คุณสมบัติในการขอเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติในการสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify และข้อความหนึ่งในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify หมายความว่าขณะนี้ร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit หากคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและอีเมลแจ้งเตือน

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของ Shopify Line of Credit

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อของ Shopify Line of Credit ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และการตรวจสอบใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ในขั้นตอนแรก Shopify จะตัดสินว่าร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit หรือไม่ โดยการตัดสินดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติยอดขายของคุณภายใน Shopify, การมีส่วนร่วมของคุณกับแพลตฟอร์ม Shopify และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit จะไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบเครดิตส่วนตัว แต่จะต้องส่งเอกสารทางการเงินมาพร้อมกับใบสมัครของคุณแทน

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบใบสมัคร

ในขั้นตอนที่ 2 ทีม Shopify Lending จะตรวจสอบใบสมัครของร้านค้าคุณ รวมถึงเอกสารทางการเงินที่ส่งมาพร้อมกัน แล้วจึงยืนยันว่าร้านค้าของคุณจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราร้อยละต่อปี (APR) ตามที่ได้ร้องขอไว้หรือไม่ การตรวจสอบนี้จะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย รวมถึงยอดขาย, จำนวนการโต้แย้งการชำระเงิน, การเรียกคืนยอดเงิน, การมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม Shopify และร้านค้า, การมีส่วนร่วมของลูกค้า ตลอดจนจำนวนการดำเนินการเรียกเก็บเงินที่ไม่สำเร็จ

การแก้ไขการขอเครดิต

ในขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ หลังจากที่คุณส่งใบสมัครเพื่อขอเงินทุนแล้ว หากทีม Shopify Lending ตัดสินว่าร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอสำหรับวงเงินสินเชื่อและ/หรือ APR ตามที่ได้ร้องขอไว้ ทีมดังกล่าวอาจแก้ไขข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนที่ร้านค้าของคุณจะมีคุณสมบัติเพียงพอ

การปฏิเสธการขอสินเชื่อ

ในขั้นตอนที่สองของขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ หากทีม Shopify Lending ระบุว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนในขณะนี้ ทีมจะปฏิเสธคำขอเงินทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ในอนาคต คุณจะได้รับเชิญให้ดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อสมัครรับเงินทุนอีกครั้ง

Shopify Line of Credit กับ Shopify Payments

ผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน Shopify Payments จะสามารถใช้บริการ Shopify Line of Credit ได้ หากคุณใช้ Shopify Payments และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คุณก็อาจได้รับข้อเสนอเพื่อสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit เมื่อธุรกิจของคุณได้รับเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit จะมีข้อควรพิจารณาบางประการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณที่คุณควรทราบ

ปิดใช้งาน Shopify Payments

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และคุณมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit ที่ยังชำระคืนไม่ครบ คุณจะไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จนกว่าคุณจะคืนเงินที่ค้างอยู่จนครบเต็มจำนวน การดำเนินการปิดใช้งาน Shopify Payments ในขณะที่ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลอยู่จะทำให้ได้รับข้อความที่ระบุว่า “ไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้ หลังจากที่คืนเงินที่ค้างไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว คุณจะสามารถดําเนินต่อเพื่อปิดใช้งาน Shopify Payments ได้โดยขอให้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ปิดบัญชีสินเชื่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้

การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร Shopify Payments

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งจะอยู่ในการตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบมากมาย รวมถึงปลายทางสำหรับรับเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments, ปลายทางสำหรับรับเงินทุนที่คุณถอนจาก Shopify Line of Credit และต้นทางของเงินที่ Shopify Line of Credit จะหักออกตามยอดคงเหลือที่ค้างชำระ โดยบัญชีสำหรับการชำระเงินคืนและการรับเงินที่ลูกค้าชำระจะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน

หากคุณเปลี่ยนบัญชีธนาคารของธุรกิจที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณ ระบบจะยังคงหักเงินสำหรับการชำระเงินคืนที่มีการตั้งเวลาไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารเดิมของธุรกิจ เนื่องจากระบบได้ส่งรายละเอียดการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม การชำระเงินคืนรายการใหม่ที่ระบบสร้างขึ้นหลังจากการเปลี่ยนบัญชีธนาคารนั้นจะเปลี่ยนไปหักเงินจากบัญชีใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี