Điều kiện hợp lệ để vay vốn qua Shopify Line of Credit

Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện để đăng ký vay vốn qua Shopify Line of Credit thì bạn sẽ nhận được email từ Shopify và tin nhắn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc tin nhắn từ Shopify thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện để đăng ký vay vốn qua Shopify Line of Credit. Nếu sau này bạn đủ điều kiện thì bạn sẽ được báo tin qua email và thông báo.

Quy trình đánh giá rủi ro của Shopify Line of Credit

Quy trình đánh giá rủi ro của Shopify Line of Credit gồm hai giai đoạn, đánh giá sơ bộ và xem xét đơn đăng ký.

Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ

Trong giai đoạn đầu tiên, Shopify xác định cửa hàng của bạn là đủ điều kiện để đăng ký Shopify Line of Credit. Việc xác định này dựa trên một số yếu tố như lịch sử bán hàng trên Shopify, tương tác của bạn với nền tảng Shopify và các tiêu chí liên quan khác. Chúng tôi không yêu cầu kiểm tra tín dụng cá nhân khi đăng ký vay vốn qua Shopify Line of Credit, nhưng bạn phải gửi giấy tờ tài chính trong đơn đăng ký.

Giai đoạn 2: Xem xét đơn đăng ký

Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Lending sẽ xem xét đơn đăng ký của cửa hàng, bao gồm các giấy tờ tài chính đã cung cấp và xác nhận xem cửa hàng của bạn có được phê duyệt cho hạn mức tín dụng và Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm (APR) đã yêu cầu hay không. Quy trình đánh giá này xem xét nhiều yếu tố, bao gồm doanh số, khiếu nại và bồi hoàn thanh toán, tương tác của bạn với nền tảng Shopify và cửa hàng, tương tác của khách hàng và những lần lập hóa đơn không thành công.

Sửa đổi yêu cầu vay tín dụng

Trong giai đoạn thứ hai của quá trình đánh giá rủi ro, sau khi bạn gửi đơn đăng ký vay vốn, nếu đội ngũ Shopify Lending xác định cửa hàng của bạn không đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng và/hoặc APR đã yêu cầu thì họ có thể sửa đổi đề nghị cấp vốn sơ bộ để cho biết cửa hàng của bạn đủ điều kiện nhận được bao nhiêu tiền.

Từ chối yêu cầu vay tín dụng

Trong giai đoạn thứ hai của quá trình đánh giá rủi ro, nếu đội ngũ Shopify Lending xác định rằng cửa hàng của bạn không đủ điều kiện vay vốn tại thời điểm này thì yêu cầu vay vốn của bạn sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện trong tương lai thì bạn sẽ được mời xem các tùy chọn sẵn có để đăng ký vay vốn lại.

Shopify Line of Credit và Shopify Payments

Thương nhân đủ điều kiện và sử dụng Shopify Payments thì có thể sử dụng Shopify Line of Credit. Nếu sử dụng Shopify Payments và đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hợp lệ thì bạn có thể nhận được đề nghị đăng ký Shopify Line of Credit. Khi doanh nghiệp của bạn được rót vốn qua Shopify Line of Credit, bạn cần lưu tâm một số điều liên quan đến tài khoản Shopify Payments của mình.

Hủy kích hoạt Shopify Payments

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và có thỏa thuận vay vốn qua Shopify Line of Credit đang trong thời gian hiệu lực, bạn sẽ không thể hủy kích hoạt Shopify Payments cho đến khi hoàn trả hết tổng số tiền nợ. Nếu bạn cố gắng hủy kích hoạt Shopify Payments trong thời hạn thỏa thuận này, thông báo Không thể hủy kích hoạt Shopify Payments sẽ hiển thị. Sau khi hoàn trả tổng số tiền nợ, bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments bằng cách yêu cầu Bộ phận hỗ trợ của Shopify đóng tài khoản tín dụng của bạn để bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments.

Thay đổi tài khoản ngân hàng Shopify Payments

Bạn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments trên trang quản trị Shopify trong mục Cài đặt > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thay đổi này có một số ảnh hưởng, bao gồm nơi gửi tiền quyết toán Shopify Payments của bạn vào, nơi các khoản rút tiền bạn thực hiện từ Shopify Line of Credit được gửi vào và nơi khấu trừ tiền thanh toán cho số dư nợ Shopify Line of Credit chưa trả. Bạn không thể thực hiện các khoản thanh toán và quyết toán từ những tài khoản khác nhau.

Nếu bạn thay đổi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments thì các khoản thanh toán đã lên lịch vẫn sẽ được ghi nợ bằng thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp cũ, vì những khoản này đã được gửi để chuyển tiền. Tuy nhiên, các khoản thanh toán mới được khởi tạo sau khi thay đổi tài khoản ngân hàng sẽ được rút từ tài khoản mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí