ตัวอย่างสคริปต์การชำระเงิน

สคริปต์การชำระเงินเชื่อมโยงกับช่องทางการชำระเงิน และสามารถเปลี่ยนชื่อช่องทาง การแสดงผล และตำแหน่งได้ สคริปต์เหล่านี้ทำงานทุกครั้งที่ลูกค้าของคุณเข้าถึงหน้าวิธีชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน สคริปต์การชำระเงินไม่เชื่อมโยงกับการชำระเงินแบบเร่งด่วน เนื่องจากการชำระเงินแบบเร่งด่วนจะแสดงผลแก่ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะเข้าถึงหน้าการชำระเงิน

หากต้องการใช้เทมเพลตในหน้านี้ ให้สร้างสคริปต์ใหม่ด้วยเทมเพลตเปล่า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Script Editor
 2. คลิกสร้างสคริปต์
 3. คลิกช่องทางการชำระเงิน
 4. เลือกเทมเพลตเปล่า แล้วคลิกสร้างสคริปต์
 5. ในส่วนซอร์สโค้ดของ Ruby ให้ลบบรรทัดโค้ดเริ่มต้น: Output.cart = Input.cart
 6. คัดลอกสคริปต์จากหน้านี้แล้ววางในส่วนซอร์สโค้ดของ Ruby
 7. แก้ไขส่วนการตั้งค่าแบบปรับแต่งเองของสคริปต์เพื่อให้ทำงานในร้านค้าของคุณ
 8. ทดสอบสคริปต์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่การทดสอบและแก้จุดบกพร่อง Shopify Scripts
 9. หลังจากการทดสอบ:
  • คลิกบันทึกแบบร่างเพื่อบันทึกแบบร่างที่ยังไม่ได้เผยแพร่ของสคริปต์ หรือ
  • คลิกบันทึกและเผยแพร่เพื่อสร้างและเผยแพร่สคริปต์

แสดงช่องทางให้กับลูกค้าบางราย

ใช้สคริปต์นี้เพื่อแสดงเฉพาะตัวเลือกช่องทางการเข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่มีแท็ก

ตัวอย่างเช่น แสดงเฉพาะช่องทางที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้าที่มีแท็ก VIP โดยช่องทางการชำระเงินจะถูกซ่อนไว้สำหรับลูกค้ารายอื่น

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateways For Customer Tag
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# shown, and all others will be hidden. Otherwise, the entered
# gateway(s) will be hidden.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to trigger the
# campaign
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForCustomerTagCampaign
#
# If the customer has any of the entered tags, the entered gateways
# are shown/hidden depending on the entered settings
# ================================================================
class ShowGatewaysForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(
    campaign[:customer_tag_match_type],
    campaign[:customer_tags],
   )

   customer_match = cart.customer.nil? ? false : customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway) != customer_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForCustomerTagCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

ซ่อนช่องทางจากลูกค้าบางราย

ใช้สคริปต์นี้เพื่อซ่อนช่องทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าที่มีแท็กโดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น ซ่อนช่องทางใดช่องทางหนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีแท็ก HIDE_GATEWAY

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateways For Customer Tag
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# hidden.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to trigger the
# campaign
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewaysForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# hidden.
# ================================================================
class HideGatewaysForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(
    campaign[:customer_tag_match_type],
    campaign[:customer_tags],
   )

   next unless customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewaysForCustomerTagCampaign.new(HIDE_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

ซ่อนช่องทางสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

ใช้สคริปต์นี้เพื่อซ่อนช่องทางหนึ่งเมื่อมีการเพิ่มสินค้าที่กำหนดไว้ลงในตะกร้าสินค้า

ตัวอย่างเช่น ซ่อนช่องทางใดช่องทางหนึ่งหากลูกค้าสั่งซื้อหมวก

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateway(s) for Product
#
# If the cart contains any matching items, the entered gateway(s)
# are hidden.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - 'product_selectors' is a list of strings or numbers to
# identify products by the above selector type
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAY_FOR_PRODUCT = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :product_id,
  product_selectors: [1234567890987, 1234567890986],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewayForProductCampaign
#
# If the cart contains any matching items, the entered gateway(s)
# are hidden.
# ================================================================
class HideGatewayForProductCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   next unless cart.line_items.any? { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewayForProductCampaign.new(HIDE_GATEWAY_FOR_PRODUCT),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

แสดงช่องทางสำหรับบางประเทศ

ใช้สคริปต์นี้เพื่อแสดงเฉพาะช่องทางที่เฉพาะเจาะจงเมื่อลูกค้าสั่งซื้อจากประเทศใดประเทศหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น แสดงเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นหากลูกค้าได้รับการสั่งซื้อจากแคนาดา โดยช่องทางการชำระเงินจะถูกซ่อนไว้สำหรับที่อยู่ในประเทศอื่น

หมายเหตุ: การใช้ country และ country_code นั้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เฉพาะภูมิภาคเท่านั้น เช่น ประเทศ/ภูมิภาค

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateway(s) for Country
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be shown, and all others
# will be hidden. Otherwise, the entered gateway(s) will be hidden.
#
# - 'country_code_match_type' determines whether we look for the cart
# country to match the entered selectors or not. Can be:
# - ':include' to look for a country in the list
# - ':exclude' to make sure the country is not in the list
# - 'country_codes' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable countries
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_COUNTRY = [
 {
  country_code_match_type: :include,
  country_codes: ["CA"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CountrySelector
#
# Finds whether the supplied country code matches the entered
# string.
# ================================================================
class CountrySelector
 def initialize(match_type, countries)
  @match_type = match_type
  @countries = countries.map { |country| country.upcase.strip }
 end

 def match?(country_code)
  (@match_type == :include) == @countries.include?(country_code.upcase.strip)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForCountryCampaign
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be shown, and all others
# will be hidden. Otherwise, the entered gateway(s) will be hidden.
# ================================================================
class ShowGatewaysForCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  address = cart.shipping_address

  @campaigns.each do |campaign|
   country_selector = CountrySelector.new(
    campaign[:country_code_match_type],
    campaign[:country_codes],
   )

   country_match = address.nil? ? false : country_selector.match?(address.country_code)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway) != country_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForCountryCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

ซ่อนช่องทางสำหรับบางประเทศ

ใช้สคริปต์นี้เพื่อซ่อนช่องทางการชำระเงินในประเทศใดประเทศหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ซ่อนช่องทางการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงจากลูกค้าในแคนาดา

หมายเหตุ: การใช้ country และ country_code นั้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เฉพาะภูมิภาคเท่านั้น เช่น ประเทศ/ภูมิภาค

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateway(s) for Country
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be hidden.
#
# - 'country_code_match_type' determines whether we look for the cart
# country to match the entered selectors or not. Can be:
# - ':include' to look for a country in the list
# - ':exclude' to make sure the country is not in the list
# - 'country_codes' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable countries
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAYS_FOR_COUNTRY = [
 {
  country_code_match_type: :include,
  country_codes: ["CA"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CountrySelector
#
# Finds whether the supplied country code matches the entered
# string.
# ================================================================
class CountrySelector
 def initialize(match_type, countries)
  @match_type = match_type
  @countries = countries.map { |country| country.upcase.strip }
 end

 def match?(country_code)
  (@match_type == :include) == @countries.include?(country_code.upcase.strip)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewaysForCountryCampaign
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be hidden.
# ================================================================
class HideGatewaysForCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  address = cart.shipping_address

  return if address.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   country_selector = CountrySelector.new(
    campaign[:country_code_match_type],
    campaign[:country_codes],
   )

   next unless country_selector.match?(address.country_code)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewaysForCountryCampaign.new(HIDE_GATEWAYS_FOR_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

แสดงเกตเวย์โดยใช้จ่าย

ใช้สคริปต์นี้เพื่อแสดงช่องทางใดช่องทางหนึ่งหากลูกค้าใช้งานเกินจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงช่องทางหนึ่งได้หากลูกค้าใช้จ่ายไป $1000 หรือมากกว่า แต่ถ้าหากน้อยกว่านั้นก็ให้ซ่อนช่องทางนั้นไว้

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateway(s) for Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than, or equal to, the entered
# threshold, the entered gateway(s) are shown.
#
# - 'threshold' is the dollar amount the customer must spend in
# order to see the entered gateway(s)
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_THRESHOLD = [
 {
  threshold: 500,
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForThresholdCampaign
#
# If the cart total is greater than, or equal to, the entered
# threshold, the entered gateway(s) are shown.
# ================================================================
class ShowGatewaysForThresholdCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   next unless cart.subtotal_price < (Money.new(cents: 100) * campaign[:threshold])

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForThresholdCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_THRESHOLD),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

จัดลำดับช่องทาง

ใช้สคริปต์นี้เพื่อเปลี่ยนลำดับเริ่มต้นของช่องทางการชำระเงินที่เสนอให้แก่ลูกค้าของคุณ

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Reorder Gateways
#
# The order in which you would like your gateways to display
# ================================================================
DESIRED_GATEWAY_ORDER = [
 "Payment Gateway 1", "Payment Gateway 2", "Payment Gateway 3",
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ReorderGatewaysCampaign
#
# Reorders gateways into the entered order
# ================================================================
class ReorderGatewaysCampaign
 def initialize(desired_order)
  @desired_order = desired_order.map { |item| item.downcase.strip }
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  payment_gateways.sort_by! { |payment_gateway| @desired_order.index(payment_gateway.name.downcase.strip) || Float::INFINITY }
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ReorderGatewaysCampaign.new(DESIRED_GATEWAY_ORDER),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี