กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อคุณขายสินค้าผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและข้อบังคับที่บังคับใช้กับธุรกิจของคุณ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคส่งเสริมสิทธิ์ของผู้บริโภคและความปลอดภัยสาธารณะ กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ตั้งร้านค้าของคุณและภูมิภาคที่คุณขายสินค้า ใช้ข้อมูลในหน้านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบางข้อที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ

คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยการขายสินค้าของคุณในหลายเขตอำนาจ เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้า Shopify ของคุณจะไม่ถูกระงับการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify คุณต้องให้ข้อมูลติดต่อในร้านค้าออนไลน์ของคุณทั้งที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ซึ่งข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

 • ชื่อธุรกิจของคุณ
 • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ (หากมี) ที่ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้เมื่อมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือมีการเรียกร้องใดๆ
 • ที่อยู่จริงของธุรกิจของคุณ

ข้อมูลติดต่อของคุณต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย

คุณสามารถเพิ่มนโยบายของร้านค้าหรือเพิ่มหน้า “ติดต่อเรา” ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

Shopify มีเครื่องมือสร้างนโยบายและแหล่งข้อมูลให้ใช้งานฟรีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกคุณในการสร้างนโยบายดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของคุณ:

ข้อกำหนดด้านข้อมูลการติดต่อของเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ นอกจากนี้คุณยังต้องระบุหมายเลขบริษัทของคุณและหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในร้านค้าออนไลน์ของคุณอีกด้วย

หากการเรียกร้องได้รับการจัดการทางโทรศัพท์ คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าได้มากกว่าอัตราพื้นฐาน ก่อนที่คุณจะขายสินค้าให้ผู้บริโภคในยุโรป โปรดตรวจสอบข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบดังต่อไปนี้:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป

นโยบายการคืนเงิน

ภายใต้ข้อจํากัดในการใช้บริการของ Shopify คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เปิดเผยได้ต่อสาธารณะ และเข้าถึงได้ง่าย

นโยบายการคืนเงินของคุณควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • เวลาที่ต้องคืนสินค้า
 • ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าที่เรียกคืน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการคืนสินค้าและผู้ที่ชำระค่าคืนสินค้า
 • ข้อมูลที่แจ้งว่าเวลาในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอาศัยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณเท่าใด
 • ข้อมูลติดต่อที่ลูกค้าสามารถใช้ติดต่อคุณได้หากพวกเขาไม่ได้รับการคืนเงินในเวลาที่เหมาะสม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายของร้านค้า เช่น นโยบายการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดในการใช้บริการ นโยบายการจัดส่ง หรือนโยบายร้านค้าตามกฎหมาย ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อกำหนดนโยบายการคืนเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ ในนโยบายการคืนเงินของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงสิทธิในการถอนคืนสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามสัญญา

ก่อนที่คุณจะขายสินค้าให้ผู้บริโภคในยุโรป โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบดังต่อไปนี้:

การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

ในส่วนข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify คุณจะต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไทม์ไลน์การจัดส่งโดยประมาณ ทั้งนี้ ก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการสั่งซื้อเสร็จ พวกเขาควรจะต้องทราบอย่างชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าที่สินค้าจะมาถึง

คุณควรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณ:

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความล่าช้าในการสั่งซื้อของลูกค้า
 • หากอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนําเข้าหรือค่าบริการศุลกากร เนื่องจากลูกค้าอยู่ในประเทศที่แตกต่างจากที่ที่คุณจัดส่งสินค้า
 • [ตัวเลือกเสริม] หากคุณใช้การดรอปชิปหรือบริการจากภายนอกเพื่อจัดการการสั่งซื้อ หลักปฏิบัติที่ดีคือคุณควรแจ้งให้ลูกค้าของคุณรู้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งโดยบุคคลภายนอกจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น

ข้อกำหนดของการจัดการสินค้าและการจัดส่งในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป

ก่อนที่คุณจะขายสินค้าให้ผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดตรวจสอบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการจัดส่ง และการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายในการนําเข้าหรือค่าบริการทางศุลกากร เช่น กฎระเบียบดังต่อไปนี้:

การกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพสินค้า การตลาด และการกําหนดราคาสินค้า

การอวดอ้างเกี่ยวกับสินค้าของคุณต้องเป็นความจริงและมีหลักฐานที่เป็นเอกสารรองรับ ในบางเขตอำนาจ กฎหมายอาจกำหนดให้มีการทดสอบการอวดอ้างที่เพียงพอและเหมาะสม

ภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify คุณไม่สามารถหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้าเมื่อทำการตลาดกับสินค้าได้

การกล่าวอ้างความนิยมและความพร้อมจำหน่ายของสินค้าควรมีความชัดเจนและถูกต้อง ตัวอย่างกลยุทธ์ที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดหากการเรียกร้องไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงจะรวมอยู่ในกลยุทธ์การตลาดต่อไปนี้:

 • การแจ้งเตือนสต็อกสินค้าที่มีจำกัด เช่น “เหลือเพียง [x] รายการ”
 • ตัวนับเวลาถอยหลัง เช่น “เหลือเพียง [x] ชั่วโมง”
 • การกล่าวอ้างว่ามีกี่คนที่ซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปแล้ว เช่น “[x] คนซื้อสินค้าวันนี้”

ข้อกําหนดด้านประสิทธิภาพ การตลาด และการกําหนดราคาในเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ ในการอวดอ้างประสิทธิภาพสินค้า การตลาด และการกําหนดราคา คุณต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนําเข้าเอาไว้ในราคาสุดท้ายที่แสดงบนสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณมีส่วนลดหรือการลดราคา คุณต้องระบุราคาสินค้าก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กฎหมายยุโรปยังห้ามไม่ให้มีการอวดอ้างสรรพคุณที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือเกินจริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดการกําหนดราคายุโรป

ก่อนที่คุณจะขายสินค้าให้ผู้บริโภคในยุโรป โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบดังต่อไปนี้:

การเรียกคืนสินค้า

คุณต้องติดตามการเรียกคืนสินค้าในเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

หากมีการเรียกคืนสินค้าที่คุณขายหรือเคยขายไปในอดีต คุณจะต้องลบสินค้าที่ถูกเรียกคืนจากร้านค้าออนไลน์ของคุณทันที

ในกรณีที่กฎหมายกำหนด คุณอาจต้องแจ้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ถูกเรียกคืนไปและแนะนำขั้นตอนถัดไปให้กับพวกเขา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าได้ทางออนไลน์ เช่น บนเว็บไซต์ของรัฐบาลต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแนวทางการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี