Câu hỏi thường gặp về việc ngừng hỗ trợ ứng dụng không phát hành

Ứng dụng không phát hành là loại ứng dụng chung mà một hoặc nhiều thương nhân có thể cài đặt. Các ứng dụng không phát hành có chức năng tương tự các ứng dụng chung khác, nhưng không được Shopify yêu cầu đánh giá và phê duyệt để đảm bảo chất lượng và bảo mật. Không thể tạo ứng dụng không phát hành kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2019.

Trên trang này

Tại sao Shopify không hỗ trợ các ứng dụng không phát hành?

Để bảo toàn lòng tin và sự bảo mật của thương nhân, chúng tôi yêu cầu tất cả ứng dụng không phát hành phải được đội ngũ đánh giá của Shopify App Store xét duyệt và cập nhật để đáp ứng các yêu cầu đối với ứng dụng chung hoặc ứng dụng tùy chỉnh. Các yêu cầu công khai đối với ứng dụng sẽ đảm bảo rằng ứng dụng Shopify mang đến trải nghiệm tốt nhất trong vòng đời của ứng dụng, bao gồm xây dựng thương hiệu, cài đặt, đào tạo ban đầu, chức năng và chất lượng.

Cho đến giờ, Shopify đã thực hiện những bước nào?

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, Shopify đã bắt đầu đánh giá các ứng dụng không phát hành và thực hiện các bước sau để đảm bảo thương nhân tiếp tục có trải nghiệm ứng dụng an toàn, đơn giản và phù hợp với từng cá nhân:

  • Ứng dụng không có lượt cài đặt nào trên cửa hàng đang hoạt động đã bị thu hồi quyền truy cập API. Thay vào đó, bạn có thể tạo ứng dụng để kiểm tra mới trong cửa hàng thử nghiệm. Ứng dụng kiểm tra trong cửa hàng thử nghiệm hiển thị dưới dạng lượt cài đặt của thương nhân trên Trang quản lý của đối tác. Chúng tôi đang cố gắng làm rõ ràng hơn tên hiển thị này. Nếu bạn cho rằng có hành động nào đó đã được thực hiện do nhầm lẫn, hãy liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ của Shopify thông qua Trang quản lý của đối tác.
  • Các ứng dụng đã cài đặt cho một cửa hàng đang hoạt động hoặc nhiều cửa hàng trong một tổ chức sẽ trở thành không thể cài đặt nữa. Trong những tháng tới, bạn sẽ nhận được thông báo về việc chuyển đổi ứng dụng không phát hành thành ứng dụng tùy chỉnh. Các ứng dụng hiện đã cài đặt sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Ứng dụng đã cài đặt cho các cửa hàng đang hoạt động thuộc hai hay nhiều tổ chức phải được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp. Nếu không thực hiện hành động nào trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, bạn sẽ nhận được thông báo rằng Shopify sẽ xóa quyền truy cập API và gỡ cài đặt ứng dụng khỏi mọi cửa hàng của thương nhân trong vòng 30 ngày. Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với đối tác và thương nhân.

Nếu bạn cho rằng có hành động nào đó đã được thực hiện do nhầm lẫn, hoặc nếu bạn có thắc mắc khác, hãy liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ của Shopify thông qua Trang quản lý của đối tác trên Shopify.

Tôi phải gửi ứng dụng để đánh giá trong bao lâu?

Ứng dụng được cài đặt cho các cửa hàng thuộc hai hay nhiều tổ chức phải được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp. Nếu không thực hiện hành động nào trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, bạn sẽ nhận được thông báo có hiệu lực trong 30 ngày rằng Shopify sẽ thu hồi quyền truy cập API của ứng dụng và gỡ cài đặt ứng dụng khỏi cửa hàng của thương nhân. Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với Đối tác và thương nhân.

Thương nhân hiện tại đã cài đặt ứng dụng của tôi thì có bị ảnh hưởng không?

Thương nhân hiện tại đã cài đặt ứng dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, đối với những ứng dụng đã cài đặt cho các cửa hàng thuộc hai hay nhiều tổ chức và chưa được gửi để đánh giá hoặc ngừng cung cấp trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, Shopify sẽ bắt đầu thu hồi quyền truy cập API và gỡ cài đặt những ứng dụng đó khỏi tất cả cửa hàng của thương nhân. Bạn sẽ nhận được thông báo 30 ngày trước khi bất kỳ thay đổi nào diễn ra và Shopify sẽ hỗ trợ thêm để giảm thiểu tác động đối với Đối tác và thương nhân.

Tôi có thể làm gì để đảm bảo những thương nhân đã cài đặt ứng dụng của tôi không gặp gián đoạn nào?

Tạo hồ sơ ứng dụng và gửi ứng dụng để đánh giá. Bạn có thể đặt khả năng hiển thị của ứng dụng chung thành công khai hoặc không công khai.

Thương nhân hiện tại có cần thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi ứng dụng của tôi trở thành ứng dụng chung hay không?

Không, thương nhân sẽ không cần cài đặt lại hoặc chấp nhận lại quyền OAuth sau khi ứng dụng của bạn được đánh giá và phê duyệt.

Tôi nhận được email ghi rằng ứng dụng không phát hành của tôi sẽ bị ngừng hỗ trợ, nhưng tôi đã xóa ứng dụng đó rồi.

Một số nhà phát triển có thể đã được phổ biến về các ứng dụng đã xóa trước đó. Bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào nếu đã xóa ứng dụng.

Tôi nhận được email ghi rằng ứng dụng không phát hành của tôi không tuân thủ, nhưng tên ứng dụng thì không công khai.

Có thể bạn đã nhận được thông tin bao gồm Unknown App Name hoặc Unnamed App. Đó là do (các) ứng dụng này không có mã nhận dạng tiêu đề khi tạo lúc đầu.

Trên Trang quản lý của đối tác trong Ứng dụng, bạn có thể xem ứng dụng nào không được phát hành. Nếu bạn cần hỗ trợ xác nhận ứng dụng nào của mình bị ảnh hưởng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác.

Thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến các ứng dụng không phát hành mà nhà phát triển sử dụng làm môi trường kiểm thử?

Các ứng dụng không phát hành dùng để làm môi trường kiểm thử và không được cài đặt cho cửa hàng đang hoạt động sẽ cần được xây dựng lại dưới dạng ứng dụng nháp. Để biết thêm thông tin, tham khảo phương thức tối ưu để thử nghiệm ứng dụng.

Ứng dụng của tôi có cần trong trạng thái có thể phát hiện trên Shopify App Store hay không?

Bạn có thể chọn đặt ứng dụng thành không công khai bằng cách thay đổi khả năng hiển thị của ứng dụng trong Shopify App Store bất kỳ lúc nào.

Quyền kiểm soát ứng dụng khác nhau tùy theo loại ứng dụng bạn chọn. Ví dụ: Bạn có thể đặt khả năng hiển thị của ứng dụng chung thành không công khai, qua đó cho phép thương nhân bạn chọn cài đặt ứng dụng mà không cần người nào khác phát hiện ứng dụng.

Tôi có thể ngừng cung cấp ứng dụng của mình không?

Có, miễn là việc này bắt đầu trước khi chúng tôi đánh giá. Để biết thông tin về phương thức tối ưu, tham khảo ngừng cung cấp ứng dụng.

Trang quản trị của tôi hiển thị rằng tôi có lượt cài đặt của thương nhân. Tại sao ứng dụng của tôi sắp bị ngừng hỗ trợ?

Trang quản lý của đối tác của chúng tôi tính cả các cửa hàng liên kết và cửa hàng thử nghiệm vào số lượt cài đặt của thương nhân. Chúng tôi đang sửa đổi và sẽ khắc phục tình trạng này trong một bản cập nhật tương lai. Ứng dụng bị ngừng hỗ trợ thì không có lượt cài đặt nào của thương nhân đang hoạt động.

Nhà phát triển ứng dụng có những tài nguyên nào để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này?

Các tài nguyên sau có thể giúp bạn chuyển đổi ứng dụng không phát hành thành được phát hành: