Shopify Capital tại Canada

Shopify Capital hỗ trợ tiền vốn cho các doanh nghiệp nhỏ dưới hình thức tiền ứng trước cho thương nhân đủ điều kiện tại Canada.

Nếu sinh sống tại Canada và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký nhận tiền vốn bằng tiền ứng trước cho thương nhân qua Shopify Capital.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí