Tài liệu tham khảo biến phiếu đóng gói

Phiếu giao hàng được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo.

Bạn có thể thay đổi mẫu phiếu đóng gói bằng cách nhấp vào nút Edit (Chỉnh sửa) trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói) trên trang Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify.

Biến cửa hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm thông tin chi tiết về cửa hàng vào phiếu giao hàng. Bạn có thể tìm và chỉnh sửa thông tin cửa hàng trên trang cài đặt Chi tiết cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

Mô tả biến cửa hàng
Biến Mô tả
shop.name
Tên cửa hàng.
shop.email
Địa chỉ email của cửa hàng.
shop.domain
Miền của cửa hàng.

Biến địa chỉ cửa hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm địa chỉ cửa hàng vào phiếu đóng gói. Bạn có thể tìm và chỉnh sửa thông tin chi tiết địa chỉ trong mục Nơi gửi hàng của trang Vận chuyển và giao hàng trong trang quản trị Shopify.

Mô tả biến địa chỉ cửa hàng
Biến Mô tả
shop_address.address1
Địa chỉ cửa hàng.
shop_address.address2
Địa chỉ căn hộ hoặc phòng của cửa hàng.
shop_address.company
Tên công ty.
shop_address.city
Thành phố của cửa hàng
shop_address.province_code
Mã tiểu bang hoặc tỉnh của cửa hàng. Ví dụ: Mã tỉnh của Ontario là ON.
shop_address.province
Tiểu bang hoặc tỉnh của cửa hàng
shop_address.zip
Mã bưu chính hoặc mã zip của cửa hàng.
shop_address.country_code
Mã quốc gia của cửa hàng. Ví dụ: Mã quốc gia của Canada là CA.
shop_address.country
Quốc gia của cửa hàng.
shop_address.summary
Địa chỉ đầy đủ của cửa hàng.

Biến đơn hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm chi tiết đơn hàng vào phiếu đóng gói. Bạn có thể xem danh sách đơn hàng trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify.

Mô tả biến đơn hàng
Biến Mô tả
order.order_number
Mã đơn hàng không chứa tiền tố hoặc hậu tố. Ví dụ: 1004.
order.name
Mã đơn hàng chứa tiền tố hoặc hậu tố được thiết lập trên trang Cài đặt chi tiết cửa hàng của trang quản trị Shopify. Ví dụ: #1004.
order.note
Ghi chú đi kèm đơn hàng, nếu có.
order.created_at
Ngày giờ tạo đơn hàng. Ví dụ: 2009-05-30T17:43:51+02:00. Sử dụng bộ lọc ngày để thay đổi định dạng.

Biến khách hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm thông tin của khách hàng vào phiếu đóng gói. Bạn có thể xem danh sách đơn hàng trên trang Khách hàng của trang quản trị Shopify.

Mô tả biến khách hàng
Biến Mô tả
customer.first_name
Tên của khách hàng.
customer.last_name
Họ của khách hàng.
customer.name
Họ và tên của khách hàng.
customer.email
Email của khách hàng.

Biến địa chỉ vận chuyển và thanh toán của khách hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm địa chỉ vận chuyển hoặc thanh toán của khách hàng vào phiếu đóng gói. Bạn có thể xem danh sách đơn hàng trên trang Khách hàng của trang quản trị Shopify.

Mô tả biến địa chỉ của khách hàng
Biến Mô tả

shipping_address.address1

billing_address.address1
Địa chỉ của khách hàng.

shipping_address.address2

billing_address.address2
Căn hộ hoặc phòng của khách hàng.

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Tên của khách hàng.

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Họ của khách hàng.

shipping_address.name

billing_address.name
Họ và tên của khách hàng.

shipping_address.phone

billing_address.phone
Số điện thoại của khách hàng.

shipping_address.company

billing_address.company
Tên công ty của khách hàng trong địa chỉ vận chuyển.

shipping_address.city

billing_address.city
Thành phố của khách hàng.

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Mã tiểu bang hoặc tỉnh của khách hàng. Ví dụ: Mã tỉnh của Ontario là ON.

shipping_address.province

billing_address.province
Tiểu bang hoặc tỉnh của khách hàng.

shipping_address.zip

billing_address.zip
Mã bưu chính hoặc mã zip của khách hàng.

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Mã quốc gia của khách hàng. Ví dụ: Mã quốc gia của Canada là CA.

shipping_address.country

billing_address.country
Quốc gia của khách hàng.

shipping_address.summary

billing_address.summary
Địa chỉ đầy đủ của khách hàng.

Biến mục hàng trong lô hàng

Sử dụng các biến trong bảng này để thêm chi tiết sản phẩm vào phiếu đóng gói. Để xem sản phẩm trong đơn hàng, vào trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify và nhấp vào mã đơn hàng.

Mô tả biến mục hàng trong lô hàng
Biến Mô tả
line_items_in_shipment

Danh sách mục hàng thuộc cùng một lô hàng. Từng mục hàng riêng lẻ có thể nằm trong vòng lặp dưới dạng line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

Tất cả thuộc tính sẵn có của line_item được liệt kê dưới đây:

line_item.image - Hình ảnh sản phẩm, nếu có.

line_item.title - Tên sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, ghi kèm tên mẫu mã.

line_item.variant_title - Tên mẫu mã sản phẩm.

line_item.vendor - Nhà cung cấp sản phẩm.

line_item.sku - SKU của sản phẩm.

line_item.quantity - Tổng số lượng sản phẩm.

line_item.shipping_quantity - Số lượng sản phẩm được thực hiện trong lô hàng.

line_item.properties - Thuộc tính sản phẩm.

includes_all_line_items_in_order

Boolean

Nếu true, tất cả mặt hàng trong đơn hàng nằm trong lô hàng.

Nếu false, không phải tất cả mặt hàng trong đơn hàng nằm trong lô hàng.

Hình ảnh

Chỉ có thể sử dụng hình ảnh từ miền https://cdn.myshopify.com/. Tất cả những hình ảnh khác sẽ bị lọc ra. Bạn có thể thêm bất kỳ hình ảnh nào bạn vừa tải lên vào trang Tệp trên trang quản trị Shopify.

Để thêm hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh thu nhỏ vào phiếu đóng gói, sử dụng biến line_item.image.

Ví dụ về biến phiếu đóng gói

Những ví dụ dưới đây cho biết cách sử dụng một số biến phiếu đóng gói.

now

Bạn có thể sử dụng định dạng sau để hiển thị ngày giờ hiện tại:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Đầu ra sẽ là:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

Biến line_items_in_shipment hiển thị tập hợp mục hàng nằm trong lô hàng.

Ví dụ:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Các trường được trả về trong từng mục nhập line_time như sau:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Bạn có thể hiển thị hình ảnh cho mục hàng bằng cách sử dụng định dạng sau:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Bạn có thể hiển thị số lượng và số lượng vận chuyển dành cho mục hàng bằng cách sử dụng định dạng sau:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Ví dụ: Định dạng này có thể hiển thị:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Bạn có thể sử dụng biến này để hiển thị thông báo nếu bạn đang vận chuyển một số mặt hàng trong đơn hàng. Ví dụ:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí