Ánh xạ dữ liệu và bảng thuật ngữ của QuickBooks POS với Shopify POS

Khi bạn di chuyển QuickBooks Desktop POS hoặc tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify POS, dữ liệu của bạn sẽ được ánh xạ đến Shopify. Bạn có thể sử dụng các bảng sau để hiểu rõ hơn cách ánh xạ dữ liệu của QuickBooks với Shopify.

Trang này là tổng quan về cách ánh xạ dữ liệu của QuickBooks Desktop POS và phần mềm kế toán trong Shopify. Một số loại dữ liệu như đơn hàng, hình ảnh sản phẩm hoặc đơn đặt hàng sẽ không được di chuyển sang Shopify. Tìm hiểu thêm về loại dữ liệu bạn có thể di chuyển bằng ứng dụng QuickBooks Desktop Connector và loại dữ liệu bạn có thể phải di chuyển thủ công.

Bảng thuật ngữ của QuickBooks POS và Shopify POS

Xem bảng sau, bảng này ánh xạ thuật ngữ của QuickBooks POS với Shopify POS và Stocky.

Ánh xạ thuật ngữ của QuickBooks POS với Shopify POS
QuickBooks Desktop POS Shopify và Stocky
Biên lai bán hàng Đơn hàng (Đã thanh toán/Đã thực hiện)
Hóa đơn Đơn hàng (Chưa thanh toán/Đã thực hiện)
Hóa đơn có Thông tin thanh toán Đơn hàng (Đã thanh toán một phần/Đã thực hiện)
Đơn hàng kinh doanh Đơn hàng (Chưa thanh toán/Chưa thực hiện)
Đơn hàng kinh doanh có Đặt cọc Đơn hàng (Đã thanh toán một phần/Chưa thực hiện)
Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng (Chưa nhận mặt hàng)
Phiếu thu (QuickBooks Desktop POS) Đơn đặt hàng (Đã nhận mặt hàng)
Hóa đơn / Biên lai mặt hàng (QuickBooks Desktop) Đơn đặt hàng (Đã nhận mặt hàng)
Hàng trong kho Sản phẩm
Lưới kiểu kho hàng Mẫu mã hoặc tùy chọn sản phẩm
Phiếu chuyển hàng Đợt chuyển sản phẩm
Khách hàng Khách hàng
Nhà cung cấp Đơn vị cung ứng
Nhà cung cấp Nhà cung cấp
Cửa hàng (QuickBooks Desktop POS) Địa điểm
Hạng (phần mềm kế toán QuickBooks Desktop) Địa điểm
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
Ưu đãi giảm giá tự động Giảm giá
Khối lượng tính phí GMV
Ghi chú về khách hàng Ghi chú về khách hàng

Ánh xạ dữ liệu di chuyển QuickBooks Desktop POS

Tìm hiểu cách ánh xạ dữ liệu QuickBooks POS trong Shopify.

Bạn có thể xem cách thức ánh xạ dữ liệu đối với các khu vực sau:

  • khách hàng
  • mặt hàng và sản phẩm
  • nhà cung cấp

Khách hàng

Ánh xạ dữ liệu khách hàng
Quickbooks POS Shopify
Tên Tên
Họ Họ
Địa chỉ thanh toán 1 Địa chỉ khách hàng (address1)
Địa chỉ thanh toán 2 Địa chỉ khách hàng (address2)
Thành phố địa chỉ thanh toán Địa chỉ khách hàng (Thành phố)
Tiểu bang địa chỉ thanh toán Địa chỉ khách hàng (tiểu bang)
Mã bưu chính địa chỉ thanh toán Địa chỉ khách hàng (ZIP)
Điện thoại Điện thoại
Email Email

Mặt hàng và sản phẩm

Ánh xạ dữ liệu mặt hàng và sản phẩm
QuickBooks Desktop POS (mặt hàng) Shopify (sản phẩm)
Mã số mặt hàng hoặc UPC Mã vạch
Tên mặt hàng Tiêu đề + Thuộc tính + Kích cỡ
Mô tả mặt hàng Mô tả
Thuộc tính Tiêu đề + Thuộc tính + Kích cỡ
Cỡ Tiêu đề + Thuộc tính + Kích cỡ
Chi phí đơn vị trung bình Chi phí
Giá thông thường Giá
Tên nhà cung cấp Nhà cung cấp
Trọng lượng Trọng lượng
Qty # Mức hàng trong kho (từng địa điểm)

Nhà cung cấp

Ánh xạ dữ liệu nhà cung cấp
QuickBooks Desktop POS Stocky
Công ty Tên công ty đơn vị cung ứng
Tên Tên người liên hệ của đơn vị cung ứng
Họ Tên người liên hệ của đơn vị cung ứng
Đường Địa chỉ đơn vị cung ứng 1
Thành phố Thành phố của đơn vị cung ứng
Đường 2 Địa chỉ đơn vị cung ứng 1
Zip Mã bưu chính/mã ZIP
Điện thoại Điện thoại
Email Email

Ánh xạ dữ liệu tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop

Tìm hiểu cách ánh xạ dữ liệu của phần mềm kế toán QuickBooks Desktop trong Shopify.

Bạn có thể xem cách thức ánh xạ dữ liệu đối với các khu vực sau:

  • đơn hàng (tất cả đơn hàng được đồng bộ từ Shopify sang phần mềm kế toán QuickBooks Desktop)
  • đơn đặt hàng và phiếu thu
  • khách hàng
  • bản ghi nhớ điều chỉnh
  • nhà cung cấp

Đơn hàng

Ánh xạ dữ liệu đơn hàng
Shopify Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop
Đơn hàng (Đã thanh toán/Đã thực hiện) Biên lai bán hàng
Đơn hàng (Chưa thanh toán/Đã thực hiện) Hóa đơn
Đơn hàng (Đã thanh toán một phần/Đã thực hiện) Hóa đơn có Thông tin thanh toán
Đơn hàng (Chưa thanh toán/Chưa thực hiện) Đơn hàng kinh doanh
Đơn hàng (Đã thanh toán một phần/Chưa thực hiện) Đơn hàng kinh doanh có Đặt cọc
Giảm giá đơn hàng Ưu đãi giảm giá tự động

Đơn đặt hàng và phiếu thu

Ánh xạ dữ liệu đơn đặt hàng và phiếu thu
Stocky Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop
Đơn đặt hàng (Đã nhận mặt hàng) Hóa đơn
Nhà cung cấp/Đơn vị cung ứng Nhà cung cấp
Số PO Số tham chiếu
Mặt hàng mua Tên tham chiếu mặt hàng đầy đủ
Giá bán lẻ Số lượng mục hàng
Giá vốn Chi phí mục hàng
ID đơn đặt hàng Mã số giao dịch

Khách hàng

Ánh xạ dữ liệu khách hàng
Shopify Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop
Tên Tên
Họ Họ
Địa chỉ khách hàng (Address1) Địa chỉ thanh toán 1
Địa chỉ khách hàng (Address2) Địa chỉ thanh toán 2
Địa chỉ khách hàng (Thành phố) Thành phố địa chỉ thanh toán
Địa chỉ khách hàng (Tiểu bang) Tiểu bang địa chỉ thanh toán
Địa chỉ khách hàng (ZIP) Mã bưu chính địa chỉ thanh toán
Điện thoại Điện thoại
Email Email

Bản ghi nhớ điều chỉnh

Ánh xạ dữ liệu bản ghi nhớ điều chỉnh
Stocky Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop
ID điều chỉnh hàng lưu kho Mã số giao dịch
Trạng thái điều chỉnh hàng lưu kho Điều chỉnh Is
Đã điều chỉnh vào ngày Ngày giao dịch
Đã điều chỉnh vào lúc Thời điểm tạo
Chi phí sản phẩm để điều chỉnh hàng lưu kho (Tổng) Số tiền ghi nợ trong sổ nhật ký
Giá sản phẩm (Tổng) Số tiền ghi có trong sổ nhật ký

Nhà cung cấp

Ánh xạ dữ liệu nhà cung cấp
Stocky Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop
Tên công ty đơn vị cung ứng Công ty
Tên người liên hệ của đơn vị cung ứng Tên
Tên người liên hệ của đơn vị cung ứng Họ
Địa chỉ đơn vị cung ứng 1 Đường
Thành phố của đơn vị cung ứng Thành phố
Địa chỉ đơn vị cung ứng 1 Đường 2
Mã ZIP / Mã bưu chính Zip
Điện thoại Điện thoại
Email Email

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí