Informacja o zmiennych i filtrach Liquid dla Shopify Order Printer

Języka Liquid możesz używać do tworzenia własnych niestandardowych szablonów za pomocą aplikacji Shopify Order Printer. Liquid umożliwia tworzenie i renderowanie szablonów tekstowych na podstawie unikalnych danych każdego zamówienia.

Referencje dotyczące języka Liquid przedstawione na tej stronie stanowią rozszerzenie wersji open-source Liquid i są przeznaczone do użytku w aplikacji Shopify Order Printer. Aby renderować informacje na podstawie atrybutów order i shop, możesz użyć listy obiektów, tagów i filtrów z przedstawionej tutaj informacji w celu dostosowania szablonów. Ponadto możesz użyć dokumentów API GraphQL Admin, aby dowiedzieć się więcej o polach obiektu.

Używanie zmiennych i atrybutów

W szablonach Shopify Order Printer główne obiekty danych to order oraz shop. Możesz użyć order.variable_name, aby uzyskać dostęp do atrybutów zamówienia.

Wymienione poniżej często używane atrybuty zamówienia są dostępne bez prefiksu order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Na przykład, jeśli chcesz uzyskać dostęp do zmiennej pozycji pojedynczej, możesz użyć atrybutu line_items lub order.line_items.

Zmienne Liquid dostępne w aplikacji Shopify Order Printer

Dostępne są poniższe klasy. Atrybuty są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

Order

W aplikacji Shopify Order Printer dostępne są następujące atrybuty zamówienia:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_price
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

Shop

Przejrzyj następującą listę atrybutów Shop dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

Przejrzyj następującą listę atrybutów pozycji pojedynczej dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

Realizacja

Przejrzyj następującą listę atrybutów realizacji dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • created_at
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

Adres

Przejrzyj następującą listę atrybutów adresu dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

Customer

Przejrzyj następującą listę atrybutów klienta dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

Rabat

Przejrzyj następującą listę atrybutów rabatu dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

Produkt

Przejrzyj następującą listę atrybutów produktu dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

Wariant

Przejrzyj następującą listę atrybutów wariantu dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

Zwrot kosztów

Przejrzyj następującą listę atrybutów zwrotu kosztów dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

Linia wysyłki

Przejrzyj następującą listę atrybutów linii wysyłki dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

Pozycja podatkowa

Przejrzyj następującą listę atrybutów pozycji pojedynczej dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

Transakcja

Przejrzyj następującą listę atrybutów transakcji dostępnych w aplikacji Shopify Order Printer:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

Metapole

Metapole dołączone do obiektu nadrzędnego. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do metapola dla określonego obiektu, zapoznaj się z sekcją Dostęp do metapól.

Metapola obsługują wiele typów danych, które określają rodzaj informacji przechowywanych w metapolu. Uzyskanie dostępu do metapól umożliwia ścieżka dostępu dla metapól składająca się z dwóch warstw:

 • przestrzeń nazw - grupa metapól w celu uniknięcia konfliktu
 • klucz - nazwa metapola.

W związku z tym możesz uzyskać dostęp do obiektu metapola za pomocą następującej składni: {{ resource.metafields.namespace.key }}.

Nazewnictwo: <object>.metafields.<namespace>.<key>. Przykład: order.metafield.shipping.express_delivery_status

Typy:

 • String
 • Array - użyj [] do indeksowania. Przykład: order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

Uwaga Typ Metaobject nie jest obsługiwany.

Obiekty obsługujące metapola:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

Filtry Liquid dostępne w aplikacji Shopify Order Printer

Użycie

Aby zastosować filtry do danych wyjściowych, dodaj filtr i wszelkie parametry filtra w nawiasach klamrowych {{ }}, poprzedzone kreską pionową |. W poniższym przykładzie produkt jest obiektem, tytuł jest jego właściwością, a upcase to zastosowany filtr:

{{ product.title | upcase }}

Jeśli product.title ma wartość Health potion, HEALTH POTION to dane wyjściowe po zastosowaniu filtraupcase.

Zapoznaj się z sekcją Filtry z referencji Shopify Themes Liquid, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z filtrów Liquid.

Filtry do zastosowania w obiektach adresu

 • format_address

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej format_address.

Filtry do zastosowania dla dowolnego tekstu / ciągu znaków

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów ciągów znaków.

Filtry do zastosowania dla liczb dotyczących pieniędzy

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów pieniędzy.

Filtry, które należy zastosować, aby przekonwertować obiekty na json

 • json

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów json.

Filtry do zastosowania dla liczb dotyczących wagi

 • weight
 • weight_with_unit

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej wagi z jednostką.

Filtry do zastosowania dla tagów

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów tagów.

Filtry do zastosowania dla adresów URL

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów dla multimediów i html.

Filtry do zastosowania dla kolekcji

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

Przykłady wykorzystania przedstawiono w dokumentacji Shopify Themes Liquid dotyczącej filtrów kolekcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo