Quản lý tiền thanh toán cho Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Để quản lý hiệu quả tiền thanh toán cho các Khoản vay có hạn từ Shopify, bạn phải hiểu cách thức thanh toán. Các khoản thanh toán sẽ được tự động ghi nợ từ tài khoản ngân hàng được liên kết trên trang quản trị Shopify, hay còn gọi là Tài khoản doanh nghiệp dành cho thương nhân Shopify (SMBA) trong Thỏa thuận cho vay dành cho thương nhân.

Bạn chỉ được phép có một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trên trang quản trị Shopify và bạn phải đảm bảo duy trì tài khoản này đủ tiền để thanh toán định kỳ.

Lịch thanh toán cho Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Chọn lịch thanh toán phù hợp với nhu cầu của bạn: hằng tuần hoặc hằng tháng. Khoảng thời gian bạn có để trả nợ khoản vay được gọi là thời hạn. Ví dụ: Bạn có thể chọn thời hạn 10 tháng hoặc 12 tháng. Như vậy, bạn sẽ phải trả lại toàn bộ khoản vay trong khoảng thời gian này.

Ghi nợ tự động

Tất cả các khoản thanh toán hằng tuần hoặc hàng tháng đều tự động ghi nợ từ tài khoản ngân hàng được liên kết trên trang quản trị Shopify.

Thanh toán hàng tháng

Khi bạn chọn thanh toán hằng tháng, các khoản thanh toán này thường sẽ đến hạn vào cùng một ngày dương lịch mỗi tháng. Ví dụ: Giả sử ngày 16 tháng 6 là Ngày hiệu lực của thỏa thuận, cũng chính là thời điểm bạn nhận được tiền vốn. Trong trường hợp đó, khoản thanh toán hằng tháng đầu tiên của bạn sẽ đến hạn vào ngày 16 tháng 7, sau đó các khoản thanh toán tiếp theo sẽ đến hạn vào cùng ngày trong các tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với các khoản thanh toán hằng tháng đến hạn vào cùng ngày dương lịch mỗi tháng. Những trường hợp ngoại lệ này bao gồm:

  • Nếu Ngày hiệu lực là ngày 29, 30 hoặc 31 hằng tháng thì khoản thanh toán hằng tháng đầu tiên của bạn sẽ đến hạn vào ngày 1 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Nếu Ngày hiệu lực là ngày 31 tháng 1 thì khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 3.
  • Nếu khoản thanh toán được lên lịch đến hạn vào cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng thì hệ thống sẽ ghi nợ vào ngày làm việc dương lịch sau đó.

Thanh toán hằng tuần

Nếu bạn muốn thanh toán hằng tuần thì các khoản thanh toán này sẽ đến hạn vào cùng ngày mỗi tuần. Ví dụ: Nếu hôm nay là thứ Tư, Ngày hiệu lực, thì mỗi khoản thanh toán sẽ đến hạn vào cùng ngày thứ Tư trong tuần.

Số tiền thanh toán

Mỗi khoản thanh toán được tính bằng cách chia tổng số tiền thanh toán cho số tuần hoặc tháng trong thời hạn. Tổng số tiền thanh toán bao gồm số tiền cho vay và chi phí vay vốn.

Ví dụ: Tính số tiền thanh toán cho khoản vay 3.000.000 USD

  • Tổng số tiền thanh toán: 3.300.000 USD
  • Số tiền cho vay: 3.000.000 USD
  • Chi phí vay vốn: 300.000 USD
  • Thời hạn: 12 tháng
  • Khoản thanh toán hằng tháng: 275.000 USD

Để tính giá trị mỗi khoản thanh toán hằng tháng, chia tổng số tiền thanh toán (3.300.000 USD) cho số tháng trong thời hạn (12). Kết quả tính được là giá trị khoản thanh toán hằng tháng, 275.000 USD.

Như vậy, nếu bạn chọn thời hạn 12 tháng với tổng số tiền thanh toán là 3.300.000 USD thì hằng tháng, bạn sẽ thanh toán 275.000 USD.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí