Câu hỏi thường gặp về việc ngừng hỗ trợ ứng dụng không phát hành

Ứng dụng không phát hành là loại ứng dụng chung mà một hoặc nhiều thương nhân có thể cài đặt. Các ứng dụng không phát hành có chức năng tương tự các ứng dụng chung khác, nhưng không được Shopify yêu cầu đánh giá và phê duyệt để đảm bảo chất lượng và bảo mật. Không thể tạo ứng dụng không phát hành kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2019.

Tại sao Shopify không hỗ trợ các ứng dụng không phát hành?

Để bảo toàn lòng tin và sự bảo mật của thương nhân, chúng tôi yêu cầu tất cả ứng dụng không phát hành phải được đội ngũ đánh giá của Shopify App Store xét duyệt và cập nhật để đáp ứng các yêu cầu đối với ứng dụng chung hoặc ứng dụng tùy chỉnh. Các yêu cầu công khai đối với ứng dụng sẽ đảm bảo rằng ứng dụng Shopify mang đến trải nghiệm tốt nhất trong vòng đời của ứng dụng, bao gồm xây dựng thương hiệu, cài đặt, đào tạo ban đầu, chức năng và chất lượng.

Cho đến giờ, Shopify đã thực hiện những bước nào?

Các ứng dụng không phát hành và không có lượt cài đặt trên các cửa hàng đang hoạt động đã bị thu hồi quyền truy cập API. Nếu muốn kiểm tra ứng dụng, bạn có thể tạo ứng dụng mới để kiểm tra trong cửa hàng thử nghiệm. Ứng dụng trong cửa hàng thử nghiệm hiển thị dưới dạng lượt cài đặt của thương nhân trên Trang quản lý của đối tác. Chúng tôi đang cố gắng làm rõ ràng hơn tên hiển thị này.

Các ứng dụng không phát hành được cài đặt cho một cửa hàng đang hoạt động hoặc nhiều cửa hàng trong một tổ chức sẽ trở thành không thể cài đặt nữa. Ứng dụng không phát hành đã cài đặt cho các cửa hàng đang hoạt động thuộc hai hay nhiều tổ chức phải được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp. Bạn sẽ nhận được email trong email doanh nghiệp liên kết với tài khoản, trong đó nêu các bước tiếp theo, bao gồm thời hạn gửi (các) ứng dụng để đánh giá. Nếu không thực hiện thao tác nào trước ngày đó thì bạn sẽ nhận được thông báo 60 ngày về việc thu hồi quyền truy cập API của ứng dụng và (các) ứng dụng sẽ bị gỡ cài đặt khỏi mọi cửa hàng của thương nhân. Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với Đối tác và thương nhân.

Nếu bạn cho rằng có hành động nào đó đã được thực hiện do nhầm lẫn, hoặc nếu bạn có thắc mắc khác, hãy liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ của Shopify thông qua Trang quản lý của đối tác trên Shopify.

Tôi phải gửi ứng dụng để đánh giá trong bao lâu?

Ứng dụng được cài đặt cho các cửa hàng thuộc hai hay nhiều tổ chức phải được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp. Bạn sẽ nhận được email trong email doanh nghiệp liên kết với tài khoản, trong đó nêu các bước tiếp theo, bao gồm thời hạn gửi (các) ứng dụng để đánh giá. Nếu không thực hiện thao tác nào trước ngày đó thì bạn sẽ nhận được thông báo 60 ngày về việc thu hồi quyền truy cập API của ứng dụng và (các) ứng dụng sẽ bị gỡ cài đặt khỏi cửa hàng của thương nhân. Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với Đối tác và thương nhân.

Thương nhân hiện tại đã cài đặt ứng dụng của tôi thì có bị ảnh hưởng không?

Thương nhân hiện tại đã cài đặt ứng dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, đối với những ứng dụng đã cài đặt cho các cửa hàng thuộc hai hay nhiều tổ chức và chưa được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp trước ngày yêu cầu, Shopify sẽ thu hồi quyền truy cập API và gỡ cài đặt những ứng dụng đó khỏi tất cả cửa hàng của thương nhân. Bạn sẽ nhận được thông báo ít nhất 60 ngày trước khi bất kỳ thay đổi nào diễn ra và Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với Đối tác và thương nhân.

Tôi có thể làm gì để đảm bảo những thương nhân đã cài đặt ứng dụng của tôi không gặp gián đoạn nào?

Tạo hồ sơ ứng dụng và gửi ứng dụng để đánh giá. Bạn có thể đặt khả năng hiển thị của ứng dụng chung thành công khai hoặc không công khai.

Thương nhân hiện tại có cần thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi ứng dụng của tôi trở thành ứng dụng chung hay không?

Không, thương nhân sẽ không cần cài đặt lại hoặc chấp nhận lại quyền OAuth sau khi ứng dụng của bạn được đánh giá và phê duyệt.

Thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến các ứng dụng không phát hành mà nhà phát triển sử dụng làm môi trường kiểm thử?

Các ứng dụng không phát hành dùng để làm môi trường kiểm thử và không được cài đặt cho cửa hàng đang hoạt động sẽ cần được xây dựng lại dưới dạng ứng dụng nháp. Để biết thêm thông tin, tham khảo phương thức tối ưu để thử nghiệm ứng dụng.

Ứng dụng của tôi có cần trong trạng thái có thể phát hiện trên Shopify App Store hay không?

Bạn có thể chọn đặt ứng dụng thành không công khai bằng cách thay đổi khả năng hiển thị của ứng dụng trong Shopify App Store bất kỳ lúc nào.

Quyền kiểm soát ứng dụng khác nhau tùy theo loại ứng dụng bạn chọn. Ví dụ: Bạn có thể đặt khả năng hiển thị của ứng dụng chung thành không công khai, qua đó cho phép thương nhân bạn chọn cài đặt ứng dụng mà không cần người nào khác phát hiện ứng dụng.

Tôi có thể ngừng cung cấp ứng dụng của mình không?

Có, miễn là việc này bắt đầu trước khi chúng tôi đánh giá. Để biết thông tin về phương thức tối ưu, tham khảo ngừng cung cấp ứng dụng.

Trang quản trị của tôi hiển thị rằng tôi có lượt cài đặt của thương nhân. Tại sao ứng dụng của tôi lại bị ngừng hỗ trợ?

Trang quản lý của đối tác của chúng tôi tính cả các cửa hàng liên kết và cửa hàng thử nghiệm vào số lượt cài đặt của thương nhân. Chúng tôi đang sửa đổi và sẽ khắc phục tình trạng này trong một bản cập nhật tương lai. Ứng dụng bị ngừng hỗ trợ thì không có lượt cài đặt nào của thương nhân đang hoạt động.

Nhà phát triển ứng dụng có những tài nguyên nào để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này?

Các tài nguyên sau có thể giúp bạn chuyển đổi ứng dụng không phát hành thành được phát hành: