Bestrida en debitering på Shopify Credit-kontot

Som Shopify-handlare är det viktigt att ha en överblick över sina finansiella transaktioner, inklusive dem på Shopify Credit-kontot. Om du stöter på en transaktion som du tror är inkorrekt så har du möjlighet att bestrida den.

Förstå skillnaden mellan ett bestridande och en återbetalning

Ett bestridande uppstår när du identifierar ett fel eller ett problem med en särskild debitering av ditt konto och deklarerar att det antingen så var faktureringen felaktig eller så uppfyllde säljaren inte de avtalade användarvillkoren. Detta kan omfatta ärenden som gäller felaktiga faktureringsbelopp, missnöje med kvaliteten på varor eller tjänster, eller varor eller tjänster som inte levereras. Bestridandeprocessen innefattar att du formellt bestrider debiteringen via Shopify Credit (kortutfärdare), som sedan utreder och medlar med säljaren för att lösa problemet.

Till skillnad från detta är en återbetalning en enkel begäran som görs direkt till säljaren för att få tillbaka pengarna för ett inköp. Detta görs vanligtvis på grund av ändrade planer, missnöje med inköpet eller ett beslut om att returnera varan baserat på returpolicyn. I motsats till bestridanden innefattar återbetalningar inte kortutfärdaren i de inledande stegen utan hanteras direkt mellan dig och säljaren.

Den viktigaste skillnaden gäller lösningens karaktär. Bestridanden innefattar en mellanhand (kortutgivaren) och baseras på påståenden om faktureringsfel eller underlåtenhet att uppfylla tjänstevillkor. Återbetalningar är direkta transaktioner med säljaren som baseras på kundnöjdhet eller returpolicyer, utan att själva den ursprungliga transaktionens legitimitet ifrågasätts.

Behörighet att bestrida en debitering på Shopify Credit-företagskortets konto

Innan du inleder ett bestridande så är det viktigt att förstå behörighetskriterier:

 • Transaktionsstatus: Endast upplagda transaktioner kan bestridas.
 • Tidsram: Bestridanden måste skickas in inom 60 dagar från det datum då transaktionen lades upp.
 • Kategorier av bestridanden: Berättigade bestridanden omfattas av olika kategorier.

Du kan bara bestrida ett inköp. Återbetalningar kan inte bestridas.

Behöriga kategorier av bestridanden för Shopify Credit-korttransaktioner

Du kan bestrida en debitering på ditt Shopify Credit-konto av följande skäl:

 • avbruten
 • duplicera
 • bedrägliga
 • varor som inte är som beskrivits
 • ej mottagen
 • tjänst som inte är som beskriven
 • andra skäl

Äventyrade Shopify Credit-företagskort

Om du tror att ditt Shopify Credit-företagskort har äventyrats, förlorats, stulits eller använts på ett bedrägligt sätt så ska du spärra kortet och beställa ett nytt omedelbart när du upptäcker detta.

Lär dig hur du byter ut eller spärrar ditt Shopify Credit-företagskort.

Åtgärder innan bestridande

Innan du bestrider en avgift så ska du överväga att kontakta säljaren och granska transaktionsuppgifterna:

 • Kontakta säljaren: I många fall kan ärendet lösas snabbare om du kontaktar säljaren direkt. Överväg att försöka lösa problemet med säljaren innan du skickar in ett bestridande. Om du behöver ett transaktions-ID så måste du kontakta Shopify-support.
 • Granska transaktionsuppgifter: Säkerställ att transaktionen har lagts upp och verifiera att transaktionsdatumet ligger inom den berättigade bestridandeperioden (inte äldre än 60 dagar).

Bestrida en avgift

 1. Gå in på ditt konto: Från Shopify-admin går du till Finanser > Kredit.
 2. Identifiera transaktionen: I avsnittet Transaktioner letar du upp den transaktion som du vill bestrida och klickar på den för att se detaljerad information.
 3. Utvärdera och samla in dokumentation: Samla in relevant dokumentation som stödjer ditt anspråk. Exempelvis kvitton, korrespondens med säljaren, returbevis och serviceavtal.
 4. Kontakta Shopify-support: Kontakta en Shopify-supportrådgivare och tillhandahåll information om transaktionen, anledningen till bestridandet och eventuella ytterligare bevis som supporten kräver.
 5. Skicka in ditt bestridande: Bekräfta att all information är korrekt och be Shopify-support och skicka in ditt bestridande.

Avbryta ett bestridande

Om du vill avbryta ett bestridande så har du 24 till 48 timmar på dig från att bestridandet skapades, att begära att bestridandet avbryts. Efter att bestridandet har avbrutits så kan du inte försöka att bestrida transaktionen vid ett senare datum.

Tidslinje för avgörande och slutgiltiga beslut

Beroende på komplexiteten och detaljer som regleras av nätverksregler (till exempel Visa) kan lösningen av bestridanden ta upp till 90 dagar.

När du har skickat in ditt bestridande så kommer bestridandet att granskas av Shopify Credits bankpartner. Du kommer att få e-postuppdateringar gällande status och resultat för utredningen av bestridandet. Om bestridandet avgörs till din fördel så justeras ditt konto i enlighet med detta.

Beslutet som tas vid bestridandeprocessens slutförande är slutgiltigt.

Förstå olika typer av kortbestridanden

Följande tabell kategoriserar olika typer av kortbestridanden, beskriver varje typ av bestridande, redogör för den dokumentation som kan krävas för behandlingen, och ger exempel på situationer inom vilka bestridanden är acceptabla eller oacceptabla.

Typ av bestridande Beskrivning av en typ av bestridande Dokumentation som krävs Exempel på acceptabla bestridanden Exempel på oacceptabla bestridanden
Bedräglig Debiteringar som gjorts utan kortinnehavarens godkännande.
 • Förklaring (krävs): Beskrivning av transaktionen och varför den bestrids.
 • Ytterligare dokumentation: Relevant dokumentation, som kortutdrag och spårning av returleverans, i PDF- eller JPEG-format.
Okänd transaktion som visas på utdraget. Bestrida en transaktion som du glömt av.
Ej mottaget Varor eller tjänster som betalats men som inte levererats i enlighet med vad som överenskommits.
 • Produkttyp (krävs)
 • Produktbeskrivning (krävs)
 • Förväntas den (krävs)
 • Förklaring: Specificera om produkten anlände för sent.
 • Ytterligare dokumentation: Skärmdumpar av e-postmeddelanden eller textmeddelanden.
Betalade för en produkt som aldrig levererades. Bestrida en försening när leveransen har gjorts.
Duplicera Samma transaktion har debiterats mer än en gång.
 • Skicka in exakt en av följande:
  • Kontantkvitto: Kvitto på kontanttransaktionen.
  • Bild av check: Bild på båda sidor av checken.
  • Ursprunglig transaktion: Token som visar den första transaktionen.
Två identiska debiteringar som visas på ett utdrag. Debiteringar för två liknande transaktioner som gjorts med avsikt.
Varor som inte är som de beskrivits De artiklar som tagits emot är annorlunda från vad som beskrivits vid inköpstillfället.
 • Togs emot den (krävs)
 • Returstatus (krävs): Utfall för returförsök.
 • Returnerades den (krävs)
 • Returbeskrivning (krävs): Uppgifter om returprocessen.
 • Förklaring (krävs)
 • Ytterligare dokumentation: Skärmdumpar av korrespondens.
Artikeln togs emot har en annan färg, modell eller storlek än vad som beställdes. Bestridande på grund av att köparen ångrar sig eller ändrar sig efter att ha tagit emot artikel i enlighet med beskrivningen.
Tjänsten är inte som den beskrivs Tjänsten som tillhandahålls skiljer sig från vad som inköpts.
 • Togs emot den (krävs)
 • Avbeställdes den (krävs)
 • Anledning till avbeställning (krävs)
 • Förklaring (krävs)
 • Ytterligare dokumentation: Skärmdumpar av korrespondens.
Tjänsten avviker på ett betydande sätt från vad den kvalitet eller det innehåll som marknadsförts. Klagomål på tjänsten baserat på subjektiva upplevelser som handlaren inte utlovat.
Annullerad Avgifter för tjänster eller varor som avbeställts i enlighet med handlarens policyer.
 • Produkttyp (krävs)
 • Produktbeskrivning (krävs)
 • Förväntat datum (krävs)
 • Efterlevnad av avbeställningspolicy (krävs)
 • Avbeställdes den (krävs)
 • Anledning till avbeställning (krävs)
 • Returnerades den
 • Returstatus
 • Förklaring
 • Ytterligare dokumentation: Skärmdumpar av korrespondens
Debiterades efter att ordern avbeställdes i enlighet med avbeställningspolicyn. Bestrida efter att tjänsten eller produkten avbeställts utanför policyns avbeställningsperiod.
Övrigt Bestridanden som inte passar in i standardkategorierna.
 • Produkttyp (krävs)
 • Produktbeskrivning (krävs)
 • Förklaring (krävs)
 • Ytterligare dokumentation: Skärmdumpar av korrespondens
Oväntade debiteringar utan en tydlig beskrivning eller kategori. Ej tillämpbar eftersom den andra kategorin av bestridande omfattar ett brett spektrum och varje fall kräver en specifik granskning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis