Bảng thuật ngữ về Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Thuật ngữ Định nghĩa
Tổng số tiền thanh toán Đây là tổng số tiền thương nhân phải trả lại và bằng Số tiền cho vay cộng với Chi phí vay vốn.
Số tiền cho vay Đây là số tiền vốn thương nhân nhận được.
Chi phí vay vốn Đây là chi phí thương nhân phải trả để vay vốn. Chi phí này là một số tiền cố định.
Lịch trả nợ Lịch trả nợ có thể là hằng tuần hoặc hằng tháng. Sau khi thương nhân đồng ý với lịch trả nợ, lịch này sẽ không thể thay đổi.
Thuật ngữ Đây là khoảng thời gian thương nhân có để trả lại Tổng số tiền thanh toán. Thời hạn có thể hiển thị bằng tuần hoặc tháng tùy thuộc vào Lịch trả nợ. Thời hạn tiêu chuẩn là 12 tháng.
Số tiền thanh toán định kỳ Đây là số tiền cố định mà thương nhân phải trả hằng tuần hoặc hằng tháng tùy theo thỏa thuận. Số tiền này bằng Tổng số tiền thanh toán chia cho số tuần hoặc tháng trong Thời hạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí