การคำนวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณ

การประเมินการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง

Planet จะใช้ข้อมูลการติดตามคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่งนั้นๆ เพื่อประมาณการการปล่อยมลพิษของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถคํานวณการปล่อยมลพิษได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุหรือผู้ให้บริการขนส่งไม่รองรับระบบดังกล่าว Planet จะนำค่าการปล่อยมลพิษโดยประมาณไปคูณ 3 ซึ่งแทนค่าปัจจัยความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ปัจจัยความไม่แน่นอนจะช่วยทำให้แน่ใจว่าค่าที่ได้ครอบคลุมถึงการปล่อยมลพิษทั้งหมดแล้ว แม้แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ครบถ้วน

ตัวอย่าง: การใช้ปัจจัยความไม่แน่นอนในการคํานวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณ

ลองพิจารณาตัวอย่างการแสดงถึงกระบวนการนี้ สมมติว่าคุณจัดส่งบรรจุภัณฑ์จากบอสตันไปยังนิวยอร์ก โดยระยะทางการกระจัดระหว่างสองเมืองนี้อยู่ที่ประมาณ 305 กม. แต่เส้นทางที่สั้นที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ 350 กม. หากมีข้อมูลการติดตามให้ใช้งาน Planet จะใช้ระยะทางที่มีการเดินทางจริงในการคํานวณ

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการติดตาม Planet จะใช้สูตร Haversine เพื่อคํานวณระยะทางระหว่างที่อยู่ต้นทางและที่อยู่ปลายทาง ระยะทางของ Haversine หมายถึงระยะเชิงมุมระหว่างจุด 2 จุดบนพื้นผิวทรงกลม โดยจะมีการนำละติจูดและลองจิจูดของแต่ละจุดมาพิจารณาในการคำนวณด้วย และจะแสดงค่าที่ได้ในหน่วยเรเดียน สูตรนี้ช่วยให้ Planet สามารถประมาณการระยะทางได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลการติดตาม จากนั้นจะนำค่าการปล่อยมลพิษที่คำนวณได้มาคูณ 3 เพื่อให้ครอบคลุมถึงตัวแปรต่างๆ บนท้องถนน เช่น ระยะทางที่เดินทางจริงจากไปรษณีย์กับศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเส้นทางที่บริษัทจัดส่งเลือกใช้ในการส่งพัสดุไปให้ลูกค้า

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประมาณการการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของ Planet

โมเดลและการประมาณการของ Planet จะใช้อินพุตข้อมูล และในบางกรณีก็อาจจะไม่มีข้อมูลดังกล่าวให้ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Planet จึงตั้งใจประมาณการการปล่อยคาร์บอนให้มากกว่าความเป็นจริงเพื่อให้แน่ใจว่าซื้อการกำจัดคาร์บอนอย่างเพียงพอ แม้ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ตาม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นผลกระทบทางภูมิอากาศถึง 95% อันเนื่องมาจากการเผาไหม้พลังงานฟอสซิลในการขนส่ง การปล่อยมลพิษที่ประมาณการไว้จะไม่นำการปล่อยก๊าซเรือกระจกชนิดอื่นที่ปล่อยในช่วงการขนส่งมาพิจารณา

สินค้าที่จัดส่งโดยใช้การขนส่งทางทะเล จะไม่มีการจัดทำข้อมูลที่จําเป็นในการคํานวณการปล่อยมลพิษอย่างแม่นยำ ในกรณีดังกล่าว Planet จะใช้วิธีการอื่นที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อประมาณการปล่อยมลพิษ

ปัจจัยหลักที่ใช้ในการหาการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง

Planet จะหาการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งโดยพิจารณา 3 ปัจจัยหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ น้ำหนัก ระยะทาง และประเภทของการขนส่ง

  • น้ำหนัก: น้ำหนักของการจัดส่งคือค่าหลักที่ใช้ในการคํานวณ หากไม่มีข้อมูลน้ำหนัก Planet จะนำน้ำหนักการจัดส่งโดยเฉลี่ยมาใช้คำนวณแทน
  • ระยะทาง: หากมีข้อมูลการติดตาม Planet จะใช้ระยะทางที่บันทึกไว้ในข้อมูลการติดตาม ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการติดตาม Planet จะใช้สูตร Haversine เพื่อคํานวณระยะทางระหว่างที่อยู่ต้นทางและที่อยู่ปลายทาง ระยะทางของ Haversine หมายถึงระยะเชิงมุมระหว่างจุด 2 จุดบนพื้นผิวทรงกลม เพื่อให้ครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนบนเส้นทาง ระยะทางนี้จะคูณด้วย 3 ซึ่งเป็นค่าปัจจัยความไม่แน่นอน
  • ประเภทของการขนส่ง: Planet จะคำนวณหาลักษณะการขนส่งว่าเป็นการขนส่งทางเครื่องบินหรือทางภาคพื้นดิน โดยอิงจากความเร็วและระยะทางที่เดินทาง เพื่อกำหนดค่าความเข้มข้นของคาร์บอนที่เหมาะสม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี