Tài liệu tham khảo về biến Liquid và bộ lọc dành cho Shopify Order Printer

Bạn có thể sử dụng Liquid để xây dựng mẫu tùy chỉnh của riêng mình bằng ứng dụng Order Printer của Shopify. Với Liquid, bạn có thể tạo và kết xuất các mẫu văn bản dựa trên dữ liệu riêng của từng đơn hàng.

Các tài liệu tham khảo về liquid có tại trang này là phần mở rộng của phiên bản Liquid nguồn mở và được dùng cho ứng dụng Order Printer của Shopify. Để kết xuất thông tin dựa trên các thuộc tính ordershop, bạn có thể sử dụng danh sách đối tượng, thẻ và bộ lọc trong tài liệu tham khảo này để tùy chỉnh mẫu. Bạn cũng có thể sử dụng tài liệu về Admin GraphQL API để tìm hiểu chi tiết về các trường đối tượng.

Sử dụng biến và thuộc tính

Trong mẫu Shopify Order Printer, các đối tượng dữ liệu cốt lõi là ordershop. Bạn có thể sử dụng order.variable_name để truy cập các thuộc tính đơn hàng.

Bạn có thể truy cập các thuộc tính đơn hàng thường dùng sau đây mà không cần tiền tố order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Ví dụ: Nếu muốn truy cập biến mục hàng, bạn có thể sử dụng line_items hoặc order.line_items.

Biến Liquid hiện có trong Shopify Order Printer

Hiện có các lớp sau. Thuộc tính sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Đơn hàng

Hiện có các thuộc tính Order sau đây trong Shopify Order Printer:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_price
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

Shop

Xem danh sách các thuộc tính Shop có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

Xem danh sách các thuộc tính Line Item có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

Thực hiện đơn hàng

Xem danh sách các thuộc tính Thực hiện có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • created_at
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

Địa chỉ

Xem danh sách các thuộc tính Address có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

Khách hàng

Xem danh sách các thuộc tính Customer có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

Giảm giá

Xem danh sách các thuộc tính Discount có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

Sản phẩm

Xem danh sách các thuộc tính Product có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

Mẫu mã

Xem danh sách các thuộc tính Variant có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

Hoàn tiền

Xem danh sách các thuộc tính Refund có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

ShippingLine

Xem danh sách các thuộc tính Shipping Line có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

TaxLine

Xem danh sách các thuộc tính Tax Line có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

Transaction

Xem danh sách các thuộc tính Transaction có sẵn trong Shopify Order Printer sau:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

Trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung đính kèm đối tượng gốc. Để tìm hiểu về cách truy cập trường thông tin bổ sung trên một đối tượng cụ thể, tham khảo Truy cập trường thông tin bổ sung.

Các trường thông tin bổ sung hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, xác định loại thông tin được lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Để truy cập trường thông tin bổ sung, đường dẫn truy cập trường thông tin bổ sung gồm hai lớp:

 • không gian tên - nhóm các trường thông tin bổ sung để ngăn xung đột,
 • khóa - tên trường thông tin bổ sung.

Nhờ vậy, bạn có thể truy cập đối tượng trường thông tin bổ sung với cú pháp sau: {{ resource.metafields.namespace.key }}.

Đặt tên: <object>.metafields.<namespace>.<key>. Ví dụ: order.metafield.shipping.express_delivery_status

Loại:

 • String
 • Array - sử dụng [] để lập chỉ mục. Ví dụ: order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

Lưu ý rằng loại Metaobject không được hỗ trợ.

Các đối tượng hỗ trợ trường thông tin bổ sung:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

Bộ lọc Liquid có sẵn trong Shopify Order Printer

Sử dụng

Để áp dụng bộ lọc cho thông tin đầu ra, thêm bộ lọc và tham số bộ lọc bất kỳ trong dấu phân tách dấu ngoặc nhọn của đầu ra {{ }}, đứng trước là ký tự thanh dọc |. Trong ví dụ dưới đây, sản phẩm là đối tượng, tiêu đề là thuộc tính của đối tượng và upcase là bộ lọc được áp dụng:

{{ product.title | upcase }}

Nếu product.title có giá trị Health potion thì HEALTH POTION sẽ là đầu ra từ bộ lọc upcase.

Tham khảo mục Bộ lọc trong tài liệu tham khảo về Liquid của Chủ đề Shopify để biết chi tiết về cách sử dụng bộ lọc Liquid.

Bộ lọc được áp dụng trên đối tượng Địa chỉ

 • format_address

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify cho format_address.

Bộ lọc được áp dụng trên văn bản/chuỗi bất kỳ

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify về bộ lọc chuỗi.

Bộ lọc được áp dụng trên số có ý nghĩa số tiền

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify cho bộ lọc tiền tệ.

Bộ lọc được áp dụng để chuyển đổi đối tượng thành json

 • json

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify cho bộ lọc json.

Bộ lọc được áp dụng trên các số có trọng số

 • weight
 • weight_with_unit

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify về trọng lượng có đơn vị.

Bộ lọc được áp dụng trên các thẻ

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify cho bộ lọc thẻ.

Bộ lọc được áp dụng trên URL

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify về bộ lọc phương tiệnhtml.

Bộ lọc được áp dụng trên bộ sưu tập

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

Để xem ví dụ về cách sử dụng, tham khảo tài liệu Liquid của Chủ đề Shopify cho bộ lọc bộ sưu tập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí