In và chỉnh sửa phiếu đóng gói

Phiếu giao hàng là giấy tờ bao gồm danh sách mặt hàng có trong một gói hàng. Phiếu giao hàng bao gồm địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán, các thông tin sản phẩm như số SKU, trọng lượng, số lượng và nhiều thông tin khác.

Phiếu giao hàng có thể hữu ích khi đóng gói cácmặt hàng để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm đều có trong gói hàng và giúp thông báo những gì được gửi đến khách hàng. Bạn có thể in phiếu giao hàng khi thực hiện đơn hàng.

In phiếu đóng gói

Phiếu giao hàng chứa tất cả những mặt hàng được gửi trong một lô hàng cụ thể. Nếu bạn có nhiều lô hàng cho một đơn hàng, bạn có thể in phiếu giao hàng riêng cho từng lô hàng.

In từng phiếu giao hàng

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn in phiếu giao hàng.

  3. Nhấp vào Thao tác khác > In phiếu giao hàng.

  4. In hoặc lưu phiếu giao hàng.

In hàng loạt phiếu giao hàng

Bạn có thể in nhiều phiếu giao hàng cho các đơn hàng của mình trong trang Đơn hàng bằng thao tác hàng loạt.

Chỉnh sửa phiếu đóng gói

Phiếu giao hàng được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo. Nếu bạn thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể sử dụng các biến phiếu giao hàng để chỉnh sửa mẫu phiếu giao hàng.

Bạn có thể thay đổi mẫu phiếu giao hàng. Nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Phiếu giao hàng của cài đặt Vận chuyển và giao hàng.

Bạn có thể khôi phục phiếu giao hàng về mẫu mặc định bằng cách nhấp vào Khôi phục về mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí