Di chuyển từ ứng dụng Order Printer sang Shopify Order Printer

Quá trình triển khai Liquid trong Shopify Order Printer hơi khác so với Order Printer ban đầu. Để di chuyển mẫu, bạn cần sao chép thủ công mã từ các mẫu hiện có, dán vào ứng dụng mới và thực hiện các điều chỉnh cần thiết được nêu trong hướng dẫn này. Bạn cũng cần chuyển mọi CSS tùy chỉnh đã thêm vào mẫu sang ứng dụng mới và điều chỉnh trong đó.

Đã gỡ bỏ thuộc tính Order khỏi không gian tên chung

Để truy cập thuộc tính Order, thêm order. vào phần đầu của thuộc tính. Ví dụ: billing_address hiện được truy cập dưới dạng order.billing_address.

Để thuận tiện cho bạn, bạn vẫn có thể truy cập một số thuộc tính Order thường dùng mà không cần tiền tố order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Bạn có thể truy cập những biến này dưới dạng fulfillments hoặc order.fulfillments, v.v.

Các trường ngừng sử dụng

Theo mô hình dữ liệu Shopify mới nhất, nhiều trường trên một số đối tượng đã được đổi tên hoặc ngừng sử dụng có giải pháp thay thế được cung cấp trong đoạn dưới đây. Nếu mẫu của bạn truy cập bất kỳ trường nào trong số các trường đó, hãy thay thế bằng các trường thay thế hoặc phân đoạn mã được cung cấp.

Đơn hàng

Những điểm khác biệt khi triển khai:

 • line_items. Các mục hàng đã hoàn tiền sẽ không được thêm vào bộ sưu tập line_items. Truy cập mục hàng đã hoàn tiền qua refunds.<each>.refunded_line_items.

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • credit_card. Sử dụng chi tiết tin thanh toán dựa trên từng giao dịch từ đơn hàng: transactions.each.payment_details.
 • current_shipping_price. Sử dụng shipping_price để thay thế.
 • date. Sử dụng created_at để thay thế.
 • gateways. Sử dụng unique_gateways hoặc transactions.<each>.gateway để thay thế.
 • order_currency. Sử dụng currency để thay thế.
 • processed_at. Sử dụng created_at để thay thế.
 • payment_transactions. Lọc order.transactions để tìm loại và trạng thái trong cú pháp Liquid bằng where hoặc bằng vòng lặp if bên trong.
 • refund_transactions. Lọc order.transactions để tìm loại và trạng thái trong cú pháp Liquid bằng where hoặc bằng vòng lặp if bên trong.
 • shipping_line. Sử dụng shipping_methods | first.
 • shipping_lines. Sử dụng shipping_methods.
 • show_line_item_taxes. Thực hiện tax_lines.size > 0. Bạn có thể xác định đây là một biến ở đầu mẫu và tham chiếu nhiều lần: {% assign show_line_item_taxes = tax_lines.size > 0 %}.
 • total_tax. Sử dụng tax_price.
 • total_paid. Sử dụng net_payment.

LineItem

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • fulfillable_quantity. Sử dụng quantity - successfully_fulfilled_quantity.
 • fulfilled. Tính điều kiện quantity == successfully_fulfilled_quantity.
 • name. Sử dụng title.
 • product_title. Sử dụng product.title.
 • unit_discount. Tính quantity ? total_iscount / quantity : 0.
 • variant_title. Sử dụng variant.title.
 • weight. Sử dụng grams.

Thực hiện đơn hàng

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • date. Sử dụng created_at.

Shop

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • owner - Sử dụng account_owner.name.

Đối với các trường sau, tham chiếu dưới dạng shop.address.<field_name>:

 • address - Sử dụng shop.address.address1.
 • address2 - Sử dụng shop.address.address2.
 • city - Sử dụng shop.address.city.
 • country - Sử dụng shop.address.city.
 • country_code - Sử dụng shop.address.country_code.
 • province - Sử dụng shop.address.province.
 • province_code - Sử dụng shop.address.province_code.
 • zip - Sử dụng shop.address.zip.

Địa chỉ

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • latitude - nếu address được tham chiếu từ location, có thể xem vĩ độ và kinh độ trên chính đối tượng location.
 • Longitude - nếu address được tham chiếu từ location, có thể xem vĩ độ và kinh độ trên chính đối tượng location.

Hoàn tiền

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • date. Sử dụng created_at.

ShippingLine

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • current_price. Sử dụng price.
 • price. Sử dụng original_price.

Transaction

Các trường đã gỡ bỏ:

 • authorization
 • message
 • test

Mẫu mã

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • grams. Sử dụng weight.

Bộ lọc ngừng sử dụng

Các trường ngừng sử dụng cùng giải pháp thay thế được cung cấp:

 • files_url. Sử dụng file_url.
 • payment_method, payment_methods. Sử dụng trường transaction.gateway_display_name đối với giao dịch đơn hàng. Phương thức thanh toán không còn phân loại thành các loại cụ thể như {credit card, debit card, bank transfer}. Order Printer cũ chỉ ánh xạ một tập hợp con nhỏ các cổng thanh toán hiện đang hoạt động với những danh mục này. Nhà cung cấp cổng thanh toán quản lý các loại phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng từ phía họ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí