การเข้าถึงเงินทุนจาก Shopify Line of Credit

หลังจากที่ใบสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit ของคุณได้รับอนุมัติแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มถอนเงินได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลโดยละเอียดของขั้นตอนการถอนเงินและการชำระเงินคืน

 • การถอนเงินและดอกเบี้ยสะสม: เมื่อคุณถอนเงินผ่าน Shopify Line of Credit ระบบจะเริ่มคิดดอกเบี้ยสะสมเป็นรายวันโดยอิงจากยอดค้างชำระ (เริ่มตั้งแต่วันที่คุณได้รับเงินทุน) และเรียกเก็บเมื่อสิ้นสุดแต่ละเดือน
 • การนับเวลาของการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย:
  • หากคุณถอนเงินก่อน 5 วันสุดท้ายของเดือน วันครบกำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกจะเป็นต้นเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณถอนเงินวันที่ 10 มกราคม วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์
  • หากคุณถอนเงินในช่วงห้าวันสุดท้ายของเดือน เงินที่ต้องชำระคืนในวันแรกของเดือนถัดไปจะมีแค่ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสะสมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณถอนเงินวันที่ 28 มกราคม ซึ่งอยู่ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาของเดือนมกราคม จากนั้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คุณจะต้องชำระเพียงแค่ค่าดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่คุณมียอดค้างชำระในเดือนมกราคมเท่านั้น โดยคุณจะต้องชําระเงินต้นคืนงวดแรกในวันที่ 1 มีนาคม พร้อมดอกเบี้ยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ในหน้านี้

ถอนเงิน

คุณสามารถขอถอนเงินจํานวนใดก็ได้ทุกเมื่อ โดยต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับเงินที่ขอถอนภายใน 2 วันทำการ แต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Line of Credit
 2. คลิกถอนเงินทุน
 3. ในช่องจำนวนเงิน ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบถอนเงินทุน ให้ป้อนจํานวนเงินที่ต้องการถอนออกจาก Shopify Line of Credit
 4. หลังจากป้อนรายละเอียดที่จำเป็นแล้ว ให้คลิก “ถัดไป
 5. ในส่วนตรวจสอบและยืนยันการถอน โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน:

  • ยอดค้างชำระใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมโดยประมาณ
  • ยอดค้างชำระทั้งหมด
  • กำหนดเวลาการชำระเงินใหม่สำหรับหกเดือนถัดไป
 6. หลังจากที่คุณตรวจสอบรายละเอียดการถอนเงินและพร้อมที่จะดําเนินการต่อแล้ว ให้คลิกยืนยันการถอนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี