Nội dung tùy chỉnh phiếu đóng gói

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu phiếu đóng gói. Việc thay đổi mẫu phiếu đóng gói cho phép bạn thêm thương hiệu riêng và thay đổi giao diện của phiếu đóng gói.

Thay đổi địa chỉ cửa hàng

Nếu muốn chỉnh sửa hoặc thay đổi địa chỉ cửa hàng, bạn có thể vào Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng và chỉnh sửa thông tin cửa hàng.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi địa chỉ trên phiếu đóng gói, hãy làm theo các bước sau.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 3. Tìm biến Liquid {{ shop_address.summary }} tham chiếu đến địa chỉ cửa hàng của bạn. Nếu bạn không tìm thấy biến này, hãy thử cách sau:

{{ shop_address.address1 }}, {{ shop_address.city }}, {{ shop_address.province_code }}, {{ shop_address.zip }}, {{ shop_address.country }}
 1. Tô sáng mã này, sau đó xóa mã.
 2. Nhập địa chỉ bạn muốn có trên phiếu giao hàng vào chỗ trống này. Ví dụ: Bạn có thể nhập địa chỉ có dạng như sau:123 Example Street, New York, NY, 10000, United States
 3. Nhấp vào Preview template (Xem trước mẫu) để xem thay đổi.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa hình ảnh sản phẩm

Bạn có thể xóa hình ảnh của sản phẩm xuất hiện bên cạnh tiêu đề sản phẩm trên phiếu đóng gói.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 3. Tìm các biến Liquid sau đây có nhắc đến hình ảnh sản phẩm của bạn:

{% if line_item.image != blank %}
    <div class="flex-line-item-img">
     <div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
      {{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
     </div>
    </div>
    {% endif %}
 1. Tô sáng mã này, sau đó xóa mã.

 2. Nhấp vào Preview template (Xem trước mẫu) để xem thay đổi.

 3. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa logo

Trước khi thêm logo cửa hàng vào phiếu đóng gói, bạn cần tải logo lên trang quản trị Shopify. Bạn cần URL được chỉ định cho tệp để sử dụng trên phiếu đóng gói.

Sau khi tải logo lên cửa hàng, bạn có thể thêm logo và xóa tên cửa hàng, thêm logo phía trên tên cửa hàng hoặc thêm logo bên cạnh tên cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Tệp.

 2. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp).

 3. Chọn và tải lên logo cửa hàng từ thiết bị.

 4. Sao chép URL tệp khi hoàn tất tải lên.

Thêm logo và xóa tên cửa hàng

Bạn có thể xóa tên cửa hàng và thay bằng logo cửa hàng ở trên cùng phiếu đóng gói.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 3. Tìm mã sau tham chiếu tên cửa hàng:

<p class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</p>
 1. Tô sáng mã này, sau đó xóa mã.
 2. Trong khoảng trống bạn đã tạo, viết mã sau, rồi dán URL đã sao chép vào vị trí chỉ định:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
 1. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.
 2. Nhấp vào Lưu.

Thêm logo bên trên tên cửa hàng

Nếu bạn muốn thêm logo bên trên tên cửa hàng ở trên cùng phiếu đóng gói, làm theo các bước sau.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 3. Tìm biến Liquid sau đây có nhắc đến tên cửa hàng của bạn, rồi thêm ngắt dòng giữa hai dòng:

<div class="shop-title">
   |
   <p class="to-uppercase">
 1. Trong khoảng trống bạn đã tạo, viết mã sau, rồi dán URL đã sao chép vào vị trí chỉ định:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<br>
 1. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.
 2. Nhấp vào Lưu.

Thêm logo bên cạnh tên cửa hàng

Nếu bạn muốn thêm logo bên cạnh tên cửa hàng ở trên cùng phiếu đóng gói, làm theo các bước sau.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 3. Tìm biến Liquid sau đây có nhắc đến tên cửa hàng của bạn:

<p class="to-uppercase">
{{ shop.name }}
</p>
 1. Tô sáng mã này, sau đó xóa mã.
 2. Trong khoảng trống bạn đã tạo, viết mã sau, rồi dán URL đã sao chép vào vị trí chỉ định:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<span class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</span>
 1. Tìm các biến Liquid sau:
.shop-title {
 -webkit-box-flex: 6;
 -webkit-flex: 6;
 flex: 6;
 font-size: 1.9em;
}
 1. Thêm dòng mới ở cuối các biến nêu trên, rồi dán mã sau:
.shop-title img {
 vertical-align: middle;
}

.shop-title span {
 vertical-align: middle;
}
 1. Chọn Xem trước mẫu để xem thay đổi.
 2. Nhấp vào Lưu.

Tạo kiểu cho phiếu giao hàng bằng CSS

Bạn có thể thiết kế riêng phiếu giao hàng bằng tệp CSS tải lên Shopify. Các tệp CSS được lưu trữ ngoài Shopify sẽ không được kết xuất đúng cách.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Tệp.

 2. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp).

 3. Chọn và tải lên tệp CSS.

 4. Sao chép URL tệp khi hoàn tất tải lên.

 5. Bao gồm mã sau:

<link
 rel="stylesheet"
 type="text/css"
 href="https://cdn.shopify.com/path_to_file/styles.css"
>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí