Tạo tệp GLB bằng 3ds Max và Substance Painter

Sử dụng 3ds Max và Substance Painter để xuất một tệp GLB có thể thêm cho sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Chuẩn bị mô hình để xuất trong 3ds Max

Để chuẩn bị mô hình sẽ xuất, bạn cần đảm bảo đó là lưới duy nhất và chỉ sử dụng một chất liệu duy nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Tệp > Import... (Nhập) > Import... (Nhập)
 2. Chọn tệp mô hình của bạn, rồi nhấp vào Open (Mở).
 3. Trong OBJ Import Options dialog (Hộp thoại tùy chọn nhập OBJ), chọn Import as a single mesh (Nhập dưới dạng một lưới duy nhất).
 4. Nhấp vào Nhập.
 5. Mở mô hình trong khoảng 0-1. Đảm bảo không có UV trùng:
  Use the Edit UVWs editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 6. Áp dụng một chất liệu duy nhất cho toàn bộ mô hình.

Xuất lưới trong 3ds Max

 1. Nhấp vào Tệp > Export (Xuất) > Export... (Xuất...)
 2. Nhập tên tệp và vị trí bạn muốn xuất mô hình.
 3. Trong menu thả xuống Save as Type (Lưu dưới hình thức), chọn OBJ-Export (. OBJ).
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Trong hộp thoại OBJ Export Options (Tùy chọn xuất OBJ), để nguyên các tùy chọn mặc định và nhấp vào Export (Xuất).

Nhập và chuẩn bị tệp OBJ trong Substance Painter

 1. Tạo một dự án mới trong Substance Painter bằng cách nhấp vào File (Tệp) > New (Mới).
 2. Trong hộp thoại New project (Dự án mới), nhấp vào Select (Chọn) để chọn lưới.
 3. Chọn tập tin OBJ mà bạn đã xuất từ 3ds Max, rồi nhấp vào Open (Mở).
 4. Trong cửa sổ New project (Dự án mới), nhấp vào OK.
 5. Kiểm tra xem có phải bảng Texture set list (Danh sách bộ họa tiết) chỉ có một bộ họa tiết hay không để xác minh rằng bạn đã xuất đúng lưới.

 6. Trong bảng Cài đặt bộ họa tiết, nhấp vào nút + để thêm kênh:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

  • Bắt buộc: Ambient occlusion.
  • Không bắt buộc: Emissive. Thêm kênh này nếu mẫu của bạn có các thành phần phát sáng.
  • Không bắt buộc: Opacity. Thêm kênh này nếu mô hình của bạn có các thành phần trong suốt.
 7. Trong bảng Texture set settings (Cài đặt bộ họa tiết), nhấp vào Bake Mesh Maps (Sơ đồ lưới thiết kế).

 8. Vẽ họa tiết lên mô hình.

Nhiều bộ họa tiết

Khi nhập tệp OBJ vào Substance Painter, bạn sẽ chỉ thấy một bộ họa tiết:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

Nếu bạn thấy nhiều bộ họa tiết thì tức là một trong các các mục sau đã bị sai khi xuất lưới từ 3ds Max:

 • Lưới chưa được kết hợp thành một đối tượng duy nhất.
 • Lưới được gán cho nhiều họa tiết.

Trong trường hợp này, hãy xuất lại mô hình của bạn từ 3ds Max và đảm bảo rằng lưới là một đối tượng duy nhất và chỉ có một họa tiết duy nhất được gán cho lưới đó.

Xuất tập tin glTF từ Substance Painter

 1. Nhấp vào File (Tập tin)> Export Textures (Xuất họa tiết).
 2. Từ menu thả xuống Config (Cấu hình), chọn glTF PBR Metal Roughness.
 3. Chọn địa điểm mà bạn muốn lưu họa tiết.
 4. Chọn kích cỡ tài liệu để xác định dung lượng của các tệp họa tiết.

 5. Nhấp vào Export (Xuất).

Nén các tệp họa tiết

Sau khi xuất xong mô hình, bạn sẽ có các tập tin sau:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

Khi sử dụng cấu hình glTF PBR Metal Roughness, Substance Painter sẽ chỉ xuất tập tin họa tiết ở định dạng PNG. Hãy cân nhắc việc nén các tập tin họa tiết và chuyển đổi bất kỳ họa tiết nào không cần kênh alpha sang định dạng JPG. Điều này giúp giảm tổng kích cỡ tập tin và kích cỡ tập tin nhỏ hơn sẽ giúp tốc độ tải xuống nhanh hơn cũng như tương tác mượt mà hơn.

Kích cỡ lý tưởng của tập tin là từ 4MB trở xuống.

Tạo tệp GLB

 1. Truy cập vào https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Kéo và thả các tập tin bạn đã xuất từ Substance Painter vào trang web GLB Packer.

Tập tin có tên là out.glb sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể đổi tên tập tin, rồi tải tập tin đó lên Shopify.