สินค้าโควิด-19

เมื่อคุณขายสินค้าเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผ่าน Shopify คุณต้องปฏิบัติตาม กฎการมีส่วนร่วมของ Shopify เพื่อการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ส่งเสริมความปลอดภัยของสาธารณะและขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่อยู่ร้านค้าของคุณและภูมิภาคที่คุณขาย ใช้ข้อมูลบนหน้านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ

คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้า Shopify ของคุณจะไม่ถูกระงับการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎการมีส่วนร่วมของ Shopify เพื่อการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

วัคซีนและบริการฉีดวัคซีน

เราจะอนุญาตให้ขายวัคซีนโควิด-19 ใน Shopify เฉพาะในกรณีที่หน่วยงานของรัฐช่วยอำนวยความสะดวกหรือเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น หากคุณเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ใช้ Shopify เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายวัคซีน เราอาจขอให้ยืนยันการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณและตรวจสอบยืนยันสถานะว่าคุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลจริง

บริการจองการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 อนุญาตให้ทำได้บนแพลตฟอร์มโดยต้องผ่านการตรวจสอบ คุณจะถูกขอให้รับรองว่าบริการนี้ให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ห้ามขายบัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 บนแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาดเนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและมักถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงข้อบังคับด้านสาธารณสุข

ชุดทดสอบและบริการทดสอบ

อนุญาตให้ขายชุดทดสอบโควิด-19 และการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทดสอบโควิด-19 บนแพลตฟอร์มได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบ ในกระบวนการตรวจสอบของ Shopify คุณจะถูกขอให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบหรือบริการทดสอบนั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจจะถูกขอให้จัดเตรียมเอกสาร เอกสารอนุญาต หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่ Shopify เห็นว่าจําเป็น

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ส่วนที่ 8 ซึ่งระบุว่าคุณไม่สามารถใช้ Shopify ในการรวบรวม เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองได้

สาธารณสุข

คุณไม่สามารถขายสินค้าโควิด-19 ที่มีจุดประสงค์เพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การกำหนดราคา

ราคาของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ต้องไม่เกินมูลค่าตลาด

การอวดอ้างทางการแพทย์และคุณภาพ

การอวดอ้างเกี่ยวกับสินค้าของคุณต้องเป็นความจริงและมีหลักฐานที่เป็นเอกสารรองรับ ในบางเขตอำนาจศาล กฎหมายอาจกำหนดให้มีการทดสอบการอวดอ้างที่เพียงพอและเหมาะสม

หากคุณกล่าวอ้างสรรพคุณทางการแพทย์ที่ไม่มีมูลความจริง หรือหากใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ป้องกัน บรรเทาอาการ หรือรักษาโควิด-19 ในทางที่ผิด สินค้าของคุณจะถูกลบออกจากร้านค้าออนไลน์

หากคุณอวดอ้างว่าสินค้าให้การป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือระดับใดโดยเฉพาะ คุณจะต้องสามารถสนับสนุนการอวดอ้างของคุณ หากสินค้าของคุณไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ คุณจะต้องทำการตลาดตามนั้น

การเรียกคืนสินค้า

ห้ามขายสินค้าที่เรียกคืนมา เช่นแต่ไม่จํากัดเพียง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โดยเด็ดขาด

Shopify Payments

Shopify Payments จะสามารถใช้เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าโควิด-19 ที่คุณเสนอขายคืออะไร

แหล่งข้อมูล

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้ทางออนไลน์เกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในแคนาดา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในแคนาดาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหภาพยุโรป

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหภาพยุโรปได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในออสเตรเลีย

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงทางออนไลน์เกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในออสเตรเลีย เช่น แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศนิวซีแลนด์

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโควิด-19 ในนิวซีแลนด์ได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี