷ lệ chuyển tiền hay còn gọi là tỷ lệ phần trăm mua trong Thỏa thuận Mua nợ phải thu) sẽ áp dụng cho tổng doanh số của bạn để tính số tiền chuyển (số tiền bạn phải trả theo Thỏa thuận Mua nợ phải thu). Vào những ngày bán chạy, số tiền chuyển của bạn sẽ lớn hơn và vào những ngày không bán được nhiều hàng, số tiền chuyển sẽ nhỏ hơn. Bạn tiếp tục thực hiện chuyển tiền cho đến khi Shopify Capital nhận được toàn bộ số tiền thỏa thuận trích từ doanh thu bán hàng trong tương lai (số tiền hết nợ). Mỗi số tiền chuyển sẽ được tự động ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn và chuyển cho Shopify. Nếu bạn không có doanh số trong một ngày cụ thể thì ngày hôm đó sẽ không có số tiền chuyển.

Để tính số tiền chuyển, doanh thu bán hàng mỗi ngày của cửa hàng bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị hoàn tiền hoặc hủy sau này hay không. Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh thu từ doanh số hằng ngày của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển. Nếu không kích hoạt chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán số tiền chuyển ngày hôm đó.

Bảng này hiển thị ví dụ về số tiền chuyển trong năm ngày của thương nhân đã bán cho Shopify Capital 15.000 GBP doanh thu bán hàng tương lai với tỷ lệ chuyển tiền 10%:

Ví dụ về số tiền chuyển
Ngày Doanh thu hằng ngày Phần của Shopify Capital Số dư
1 100 GBP 10 GBP 14.990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14.975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14.962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14.945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14.934,50 GBP

Yêu cầu khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác

Sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, có thể bạn sẽ muốn đăng ký khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác để nhận thêm hỗ trợ về tài chính.

Nếu bạn đủ điều kiện để đăng ký khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác và đã hoàn trả ít nhất 65% khoản tiền ứng trước cho thương nhân đang hoạt động, tùy chọn tiền vốn mới sẽ hiển thị trên trang Vốn của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn đăng ký và được phê duyệt để nhận khoản tiền ứng trước cho thương nhân thứ hai, tiền vốn sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 2-5 ngày làm việc. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu thu số tiền trả nợ cho khoản tiền ứng trước cho thương nhân thứ hai sau khi bạn đã hoàn trả toàn bộ khoản tiền ứng trước cho thương nhân đầu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí