Tiếp cận tiền vốn từ Shopify Line of Credit

Sau khi đơn đăng ký sử dụng Shopify Line of credit của bạn được phê duyệt, bạn sẽ có thể bắt đầu rút tiền. Đây là bản kê chi tiết về quy trình rút tiền và trả tiền:

 • Rút tiền và lãi tích lũy: Khi bạn rút tiền qua Shopify Line of Credit, tiền lãi sẽ bắt đầu tích lũy hằng ngày vào dư nợ chưa trả (bắt đầu từ ngày tiền vốn được giải ngân cho bạn) và áp dụng vào cuối mỗi tháng.
 • Thời điểm tính tiền trả nợ gốc và lãi:
  • Nếu bạn rút tiền trước năm ngày cuối cùng của tháng thì khoản thanh toán nợ gốc và lãi đầu tiên sẽ đến hạn vào đầu tháng tiếp theo. Ví dụ: Nếu bạn rút tiền vào ngày 10 tháng 1 thì khoản thanh toán nợ gốc và lãi đầu tiên của bạn sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 2.
  • Nếu bạn rút tiền trong năm ngày cuối cùng của tháng thì khoản thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo chỉ bao gồm lãi tích lũy. Ví dụ: Nếu bạn rút tiền vào ngày 28 tháng 1, tức là trong vòng năm ngày cuối cùng của tháng 1, thì vào ngày 1 tháng 2, bạn sẽ chỉ thanh toán lãi tích lũy từ những ngày có nợ chưa trả trong tháng 1. Khoản thanh toán nợ gốc đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 3 cùng với mọi khoản lãi đã tích lũy từ tháng 2.

Trên trang này

Rút tiền

Bạn có thể yêu cầu rút số tiền bất kỳ vào bất cứ lúc nào, tùy theo hạn mức tín dụng của bạn. Thương nhân thường sẽ nhận được số tiền theo yêu cầu rút tiền trong vòng hai ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Line of Credit.
 2. Nhấp vào Rút tiền.
 3. Trong hộp thoại Rút tiền, trong trường Số tiền, nhập số tiền cụ thể bạn muốn rút từ Shopify Line of credit.
 4. Sau khi nhập các chi tiết bắt buộc, nhấp vào Tiếp.
 5. Trong mục Xem lại và xác nhận rút tiền, xem lại kỹ lưỡng những thông tin sau:

  • Nợ chưa trả mới
  • Chi phí vay ước tính
  • Tổng số tiền nợ
  • Lịch thanh toán mới cho 6 tháng tới
 6. Sau khi xem xét chi tiết khoản rút tiền và sẵn sàng để tiếp tục, nhấp vào Xác nhận rút tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí