ตัวอย่างสคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ

สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการมีผลต่อสินค้าในตะกร้าสินค้า โดยสามารถเปลี่ยนราคาและคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นได้ สคริปต์เหล่านี้จะใช้งานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลักษณะตะกร้าสินค้า เช่น การเพิ่มหรือลบสินค้า การเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่ง หรือการเพิ่มรหัสส่วนลด

หากต้องการใช้เทมเพลตในหน้านี้ ให้สร้างสคริปต์ใหม่ด้วยเทมเพลตเปล่า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Script Editor
 2. คลิกสร้างสคริปต์
 3. คลิกที่สินค้าเฉพาะรายการ
 4. เลือกเทมเพลตเปล่า แล้วคลิกสร้างสคริปต์
 5. ในส่วนซอร์สโค้ดของ Ruby ให้ลบบรรทัดโค้ดเริ่มต้น: Output.cart = Input.cart
 6. คัดลอกสคริปต์จากหน้านี้แล้ววางในส่วนซอร์สโค้ดของ Ruby
 7. แก้ไขส่วนการตั้งค่าแบบปรับแต่งเองของสคริปต์เพื่อให้ทำงานในร้านค้าของคุณ
 8. ทดสอบสคริปต์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่การทดสอบและแก้จุดบกพร่อง Shopify Scripts
 9. หลังจากการทดสอบ:
  • คลิกบันทึกแบบร่างเพื่อบันทึกแบบร่างที่ยังไม่ได้เผยแพร่ของสคริปต์ หรือ
  • คลิกบันทึกและเผยแพร่เพื่อสร้างและเผยแพร่สคริปต์

ในหน้านี้

ส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบแบ่งระดับตามค่าใช้จ่าย

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่ารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า ส่วนลดนี้จะแบ่งให้เท่ากันมากที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบส่วนลด $25 จากยอดรวมทั้งหมดให้แก่ลูกค้าได้หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $150 มอบส่วนลด $50 หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $300 หรือมอบส่วนลด $75 หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $400

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Cart Discounts by Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to the cart. The
# discount will be spread, as evenly as possible, across all items.
#
# - 'threshold' is the spend amount needed to qualify
# - 'discount_amount' is the dollar discount to apply to the
# cart
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  threshold: 150,
  discount_amount: 25,
  discount_message: 'Spend $150 and get $25 off!',
 },
 {
  threshold: 300,
  discount_amount: 50,
  discount_message: 'Spend $300 and get $50 off!',
 },
 {
  threshold: 400,
  discount_amount: 75,
  discount_message: 'Spend $400 and get $75 off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DollarDiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DollarDiscountApplicator
 def initialize(discount_message)
  @discount_message = discount_message
 end

 def apply(line_item, discount_amount)
  new_line_price = line_item.line_price - discount_amount
  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredCartDiscountBySpendCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to the cart. The
# discount will be spread, as evenly as possible, across all items.
# ================================================================
class TieredCartDiscountBySpendCampaign
 def initialize(tiers)
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
 end

 def run(cart)
  applicable_tier = @tiers.find { |tier| cart.subtotal_price >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }
  return if applicable_tier.nil?

  discount_applicator = DollarDiscountApplicator.new(applicable_tier[:discount_message])
  discount_amount = applicable_tier[:discount_amount]
  items = cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
  self.loop_items(cart, items, discount_amount, discount_applicator)
 end

 def loop_items(cart, line_items, discount_amount, discount_applicator)
  avg_discount = (discount_amount.to_f * (1 / line_items.map(&:quantity).reduce(0, :+))).round(2)
  avg_discount = Money.new(cents: 100) * avg_discount
  discount_amount = Money.new(cents: 100) * discount_amount

  line_items.each_with_index do |line_item, index|
   break if discount_amount <= Money.zero

   line_discount = avg_discount * line_item.quantity

   if discount_amount < line_discount || index == (line_items.size - 1)
    discount_update = line_item.line_price > discount_amount ? discount_amount : line_item.line_price
   else
    discount_update = line_item.line_price > line_discount ? line_discount : line_item.line_price
   end

   discount_amount -= discount_update
   discount_applicator.apply(line_item, discount_update)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredCartDiscountBySpendCampaign.new(SPENDING_THRESHOLDS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ตั้งระดับส่วนลดตามการใช้จ่าย

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่ารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าหากพวกเขาใช้จ่าย $30 หรือมากกว่า ส่วนลด 15% หากพวกเขาใช้จ่าย $50 หรือมากกว่าหรือส่วนลด 20% หากพวกเขาใช้จ่าย $100 หรือมากกว่า

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Discounts by Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to each item.
#
# - 'threshold' is the spend amount needed to qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  threshold: 30,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: 'Spend $30 and get 10% off!',
 },
 {
  threshold: 50,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 15,
  discount_message: 'Spend $50 and get 15% off!',
 },
 {
  threshold: 100,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 20,
  discount_message: 'Spend $100 and get 20% off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredDiscountBySpendCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to each item.
# ================================================================
class TieredDiscountBySpendCampaign
 def initialize(tiers)
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
 end

 def run(cart)
  applicable_tier = @tiers.find { |tier| cart.subtotal_price >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }
  return if applicable_tier.nil?

  discount_applicator = DiscountApplicator.new(
   applicable_tier[:discount_type],
   applicable_tier[:discount_amount],
   applicable_tier[:discount_message]
  )

  cart.line_items.each do |line_item|
   next if line_item.variant.product.gift_card?
   discount_applicator.apply(line_item)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredDiscountBySpendCampaign.new(SPENDING_THRESHOLDS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดตามลำดับขั้นสินค้าตามจำนวน

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ โดยใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนสินค้าเหล่านั้นในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลดให้กับลูกค้า 10% สำหรับหมวกแต่ละใบหากซื้อหมวก 2 ใบขึ้นไปหรือเสนอส่วนลด 15% หากซื้อหมวก 5 ใบขึ้นไป

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Product Discount by Quantity
#
# If the total quantity of matching items is greater than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above) for
# qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'tiers' is a list of tiers where:
# - 'quantity' is the minimum quantity you need to buy to
# qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNT_TIERS = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  tiers: [
   {
    quantity: 2,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 10,
    discount_message: '10% off for 2+',
   },
   {
    quantity: 5,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 15,
    discount_message: '15% off for 5+',
   },
  ],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredProductDiscountByQuantityCampaign
#
# If the total quantity of matching items is greater than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
# ================================================================
class TieredProductDiscountByQuantityCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if applicable_items.nil?

   total_applicable_quantity = applicable_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   tiers = campaign[:tiers].sort_by { |tier| tier[:quantity] }.reverse
   applicable_tier = tiers.find { |tier| tier[:quantity] <= total_applicable_quantity }

   next if applicable_tier.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    applicable_tier[:discount_type],
    applicable_tier[:discount_amount],
    applicable_tier[:discount_message]
   )

   applicable_items.each do |line_item|
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredProductDiscountByQuantityCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNT_TIERS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้าตามลำดับจากการใช้จ่ายสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เสนอเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่เพื่มขึ้นตามมูลค่ารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้าบางรายการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบส่วนลด 10% ให้แก่ลูกค้าได้หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $30 มอบส่วนลด 15% หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $50 หรือมอบส่วนลด 20% หากพวกเขาใช้จ่ายไปมากกว่า $100 แต่จะได้รับส่วนลดเฉพาะสำหรับสินค้าที่ตรงกับแท็กที่ระบุเท่านั้น

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Product Discount by Product Spend Threhsold
#
# If the total amount spent on matching items is greather than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'tiers' is a list of tiers where:
# - 'threshold' is the minimum dollar amount needed to
# qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNT_TIERS = [
 {
  product_selector_match_type: :exclude,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag", "another_tag"],
  tiers: [
   {
    threshold: 100,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 10,
    discount_message: 'Spend $100 or more, and get 10% off!',
   },
  ],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredProductDiscountByProductSpendCampaign
#
# If the total amount spent on matching items is greather than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
# ================================================================
class TieredProductDiscountByProductSpendCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   if campaign[:product_selector_type] == :all
    total_applicable_cost = cart.subtotal_price
    applicable_items = cart.line_items
   else
    product_selector = ProductSelector.new(
     campaign[:product_selector_match_type],
     campaign[:product_selector_type],
     campaign[:product_selectors],
    )

    applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

    next if applicable_items.nil?

    total_applicable_cost = applicable_items.map(&:line_price).reduce(Money.zero, :+)
   end

   tiers = campaign[:tiers].sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
   applicable_tier = tiers.find { |tier| total_applicable_cost >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }

   next if applicable_tier.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    applicable_tier[:discount_type],
    applicable_tier[:discount_amount],
    applicable_tier[:discount_message]
   )

   applicable_items.each do |line_item|
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredProductDiscountByProductSpendCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNT_TIERS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าสำหรับรายการที่มีการแท็ก discounted

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Discount by Product
#
# Any matching item will be discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off tagged products!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountCampaign
#
# Any matching item will be discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้าตามรหัสส่วนลด

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการหากมีการใช้รหัสส่วนลดที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าสำหรับรายการที่มีการแท็ก discounted หากพวกเขาใช้รหัสส่วนลด DISCOUNT_10

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Discount Code
#
# If any matching discount codes are used, any matching items
# will be discounted by the entered amount.
#
# - 'discount_code_match_type' determines whether the below
# strings should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'discount_codes' is a list of strings to identify discount
# codes
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_DISCOUNT_CODE = [
 {
  discount_code_match_type: :exact,
  discount_codes: ["TESTCODE1", "TESTCODE2"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off tagged products!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountCodeSelector
#
# Finds whether the supplied discount code matches any of the
# entered codes.
# ================================================================
class DiscountCodeSelector
 def initialize(match_type, discount_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @discount_codes = discount_codes.map { |discount_code| discount_code.upcase.strip }
 end

 def match?(discount_code)
  @discount_codes.any? { |code| discount_code.code.upcase.send(@comparator, code) }
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByCodeCampaign
#
# If any matching discount codes are used, any matching items
# will be discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByCodeCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   discount_code_selector = DiscountCodeSelector.new(
    campaign[:discount_code_match_type],
    campaign[:discount_codes]
   )

   next unless discount_code_selector.match?(cart.discount_code)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByCodeCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_DISCOUNT_CODE),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งเพื่อรับส่วนลดขั้นที่สอง

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการหากมีการซื้อสินค้ามากกว่าจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น เสนอให้ลูกค้าซื้อสินค้าสามรายการที่ติดแท็ก discount และรับส่วนลด 50% สำหรับสินค้ารายการที่สี่ที่มีแท็ก discount

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy X, Get Y For Z Discount
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number
# of the same matching items with the entered discount applied. For
# example:
#
# "Buy 2 products tagged with 'tag', get another product
# tagged with 'tag' for 10% off"
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above) for
# qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'quantity_to_discount' is the number of products to discount
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
#
# Something to note for the case of running multiple offers is
# that there shouldn't be any overlap between product selection
# as this can lead to extra discounting. For example, you should
# NOT offer "Buy 1 Product X, get 1 50% off", as well as "Buy 2
# Product X, get 1 free"
# ================================================================
BUY_X_GET_Y_FOR_Z = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  quantity_to_buy: 1,
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 50,
  discount_message: 'Buy one item, get the second 50% off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# BuyXGetYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number
# of the same matching items with the entered discount applied.
# ================================================================
class BuyXGetYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_items = eligible_items.sort_by { |line_item| -line_item.variant.price }
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   quantity_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   bundle_size = quantity_to_buy + quantity_to_discount
   number_of_bundles = (eligible_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / bundle_size).floor
   number_of_discountable_items = number_of_bundles * quantity_to_discount

   next unless number_of_discountable_items > 0

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   self.loop_items(
    discount_applicator, cart, eligible_items, number_of_discountable_items, quantity_to_buy, quantity_to_discount
   )
  end
 end

 def loop_items(discount_applicator, cart, line_items, num_to_discount, quantity_to_buy, quantity_to_discount)
  surplus = 0
  bundle_size = quantity_to_buy + quantity_to_discount

  line_items.each do |line_item|
   line_quantity = line_item.quantity + surplus

   if line_quantity > quantity_to_buy
    bundles_per_line = (line_quantity / bundle_size).floor
    take_quantity = bundles_per_line * quantity_to_discount
    surplus += (line_quantity - (bundle_size * bundles_per_line))

    if line_item.quantity > take_quantity
     discount_item = line_item.split(take: take_quantity)
     discount_applicator.apply(discount_item)
     position = cart.line_items.find_index(line_item)
     cart.line_items.insert(position + 1, discount_item)
     num_to_discount -= take_quantity
    else
     discount_applicator.apply(line_item)
     num_to_discount -= line_item.quantity
    end
   else
    surplus += line_quantity
   end

   break if num_to_discount <= 0
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyXGetYForZCampaign.new(BUY_X_GET_Y_FOR_Z),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ซื้อสินค้าเป็นชุดและรับสินค้าเพิ่มเติมที่ได้ส่วนลด

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการหากพวกเขาได้ซื้อสินค้ารายการอื่นๆ ครบจำนวน

ตัวอย่างเช่น ให้ถุงเท้าแก่ลูกค้าฟรีจำนวนหนึ่งคู่หากพวกเขาซื้อหมวก เสื้อยืดและแว่นตากันแดด

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy Products VWX, get Product Y for Z Discount
#
# Buy a specific bundle of items, get another item at a discount.
# For example:
#
# "Buy a t-shirt, a hat, and sunglasses, get a free pair of socks"
#
# - 'bundle_items' is a list of the items that comprise the
# bundle, where:
# - 'product_id' is the ID of the product
# - 'quantity_needed' is the quantity necessary to complete
# the bundle
# - 'quantity_to_buy' is the number of bundles needed to qualify
# for a discount product
# - 'discount_product_selector_match_type' determines whether we
# look for products that do or don't match the entered
# selectors. Can be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'discount_product_selector_type' determines how qualifying
# products will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'discount_product_selectors' is a list of identifiers (from
# above) for qualifying products. Product/Variant ID lists
# should only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is
# used, this can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_discount' is the number of items to discount
# per offer
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUNDLE_DISCOUNTS = [
 {
  bundle_items: [
   {
    product_id: 1234567890987,
    quantity_needed: 1
   },
   {
    product_id: 1234567890986,
    quantity_needed: 1
   },
  ],
  quantity_to_buy: 1,
  discount_product_selector_match_type: :include,
  discount_product_selector_type: :product_id,
  discount_product_selectors: [1234567890123],
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: "Buy Product VWX, get Product Y for 10% off",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# BundleSelector
#
# Finds any items that are part of the entered bundle and saves
# them.
# ================================================================
class BundleSelector
 def initialize(bundle_items)
  @bundle_items = bundle_items.reduce({}) do |acc, bundle_item|
   acc[bundle_item[:product_id]] = {
    cart_items: [],
    quantity_needed: bundle_item[:quantity_needed],
    total_quantity: 0,
   }

   acc
  end
 end

 def build(cart)
  cart.line_items.each do |line_item|
   next unless @bundle_items[line_item.variant.product.id]

   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:cart_items].push(line_item)
   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:total_quantity] += line_item.quantity
  end

  @bundle_items
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each_with_index do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BundleDiscountCampaign
#
# If the entered bundle is present, the entered discount is
# applied to the entered product.
# ================================================================
class BundleDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   bundle_selector = BundleSelector.new(campaign[:bundle_items])
   bundle_items = bundle_selector.build(cart)

   next if bundle_items.any? do |product_id, product_info|
    product_info[:total_quantity] < product_info[:quantity_needed]
   end

   num_bundles = bundle_items.map do |product_id, product_info|
    (product_info[:total_quantity] / product_info[:quantity_needed])
   end

   num_bundles = num_bundles.min.floor

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:discount_product_selector_match_type],
    campaign[:discount_product_selector_type],
    campaign[:discount_product_selectors],
   )

   discount_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if discount_items.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, discount_items, (campaign[:quantity_to_discount] * num_bundles))
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BundleDiscountCampaign.new(BUNDLE_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดชุดสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดเมื่อมีการเพิ่มชุดสินค้าเฉพาะรายการลงในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 20% ให้กับลูกค้าสำหรับการซื้อเสื้อยืด หมวกและแว่นตากันแดด

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy Products WXY, get Z Discount
#
# Buy a specific bundle of products, get that bundle at a
# discount. For example:
#
# "Buy a t-shirt, a hat, and sunglasses, get 20% off each"
#
# - 'bundle_items' is a list of the items that comprise the
# bundle, where:
# - 'product_id' is the ID of the product
# - 'quantity_needed' is the quantity necessary to complete
# the bundle
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUNDLE_DISCOUNTS = [
 {
  bundle_items: [
   {
    product_id: 1234567890987,
    quantity_needed: 1
   },
   {
    product_id: 1234567890986,
    quantity_needed: 1
   },
  ],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: "Buy Product X and Product Y, get 10% off!",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# BundleSelector
#
# Finds any items that are part of the entered bundle and saves
# them.
# ================================================================
class BundleSelector
 def initialize(bundle_items)
  @bundle_items = bundle_items.reduce({}) do |acc, bundle_item|
   acc[bundle_item[:product_id]] = {
    cart_items: [],
    quantity_needed: bundle_item[:quantity_needed],
    total_quantity: 0,
   }

   acc
  end
 end

 def build(cart)
  cart.line_items.each do |line_item|
      next if line_item.line_price_changed?
   next unless @bundle_items[line_item.variant.product.id]

   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:cart_items].push(line_item)
   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:total_quantity] += line_item.quantity
  end

  @bundle_items
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each_with_index do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BundleDiscountCampaign
#
# If the entered bundle is present, the entered discount is
# applied to each item in the bundle.
# ================================================================
class BundleDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   bundle_selector = BundleSelector.new(campaign[:bundle_items])
   bundle_items = bundle_selector.build(cart)

   next if bundle_items.any? do |product_id, product_info|
    product_info[:total_quantity] < product_info[:quantity_needed]
   end

   num_bundles = bundle_items.map do |product_id, product_info|
    (product_info[:total_quantity] / product_info[:quantity_needed])
   end

   num_bundles = num_bundles.min.floor

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)

   bundle_items.each do |product_id, product_info|
    discount_loop.loop_items(
     cart,
     product_info[:cart_items],
     (product_info[:quantity_needed] * num_bundles),
    )
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BundleDiscountCampaign.new(BUNDLE_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสินค้าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าหากพวกเขาซื้อเสื้อยืด 2 ตัว

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy V of Product W, Get X of Product Y for Z Discount
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number of
# a different set of matching items with the entered discount
# applied. For example:
#
# "Buy 2 t-shirts, get 1 hat for 10% off"
#
# - 'buy_product_selector_match_type' determines whether we look
# for products that do or don't match the entered selectors.
# Can be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'buy_product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'buy_product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'get_selector_match_type' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'get_product_selector_type' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'get_product_selectors' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'quantity_to_discount' is the number of products to discount
# - 'allow_incomplete_bundle' determines whether a portion of
# the items to discount can be discounted, or all items
# need to be present. Can be:
# - 'true'
# - 'false'
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUYVOFW_GETXOFY_FORZ = [
 {
  buy_product_selector_match_type: :include,
  buy_product_selector_type: :tag,
  buy_product_selectors: ["your_tag", "another_tag"],
  quantity_to_buy: 1,
  get_product_selector_match_type: :include,
  get_product_selector_type: :tag,
  get_product_selectors: ["your_other_tag", "a_different_tag"],
  quantity_to_discount: 1,
  allow_incomplete_bundle: false,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 100,
  discount_message: 'Buy a Product X, get a Product Y free!',
 },
 {
  buy_product_selector_match_type: :include,
  buy_product_selector_type: :product_id,
  buy_product_selectors: [1234567890987, 1234567890986],
  quantity_to_buy: 1,
  get_product_selector_match_type: :include,
  get_product_selector_type: :product_id,
  get_product_selectors: [1234567890985, 1234567890984],
  quantity_to_discount: 1,
  allow_incomplete_bundle: false,
  discount_type: :dollar,
  discount_amount: 10,
  discount_message: 'Buy a Product X, get $10 off a Product Y!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BuyVofWGetXofYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number of
# a different set of matching items with the entered discount
# applied.
# ================================================================
class BuyVofWGetXofYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   buy_product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:buy_product_selector_match_type],
    campaign[:buy_product_selector_type],
    campaign[:buy_product_selectors],
   )

   get_product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:get_product_selector_match_type],
    campaign[:get_product_selector_type],
    campaign[:get_product_selectors],
   )

   buy_items = []
   get_items = []

   cart.line_items.each do |line_item|
    buy_items.push(line_item) if buy_product_selector.match?(line_item)
    get_items.push(line_item) if get_product_selector.match?(line_item)
   end

   next if buy_items.empty? || get_items.empty?

   get_items = get_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   quantity_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   buy_offers = (buy_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / quantity_to_buy).floor

   if campaign[:allow_incomplete_bundle]
    number_of_bundles = buy_offers
   else
    get_offers = (get_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / quantity_to_discount).floor
    number_of_bundles = [buy_offers, get_offers].min
   end

   number_of_discountable_items = number_of_bundles * quantity_to_discount

   next unless number_of_discountable_items > 0

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, get_items, number_of_discountable_items)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyVofWGetXofYForZCampaign.new(BUYVOFW_GETXOFY_FORZ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งตามจำนวนที่กำหนดไว้

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอสินค้าจำนวนหนึ่งตามราคาที่เลือก

ตัวอย่างเช่น เสนอขายเสื้อยืด 2 ตัวในราคา $20

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy X of Product Y for $Z
#
# Buy a certain number of matching items for a specific price.
# For example:
#
# "Buy 2 t-shirts for $20"
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'final_price` is the amount to charge for all products that
# are part of the offer
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUY_X_GET_Y_FOR_Z = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  quantity_to_buy: 2,
  final_price: 100,
  discount_message: 'Buy 2 for $20',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DollarDiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DollarDiscountApplicator
 def initialize(discount_message)
  @discount_message = discount_message
 end

 def apply(line_item, discount_amount)
  new_line_price = line_item.line_price - discount_amount
  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# BuyXOfYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items for a specific price.
# ================================================================
class BuyXOfYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_item_count = eligible_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   number_of_offers = (eligible_item_count / quantity_to_buy).floor

   next unless number_of_offers > 0

   number_of_discountable_items = number_of_offers * quantity_to_buy
   total_offer_price = Money.new(cents: 100) * (number_of_offers * campaign[:final_price])
   discount_applicator = DollarDiscountApplicator.new(campaign[:discount_message])

   self.loop_items(cart, eligible_items, number_of_discountable_items, total_offer_price, discount_applicator)
  end
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount, total_price, discount_applicator)
  current_price = Money.zero
  avg_price = total_price * (1 / num_to_discount)

  line_items = line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }

  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    discount_amount = split_line_item.line_price - (total_price - current_price)
    discount_applicator.apply(split_line_item, discount_amount)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   elsif line_item.quantity == num_to_discount
    discount_amount = line_item.line_price - (total_price - current_price)
    discount_applicator.apply(line_item, discount_amount)
    break
   else
    if line_item.variant.price <= avg_price
     current_price += line_item.line_price
    else
     discount_amount = (line_item.variant.price - avg_price) * line_item.quantity
     current_price += (line_item.line_price - discount_amount)
     discount_applicator.apply(line_item, discount_amount)
    end

    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyXOfYForZCampaign.new(BUY_X_GET_Y_FOR_Z),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการหากยอดรวมของตะกร้าสินค้ามากกว่าจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น มอบของขวัญฟรีให้แก่ลูกค้าหากพวกเขาใช้จ่ายมากกว่า $75

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Spend $X, get Product Y for Z Discount
#
# If the cart total is greater than (or equal to) the entered
# threshold (less the discounted amount), the entered number of
# matching items is discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'threshold' is the dollar amount needed to spend to qualify
# - 'quantity_to_discount' is the number of items to discount
# if qualified
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDX_GETY_FORZ = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :product_id,
  product_selectors: [1234567890123],
  threshold: 75,
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 100,
  discount_message: 'Spend $75 or more and get a free Product X!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# SpendXGetYForZCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) the entered
# threshold (less the discounted amount), the entered number of
# matching items is discounted by the entered amount.
# ================================================================
class SpendXGetYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   threshold = Money.new(cents: 100) * campaign[:threshold]

   next if cart.subtotal_price < threshold

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_items = eligible_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
   num_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   cart_total = cart.subtotal_price

   eligible_items.each do |line_item|
    break if num_to_discount <= 0

    if line_item.quantity > num_to_discount
     cart_total -= line_item.variant.price * num_to_discount
     break
    else
     cart_total -= line_item.line_price
     num_to_discount -= line_item.quantity
    end
   end

   next if cart_total < threshold

   discount_applicator = discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, eligible_items, campaign[:quantity_to_discount])
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 SpendXGetYForZCampaign.new(SPENDX_GETY_FORZ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้าโดยแท็กลูกค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการให้แก่ลูกค้าที่มีแท็กใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 20% หากลูกค้ามีแท็ก VIP

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discounts by Customer Tag
#
# If we have a matching customer (by tag), the entered discount
# will be applied to any matching items.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of tags to identify qualified
# customers
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["VIP"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 20,
  discount_message: "Discount for VIP customers!",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer (by tag), the entered discount
# is applied to any matching items.
# ================================================================
class DiscountForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return unless cart.customer&.tags

  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(campaign[:customer_tag_match_type], campaign[:customer_tags])

   next unless customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DiscountForCustomerTagCampaign.new(DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้าโดยการตลาดของลูกค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการให้แก่ลูกค้าที่ยอมรับการทำการตลาด

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าทุกรายที่ยอมรับการทำการตลาด

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Customer Marketing
#
# If the customer accepts marketing, any matching items are
# discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_CUSTOMER_MARKETING = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off for subscribed customers!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ===============================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign
#
# If the customer accepts marketing, any matching items are
# discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   next unless cart.customer.accepts_marketing?

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_CUSTOMER_MARKETING),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ส่วนลดสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีจำนวนคำสั่งซื้อที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น เสนอส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าทุกรายที่ไม่มีคำสั่งซื้อ

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Order Count
#
# If the customer has made a matching number of orders, any
# matching items are discounted by the entered amount.
#
# - 'order_count_match_type' determines how we compare the
# customer's order count to the entered limit. Can be:
# - ':greater_than' to ensure that the customer's order count
# is greater than the entered limit
# - ':greater_than_equal' to ensure that the customer's order
# count is greater than, or equal to, the entered limit
# - ':less_than' to ensure that the customer's order count is
# less than the entered limit
# - ':less_than_equal' to ensure that the customer's order
# count is less than, or equal to, the entered limit
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_ORDER_COUNT = [
 {
  order_count_match_type: :less_than,
  order_count_limit: 1,
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off for first time customers!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ===============================
# ================================================================
# OrderCountSelector
#
# Finds whether the customer has made a certain number of orders
# ================================================================
class OrderCountSelector
 def initialize(match_type, limit)
  @match_type = match_type
  @limit = limit
 end

 def match?(customer)
  if self.respond_to?(@match_type)
   self.send(@match_type, customer, @limit)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid order count match type')
  end
 end

 def greater_than(customer, limit)
  customer.orders_count > limit
 end

 def greater_than_equal(customer, limit)
  customer.orders_count >= limit
 end

 def less_than(customer, limit)
  customer.orders_count < limit
 end

 def less_than_equal(customer, limit)
  customer.orders_count <= limit
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByOrderCountCampaign
#
# If the customer has made a matching number of orders, any
# matching items are discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByOrderCountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   order_count_selector = OrderCountSelector.new(
    campaign[:order_count_match_type],
    campaign[:order_count_limit]
   )

   next unless order_count_selector.match?(cart.customer)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByOrderCountCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_ORDER_COUNT),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ปิดใช้งานรหัสส่วนลด

ใช้สคริปต์นี้เพื่อปิดใช้งานรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น ป้องกันไม่ให้ลูกค้าใช้รหัสส่วนลดในขณะที่ร้านค้าของคุณเสนอกำลังลดราคา

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Disable Discount Code Use
#
# Any discount codes will be rejected with the entered message.
#
# - 'REJECTION_MESSAGE' is the message to show when a discount
# code is rejected
# ================================================================
REJECTION_MESSAGE = 'Discount codes cannot be used during this sale'

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DisableDiscountCodesCampaign
#
# Any discount codes will be rejected with the entered message.
# ================================================================
class DisableDiscountCodesCampaign
 def initialize(rejection_message)
  @rejection_message = rejection_message
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  cart.discount_code.reject(message: @rejection_message)
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DisableDiscountCodesCampaign.new(REJECTION_MESSAGE),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

ปิดใช้งานรหัสส่วนลดสำหรับสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อปิดใช้งานรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินหากสินค้าบางรายการอยู่ในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น ป้องกันไม่ให้ลูกค้าใช้รหัสส่วนลดหากสินค้ามีติดแท็กด้วย discounted อยู่ในตะกร้าสินค้า

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Disable Discount Code(s) For Products
#
# If any matching discount codes are used, and any matching items
# are in the cart, the discount code is rejected with the entered
# message.
#
# - 'discount_code_match_type' determines whether the below
# strings should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'discount_codes' is a list of strings to identify discount
# codes
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'rejection_message' is the message to show when a discount
# code is rejected
# ================================================================
REJECT_DISCOUNT_CODE_FOR_PRODUCTS = [
 {
  discount_code_match_type: :exact,
  discount_codes: ["TESTCODE1", "TESTCODE2"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["discounted"],
  rejection_message: "Discount codes can't be used with 'discounted' products"
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountCodeSelector
#
# Finds whether the supplied discount code matches any of the
# entered codes.
# ================================================================
class DiscountCodeSelector
 def initialize(match_type, discount_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @discount_codes = discount_codes.map { |discount_code| discount_code.upcase.strip }
 end

 def match?(discount_code)
  @discount_codes.any? { |code| discount_code.code.upcase.send(@comparator, code) }
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DisableDiscountCodesForProductsCampaign
#
# If any matching discount codes are used, and any matching items
# are in the cart, the discount code is rejected with the entered
# message.
# ================================================================
class DisableDiscountCodesForProductsCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   discount_code_selector = DiscountCodeSelector.new(
    campaign[:discount_code_match_type],
    campaign[:discount_codes]
   )

   next unless discount_code_selector.match?(cart.discount_code)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   next unless cart.line_items.any? { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   cart.discount_code.reject(message: campaign[:rejection_message])
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DisableDiscountCodesForProductsCampaign.new(REJECT_DISCOUNT_CODE_FOR_PRODUCTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

จำกัดจำนวนสินค้า

ใช้สคริปต์นี้เพื่อจำกัดปริมาณที่ซื้อได้ของสินค้าที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น ป้องกันไม่ให้ลูกค้าซื้อ ' สินค้า X ' มากกว่า 1 รายการในคำสั่งซื้อเดียว

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Quantity Limits
#
# If the quantity of any matching items is greater than the
# entered threshold, the excess items are removed from the cart.
# It should be noted that there will be no notice to the customer
# when this happens.
#
# - 'enable' determines whether the campaign will run. Can be:
# - 'true' to run
# - 'false' to not run
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'variant_level_limit' determines whether the below limit
# is applied on a variant, or a total quantity, level. For
# example, can I have X number of individual matching items,
# or can I only have X number total of matching items?
# Can be:
# - 'true' to limit at a variant level
# - 'false' to limit total quantity
# - 'quantity_allowed' is the number of products allowed
# ================================================================
QUANTITY_LIMITS = {
 enable: true,
 campaigns: [
  {
   product_selector_match_type: :include,
   product_selector_type: :tag,
   product_selectors: ["limited"],
   variant_level_limit: true,
   quantity_allowed: 2,
  },
 ]
}

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# ProductQuantityLimitCampaign
#
# If the quantity of any matching items is greater than the
# entered threshold, the excess items are removed from the cart.
# ================================================================
class ProductQuantityLimitCampaign
 def initialize(enable, campaigns)
  @enable = enable
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return unless @enable

  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   if campaign[:variant_level_limit]
    applicable_items = {}

    cart.line_items.each do |line_item|
     next unless product_selector.match?(line_item)

     id = line_item.variant.id

     if applicable_items[id].nil?
      applicable_items[id] = {
       items: [],
       total_quantity: 0
      }
     end

     applicable_items[id][:items].push(line_item)
     applicable_items[id][:total_quantity] += line_item.quantity
    end

    next if applicable_items.nil?

    applicable_items.each do |id, info|
     next unless info[:total_quantity] > campaign[:quantity_allowed]

     num_to_remove = info[:total_quantity] - campaign[:quantity_allowed]
     self.loop_items(cart, info[:items], num_to_remove)
    end
   else
    applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

    next if applicable_items.nil?

    total_quantity = applicable_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)

    next unless total_quantity > campaign[:quantity_allowed]

    num_to_remove = total_quantity - campaign[:quantity_allowed]
    self.loop_items(cart, applicable_items, num_to_remove)
   end
  end
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_remove)
  line_items.each do |line_item|
   if line_item.quantity > num_to_remove
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_remove)
    break
   else
    index = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.delete_at(index)
    num_to_remove -= line_item.quantity
   end

   break if num_to_remove <= 0
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductQuantityLimitCampaign.new(
  QUANTITY_LIMITS[:enable],
  QUANTITY_LIMITS[:campaigns],
 ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี