อภิธานศัพท์ของ Shopify Term Loans

ข้อกำหนด ความหมาย
จํานวนรวมที่ต้องชำระ จำนวนเงินรวมรวมที่ผู้ขายต้องผ่อนชําระและจะมีค่าเท่ากับจํานวนเงินกู้บวกต้นทุนเงินทุน
จำนวนสินเชื่อ จํานวนเงินทุนที่ผู้ขายได้รับ
ต้นทุนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายต้องชำระสำหรับเงินทุนที่ได้รับ โดยจะแสดงเป็นจํานวนเงินคงที่
การตั้งเวลาผ่อนชําระ ซึ่งอาจเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ เมื่อผู้ขายยอมรับการตั้งเวลาผ่อนชําระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวได้อีก
ข้อกำหนด ระยะเวลาที่ผู้ขายต้องผ่อนชำระตามจำนวนเงินที่ต้องชําระคืนทั้งหมด โดยอาจแสดงในหน่วยสัปดาห์หรือเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาผ่อนชําระ โดยเวลามาตรฐานคือ 12 เดือน
จํานวนการชำระเงินคืนเป็นงวด จํานวนเงินคงที่ที่ผู้ขายต้องชำระทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตามที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับจํานวนเงินการชำระคืนทั้งหมดหารด้วยจํานวนสัปดาห์หรือเดือนในหนึ่งเดือน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี