ข้อมูลอ้างอิงตัวแปรและตัวกรอง Liquid ของ Shopify Order Printer

ในเทมเพลต Shopify Order Printer ออบเจ็กต์ข้อมูลหลักคือ order และ shop ใช้บันทึก order.name เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะของออบเจ็กต์

คอลเลกชันที่อยู่ในขอบเขตคำสั่งซื้อที่ใช้โดยทั่วไปหลายรายการมีนามแฝงเป็นเนมสเปซกลางเพื่อให้ผู้ใช้สะดวก ดังนี้:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

คุณสามารถเข้าถึงตัวแปรเหล่านี้ได้ทั้งแบบ fulfillments หรือ order.fulfillments

ตัวแปร Liquid มีให้ใช้งานใน Shopify Order Printer

คลาสต่อไปนี้มีให้ใช้งาน โดยคุณลักษณะจะเรียงตามตัวอักษร

คำสั่งซื้อ

คุณลักษณะคำสั่งซื้อต่อไปนี้มีให้ใช้งานใน Shopify Order Printer:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_price
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

ร้านค้า

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของ Shop ต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของ Line Item ต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

การจัดการคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของ การจัดการคำสั่งซื้อ ต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • created_at
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

ที่อยู่

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของที่อยู่ต่อไปนี้ที่ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

ลูกค้า

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของลูกค้าต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

ส่วนลด

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของส่วนลดต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

สินค้า

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของสินค้าต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

ตัวเลือกสินค้า

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของตัวเลือกสินค้าต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

การคืนเงิน

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของการคืนเงินต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

ShippingLine

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของเส้นทางการจัดส่งต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

TaxLine

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของ Tax Line ต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

ธุรกรรม

ตรวจสอบรายการคุณลักษณะของธุรกรรมต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน Shopify Order Printer:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

เมตาฟิลด์

เมตาฟิลด์แนบอยู่กับออบเจ็กต์หลัก หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงเมตาฟิลด์บนออบเจ็กต์ใดออบเจ็กต์หนึ่ง ให้ดูที่เข้าถึงเมตาฟิลด์

เมตาฟิลด์รองรับข้อมูลหลายประเภท ซึ่งเป็นตัวระบุประเภทของข้อมูลที่เก็บไว้ในเมตาฟิลด์ หากต้องการเข้าถึงเมตาฟิลด์ เส้นทางการเข้าถึงของเมตาฟิลด์ประกอบด้วยสองชั้น:

 • เนมสเปซ - การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์เพื่อป้องกันการขัดแย้ง
 • คีย์ - ชื่อเมตาฟิลด์

ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเมตาฟิลด์ออบเจ็กต์ด้วยไวยากรณ์ต่อไปนี้: {{ resource.metafields.namespace.key }}

การตั้งชื่อ: <object>.metafields.<namespace>.<key> ตัวอย่างเช่น order.metafield.shipping.express_delivery_status

ชนิด:

 • String
 • Array - ใช้ [] เพื่อจัดทำดัชนี ตัวอย่างเช่น order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

หมายเหตุ ไม่รองรับประเภท Metaobject

ออบเจ็กต์ที่รองรับเมตาฟิลด์:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

ตัวกรอง Liquid มีอยู่ใน Shopify Order Printer

การใช้

หากต้องการใช้ตัวกรองกับเอาต์พุต ให้เพิ่มตัวกรองและพารามิเตอร์ตัวกรองใดๆ ภายในวงเล็บปีกกาของเอาต์พุต {{ }} นำหน้าด้วยเส้นขีดตั้ง | ในตัวอย่างด้านล่าง สินค้าคือออบเจ็กต์ ชื่อคือคุณสมบัติของสินค้า และ upcase คือตัวกรองที่ถูกใช้:

{{ product.title | upcase }}

หาก product.title มีค่าเป็น Health potion, HEALTH POTION จะเป็นเอาต์พุตจากตัวกรอง upcase

ดูส่วนตัวกรองจากข้อมูลอ้างอิง Liquid ของธีม Shopify หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวกรอง Liquid

ตัวกรองสำหรับใช้ในออบเจ็กต์ที่อยู่

 • format_address

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน โปรดดูที่เอกสาร Shopify Themes Liquid สำหรับ format_address

ตัวกรองสำหรับใช้กับข้อความ / สตริงต่างๆ

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน ให้ดูตัวกรองสตริงในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Liquid ของธีม Shopify

ตัวกรองสำหรับใช้กับตัวเลขที่หมายถึงจำนวนเงิน

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน โปรดดูที่เอกสาร Shopify Themes Liquid สำหรับตัวกรองเงิน

ตัวกรองสำหรับใช้ในการแปลงออบเจ็กต์เป็น json

 • json

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน โปรดดูที่เอกสาร Shopify Themes Liquid สำหรับตัวกรอง json

ตัวกรองที่จะใช้กับตัวเลขที่มีความหมายเป็นน้ำหนัก

 • weight
 • weight_with_unit

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน ให้ดูน้ำหนักพร้อมหน่วยในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Liquid ของธีม Shopify

ตัวกรองที่จะใช้กับแท็ก

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน โปรดดูที่เอกสาร Shopify Themes Liquid สำหรับตัวกรองแท็ก

ตัวกรองสำหรับใช้งานกับ URL

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน ให้ดูตัวกรองสื่อและ HTML ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Liquid ของธีม Shopify

ตัวกรองสำหรับใช้ในคอลเลกชัน

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

หากต้องการตัวอย่างการใช้งาน โปรดดูที่เอกสาร Shopify Themes Liquid สำหรับตัวกรองคอลเลกชัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี