การปรับแต่งใบแจ้งหนี้

ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าขายส่งของคุณ ซึ่งแตกต่างจากใบแจ้งหนี้ที่คุณส่งให้แก่ลูกค้ารายย่อยของคุณ

เพิ่มเติม: ช่องทางค้าส่งมีให้บริการเฉพาะแผน Shopify Plus เท่านั้น

เมื่อคุณส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้า ระบบจะสร้างอีเมลดังกล่าวขึ้นโดยใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ โดยตามค่าเริ่มต้นแล้วเทมเพลตนี้จะมีลิงก์ที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อไปยังหน้าการชำระเงิน แล้วจึงป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เลือกวิธีจัดส่ง จากนั้นส่งการชำระเงินเข้ามาได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินรายใดก็ได้ที่คุณเปิดใช้เอาไว้ในส่วน Shopify admin

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตนี้เพื่อเสนอตัวเลือกหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินอื่นให้แก่ลูกค้าขายส่งของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มโค้ดที่จะส่งใบแจ้งหนี้รูปแบบหนึ่งให้ลูกค้าจากร้านค้าปลีก และส่งใบแจ้งหนี้อีกรูปแบบให้ลูกค้าจากร้านค้าส่ง

แก้ไขเทมเพลตใบแจ้งหนี้

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ “ใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 3. นำเทมเพลตที่ปรับแต่งให้เหมาะสมแล้วไปใส่แทนที่รหัสในส่วนเนื้อหาอีเมล (HTML) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเทมเพลตอีเมล
 4. คลิกที่บันทึก

ตัวอย่าง

โค้ดต่อไปนี้จะตรวจสอบว่าอีเมลใบแจ้งหนี้เป็นของคำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่งหรือไม่ หากใบแจ้งหนี้เป็นของคำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่ง อีเมลก็จะมีคำแนะนำให้ลูกค้าติดต่อคุณเพื่อชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตน แต่ถ้าไม่ใช่ ระบบก็จะส่งใบแจ้งหนี้ที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้

 {% capture email_title %} {% if tags contains "wholesale" %} ดำเนินการสั่งซื้อการค้าส่งให้เสร็จสิ้น

```
<p>To complete your wholesale order, contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a>.<br/>
  Your order can't be processed until we hear from you.</p><br/>
{% else %}
  Complete your purchase
{% endif %}
```

{% endcapture %}

{% capture email_body %} {% if item_count > 1 %}สินค้าเหล่านี้{% else %}สินค้านี้{% endif %}จะถูกจองไว้สำหรับคุณจนถึง: **{{ reserve_inventory_until | date: "%B %d, %Y at %I:%M %p %Z" }}** {% endcapture %}

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>{{ email_title }}</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
 <style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
 </style>
</head>

 <body>
  <table class="body">
   <tr>
    <td>

<table class="header row">
 <tr>
  <td class="header__cell">
   <center>

    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         <td class="shop-name__cell">
          {% if shop.email_logo_url %}
           <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
          {% else %}
           <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
           </h1>
          {% endif %}
         </td>

          <td class="order-number__cell">
           <span class="order-number__text">
            Invoice {{ name }}
           </span>
          </td>
        </tr>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>

   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>{{ email_title }}</h2>
      {% if custom_message != blank %}
       <p>{{ custom_message }}</p>
      {% elsif reserve_inventory_until %}
       <p>{{ email_body }}</p>
      {% endif %}
      <table class="row actions">

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Order summary</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line in line_items %}

 {% if item_count == 1 %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--single' %}
 {% elsif forloop.first == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--first' %}
 {% elsif forloop.last == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--last' %}
 {% else %}
  {% assign columnWrapperClass = '' %}
 {% endif %}
 <tr class="order-list__item {{columnWrapperClass}}">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}
     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line.quantity }}</span><br/>
     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span>
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">{{ line.line_price | money }}</p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">
    {% if discounts %}
     {% capture discount_title %}Discount {% if discounts.first.code %}({{ discounts.first.code }}){% endif %}{% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ discount_title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% for line in tax_lines %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ line.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ line.price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endfor %}
   </table>
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

   </table>

   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
    {% endunless %}
   {% endfor %}

   {% if transaction_size > 1 %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway | replace: "_", " " | capitalize }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Refund</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>
   {% endif %}
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
      <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Customer information</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         {% if shipping_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Shipping address</h4>
           <p>
 {{ shipping_address.name }}<br/>
 {{ shipping_address.address1 }}
 {% if shipping_address.address2 %}
 <br/>{{ shipping_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }} {{ shipping_address.zip }}
 <br/>{{ shipping_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}

         {% if billing_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Billing address</h4>
           <p>
 {{ billing_address.name }}<br/>
 {{ billing_address.address1 }}
 {% if billing_address.address2 %}
 <br/>{{ billing_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ billing_address.city }}, {{ billing_address.province }} {{ billing_address.zip }}
 <br/>{{ billing_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}
        </tr>
       </table>
       {% if shipping_method %}
        <table class="row">
         <tr>
          <td class="customer-info__item customer-info__item--last">
           <h4>Shipping method</h4>
           <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price | money }}</p>
          </td>
         </tr>
        </table>
       {% endif %}

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
     {% endif %}

     <table class="row footer">
 <tr>
  <td class="footer__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <p class="disclaimer__subtext">If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a></p>
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

<img src="{{ 'notifications/spacer.png' | shopify_asset_url }}" class="spacer" height="1" />

    </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>
```

 

ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้

 1. เปิดคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ส่งมาจากร้านค้าส่งของคุณ
 2. จากหน้าข้อมูลของคำสั่งซื้อ ให้คลิก “ส่งใบแจ้งหนี้
 3. ในกล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแบบกำหนดเองว่างอยู่ แล้วจึงคลิก “ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
 4. ตรวจสอบยืนยันว่าใบแจ้งหนี้ถูกต้อง จากนั้นคลิก “ส่งใบแจ้งหนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี