Tính toán lượng khí thải từ quá trình vận chuyển

Ước tính lượng khí thải từ quá trình vận chuyển

Để ước tính lượng khí thải của bạn, Planet dựa vào dữ liệu theo dõi đơn hàng liên quan đến mã theo dõi của lô hàng. Dữ liệu này giúp tính toán lượng khí thải chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu không có mã theo dõi hoặc hãng vận chuyển không được hỗ trợ, Planet sẽ nhân lượng khí thải ước tính với hệ số bất định là 3. Hệ số bất định sẽ đảm bảo tính đầy đủ của lượng khí thải trong tính toán, ngay cả trong trường hợp dữ liệu không nhất quán hoặc bị thiếu.

Ví dụ: Sử dụng hệ số bất định để tính lượng khí thải từ quá trình vận chuyển

Hãy nghiên cứu một ví dụ để minh họa cho quy trình này. Giả sử bạn vận chuyển gói hàng từ Boston đến New York. Khoảng cách theo đường thẳng giữa hai thành phố này là khoảng 305 km, nhưng lộ trình ngắn nhất là khoảng 350 km. Nếu có dữ liệu theo dõi, Planet sẽ sử dụng quãng đường chính xác đã di chuyển để tính toán.

Trong trường hợp không có dữ liệu theo dõi, Planet sẽ sử dụng công thức Haversine để tính quãng đường từ địa chỉ nơi gửi đến địa chỉ nơi nhận. Khoảng cách Haversine là cự ly góc giữa hai điểm trên bề mặt của một hình cầu. Công thức này xét đến vĩ độ và kinh độ của mỗi điểm và được biểu thị bằng radian. Công thức này giúp Planet ước tính chính xác quãng đường, ngay cả khi không có dữ liệu theo dõi. Sau đó, lượng khí thải tính được sẽ được nhân với 3 để tính các yếu tố biến động trên lộ trình, ví dụ như quãng đường đi từ bưu điện đến trung tâm phân phối, cũng như lộ trình của hãng chuyển phát để giao gói hàng cho khách hàng.

Những lưu ý khác về cách Planet ước tính lượng khí thải từ quá trình vận chuyển

Mô hình và dữ liệu ước tính của Planet dựa trên đầu vào dữ liệu và trong một số trường hợp, dữ liệu có thể không sẵn có. Để giải quyết vấn đề này, Planet chủ động ước tính lượng khí thải carbon nhiều hơn thực tế để đảm bảo đủ tiền cho việc loại bỏ carbon, ngay cả khi thiếu dữ liệu. Carbon dioxide (CO2) chiếm 95% ảnh hưởng tới khí hậu từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch của phương tiện vận chuyển. Lượng khí thải ước tính không tính đến việc phát thải các loại khí nhà kính khác từ quá trình vận chuyển.

Đối với vận chuyển đường biển, dữ liệu cần thiết để tính chính xác lượng khí thải không đến từ các đơn hàng được gửi bằng phương thức này. Trong những trường hợp như vậy, các phương thức thay thế được chấp nhận trong ngành sẽ được sử dụng để ước tính lượng khí thải.

Các yếu tố chính dùng để xác định lượng khí thải vận chuyển

Để xác định lượng khí thải từ quá trình vận chuyển, Planet cân nhắc ba yếu tố chính: trọng lượng, quãng đường và hình thức vận chuyển.

  • Trọng lượng: Trọng lượng của lô hàng là giá trị chính dùng để tính toán. Nếu không có trọng lượng, Planet sẽ sử dụng trọng lượng lô hàng trung bình để thay thế.
  • Quãng đường: Nếu có dữ liệu theo dõi, Planet sẽ sử dụng quãng đường được ghi lại trong thông tin theo dõi. Trong trường hợp không có dữ liệu theo dõi, Planet sẽ sử dụng công thức Haversine để tính quãng đường từ địa chỉ nơi gửi đến địa chỉ nơi nhận. Khoảng cách Haversine là cự ly góc giữa hai điểm trên bề mặt của một hình cầu. Để xét đến những yếu tố khó lường trên lộ trình, quãng đường này được nhân với hệ số bất định là 3.
  • Hình thức vận chuyển: Planet xác định chế độ vận chuyển dựa trên tốc độ và quãng đường đã di chuyển để chỉ định mật độ carbon phù hợp liên quan đến hình thức vận chuyển đường hàng không và mặt đất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí