อภิธานศัพท์และการเชื่อมโยงข้อมูล QuickBooks POS และ Shopify POS

เมื่อคุณโอนย้าย QuickBooks Desktop POS ของคุณ หรือผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify POS ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลของคุณไปยัง Shopify คุณสามารถใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล QuickBooks ของคุณไปยัง Shopify ให้ดียิ่งขึ้น

หน้านี้จะแสดงภาพรวมว่าระบบเชื่อมโยง QuickBooks Desktop POS และซอฟต์แวร์การบัญชีใน Shopify อย่างไรระบบจะไม่โอนย้ายข้อมูลบางประเภท เช่น คำสั่งซื้อ รูปภาพสินค้า หรือใบสั่งซื้อไปยัง Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถโอนย้ายได้โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector และข้อมูลใดบ้างที่คุณอาจต้องโอนย้ายด้วยตนเอง

อภิธานศัพท์ของ QuickBooks POS และ Shopify POS

โปรดตรวจสอบตารางต่อไปนี้ที่เชื่อมโยงคำศัพท์ QuickBooks POS เข้ากับคำศัพท์ Shopify POS และ Stocky

การเชื่อมโยงคำศัพท์ของ QuickBooks POS และ Shopify POS
QuickBooks Desktop POS Shopify และ Stocky
ใบเสร็จรับเงิน คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้ว/จัดการแล้ว)
ใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/จัดการแล้ว)
ออกใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/จัดการแล้ว)
คำสั่งขาย คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/ยังไม่จัดการ)
คำสั่งขายที่มีเงินฝาก คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/ยังไม่จัดการ)
คำสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ (ไม่ได้รับรายการสินค้า)
การรับบัตรกำนัล (QuickBooks Desktop POS) ใบสั่งซื้อ (รับรายการสินค้าแล้ว)
ใบเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จของรายการสินค้า (QuickBooks Desktop) ใบสั่งซื้อ (รับรายการสินค้าแล้ว)
สินค้าคงคลัง สินค้า
รูปแบบกริดสินค้าคงคลัง ตัวเลือกสินค้าหรือตัวเลือก
สลิปการถ่ายโอน การถ่ายโอนสินค้า
ลูกค้า ลูกค้า
เวนเดอร์ ซัพพลายเออร์
เวนเดอร์ เวนเดอร์
ร้านค้า (QuickBooks Desktop POS) ตำแหน่งที่ตั้ง
บริการ (ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop) ตำแหน่งที่ตั้ง
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
ส่วนลดอัตโนมัติ ส่วนลด
จำนวนค่าบริการ GMV
บันทึกของลูกค้า บันทึกของลูกค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลการโอนย้าย QuickBooks Desktop POS

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล QuickBooks POS ของคุณใน Shopify

คุณสามารถดูวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณในพื้นที่ดังต่อไปนี้ได้:

  • ลูกค้า
  • รายการและสินค้า
  • เวนเดอร์

ลูกค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้า
QuickBooks POS Shopify
ชื่อ ชื่อ
นามสกุล นามสกุล
ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 1 ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 1)
ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 2 ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 2)
เมืองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ลูกค้า (เมือง)
รัฐของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ลูกค้า (รัฐ)
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ลูกค้า (Zip)
โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล

รายการและสินค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลรายการและสินค้า
QuickBooks Desktop POS (รายการ) Shopify (สินค้า)
หมายเลขรายการหรือ UPC บาร์โค้ด
ชื่อรายการ ชื่อ + การระบุแหล่งที่มา + ขนาด
คำอธิบายรายการ คำอธิบาย
คุณลักษณะ ชื่อ + การระบุแหล่งที่มา + ขนาด
ขนาด ชื่อ + การระบุแหล่งที่มา + ขนาด
ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย ค่าใช้จ่าย
ราคาปกติ ราคา
ชื่อเวนเดอร์ เวนเดอร์
น้ำหนัก น้ำหนัก
จำนวน # ระดับสินค้าคงคลัง (ต่อหนึ่งตำแหน่งที่ตั้ง)

เวนเดอร์

การเชื่อมโยงข้อมูลเวนเดอร์
QuickBooks Desktop POS Stocky
บริษัท ชื่อบริษัทซัพพลายเออร์
ชื่อ ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์
นามสกุล ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์
ถนน ที่อยู่ซัพพลายเออร์ 1
เมือง เมืองของซัพพลายเออร์
ถนน 2 ที่อยู่ซัพพลายเออร์ 1
Zip ZIP/รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล

การเชื่อมโยงข้อมูลการผสานการทำงานของซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop ใน Shopify

คุณสามารถดูวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณในพื้นที่ดังต่อไปนี้ได้:

  • คำสั่งซื้อ (ระบบได้ซิงค์ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีจาก Shopify ไปยัง QuickBooks Desktop )
  • คำสั่งซื้อและการรับบัตรกำนัล
  • ลูกค้า
  • บันทึกการแก้ไข
  • เวนเดอร์

คำสั่งซื้อ

การเชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งซื้อ
Shopify ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop
คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้ว/จัดการแล้ว) ใบเสร็จรับเงิน
คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/จัดการแล้ว) ใบแจ้งหนี้
คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/จัดการแล้ว) ออกใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน
คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/ยังไม่จัดการ) คำสั่งขาย
คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/ยังไม่จัดการ) คำสั่งขายที่มีเงินฝาก
ส่วนลดของคำสั่งซื้อ ส่วนลดอัตโนมัติ

คำสั่งซื้อและการรับบัตรกำนัล

การเชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งซื้อและการรับบัตรกำนัล
Stocky ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop
ใบสั่งซื้อ (รับรายการสินค้าแล้ว) ใบเรียกเก็บเงิน
เวนเดอร์/ซัพพลายเออร์ เวนเดอร์
หมายเลข PO หมายเลขอ้างอิง
รายการซื้อ ชื่อเต็มการอ้างอิงรายการ
ราคาขายปลีก จํานวนรายการสินค้า
ราคาต้นทุน ต้นทุนรายการสินค้า
ID คำสั่งซื้อ หมายเลขธุรกรรม

ลูกค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้า
Shopify ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop
ชื่อ ชื่อ
นามสกุล นามสกุล
ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 1) ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 1
ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 2) ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 2
ที่อยู่ลูกค้า (เมือง) เมืองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
ที่อยู่ลูกค้า (รัฐ) รัฐของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
ที่อยู่ลูกค้า (Zip) รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล

บันทึกการแก้ไข

การเชื่อมโยงข้อมูลบันทึกการแก้ไข
Stocky ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop
ID การแก้ไขสต็อกสินค้า หมายเลขธุรกรรม
สถานะการแก้ไขสต็อกสินค้า คือการแก้ไข
แก้ไขที่วันที่ วันที่ทำธุรกรรม
แก้ไขที่เวลา เวลาที่สร้าง
ต้นทุนสินค้าในการแก้ไขสต็อกสินค้า (ผลรวม) ยอดเดบิตรวม
ราคาสินค้า (ผลรวม) ยอดเครดิตรวม

เวนเดอร์

การเชื่อมโยงข้อมูลเวนเดอร์
Stocky ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop
ชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ บริษัท
ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ ชื่อ
ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ นามสกุล
ที่อยู่ซัพพลายเออร์ 1 ถนน
เมืองของซัพพลายเออร์ เมือง
ที่อยู่ซัพพลายเออร์ 1 ถนน 2
Zip / รหัสไปรษณีย์ Zip
โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี