อากรและภาษีนำเข้า

หากคุณจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาได้รับพัสดุ คุณสามารถเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินได้ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอากรและภาษีนำเข้านี้แล้ว

ผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งคือบริการที่ขนส่งสินค้า พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าศุลกากรและเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บอากรและภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่มีการจัดส่งข้ามพรมแดน ผู้ให้บริการขนส่งจะเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้จากผู้ขายหรือผู้ซื้อโดยขึ้นอยู่กับ Incoterms ที่ใช้ในการจัดส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งอาจเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินสำหรับบริการของพวกเขา

Incoterms

ตัวเลือกวิธีจัดการอากรและภาษีนำเข้าของคุณเรียกว่า "ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ" หรือ "Incoterms" โดย Incoterms เป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าอย่างไร รวมถึงวิธีที่ผู้ให้บริการขนส่งของคุณใช้เพื่อเก็บเงินค่าอากรและภาษีนำเข้าด้วย

โดยด้านล่างคือ Incoterms ที่ใช้บ่อยที่สุดสองประเภท:

 • การจัดส่งแบบชําระภาษีแล้ว (DDP) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการนําเข้าใดๆ ที่อาจต้องชําระเมื่อขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน เช่น อากร ภาษีนำเข้า หรือค่าธรรมเนียมนายหน้า/ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน โดยคุณสามารถเก็บเงินเหล่านี้ได้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อ Incoterm ของ DDP พร้อมให้ใช้งาน การใช้งานข้อกำหนดนี้จะแสดงราคารวมของสินค้าแก่ลูกค้าและช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่ง
 • การจัดส่งที่สถานที่ (DAP) หรือที่เรียกว่าการจัดส่งแบบยังไม่ชำระภาษี (DDU) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการนําเข้าให้กับผู้ให้บริการขนส่ง เช่น อากร ภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมนายหน้า/ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเมื่อจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเก็บอากรเมื่อมีการจัดส่ง หากไม่มีการชําระอากรดังกล่าวไว้ก่อน ดังนั้น การใช้ Incoterm ประเภท DAP อาจส่งผลให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องที่ขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการขนส่งจะออกใบแจ้งหนี้ค่าอากรและภาษีนำเข้าให้คุณในภายหลัง ซึ่งคุณจะสามารถชำระด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้

ค่าธรรมเนียมศุลกากร

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำมีผลบังคับใช้กับการจัดส่งในบางประเทศและภูมิภาค ภาษีประเภทนี้ใช้กับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปมีเกณฑ์การเก็บภาษีมูลค่าต่ำ โดยการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนที่มูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโร ในขณะที่สหราชอาณาจักรมีเกณฑ์การเก็บภาษีมูลค่าต่ำกับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนที่มูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง

ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำมีผลบังคับใช้ในประเทศต่อไปนี้:

 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • สหภาพยุโรป
 • สหราชอาณาจักร

ในกรณีส่วนใหญ่ ขอแนะนําให้ใช้ DDP incoterm สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ที่มีภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ เพื่อให้คำสั่งซื้อที่มูลค่ามากกว่าเกณฑ์มีการคํานวณอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ DDP incoterm ในสหภาพยุโรป เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าและอากร

เมื่อคุณใช้ DDP incoterm ในสหราชอาณาจักร เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าคุณได้ป้อนการทะเบียนภาษีสำหรับสหราชอาณาจักรในการตั้งค่าภาษีของคุณ
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องเสียภาษีนำเข้าและอากร

โดยทั่วไปแล้ว ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำจะถูกโอนไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีโดยผู้ขายโดยใช้การคืนภาษี หากคุณไม่แน่ใจว่าจะจ่ายภาษีสินค้ามูลค่าต่ำอย่างไรให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาค หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ภาษีนำเข้า

ภาษีนําเข้าจะเรียกเก็บโดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคสำหรับการจัดส่งที่มีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ในหลายกรณี ภาษีประเภทนี้จะเท่ากับภาษีการขายในท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ GST

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากรเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคเรียกเก็บจากการจัดส่งที่มีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ภาษีศุลกากรจะคำนวณตามปัจจัยต่อไปนี้:

 • ราคาสินค้าที่สำแดงและค่าจัดส่ง
 • ประเภทสินค้าตามที่กําหนดโดยพิกัดศุลกากร (ระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้า)
 • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
 • อัตราภาษีศุลกากรของประเทศปลายทาง
 • สนธิสัญญาการค้าที่เกี่ยวข้อง

อากรและภาษีนำเข้าที่อิงตามมูลค่าที่ประกาศของสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากส่วนลดหรือสินค้าฟรี

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ผู้ให้บริการขนส่งอาจเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินสำหรับบริการของตน ซึ่งค่าบริการนี้จะไม่ถูกรวมเมื่อเปิดใช้การเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณต้องเรียกเก็บค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากลูกค้า ให้ลองเพิ่มต้นทุนค่าธรรมเนียมไปยังอัตราค่าจัดส่งของคุณ

ข้อตกลงการจัดส่งระหว่างประเทศ

ข้อตกลงการจัดส่งระหว่างประเทศจะใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าขณะที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง

โดยด้านล่างคือข้อตกลงที่ใช้บ่อยที่สุดสองประเภท:

 • ราคาสินค้า ค่าประกัน และค่าขนส่ง (CIF) ข้อตกลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายจะรับผิดชอบค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกว่าผู้ขายจะได้รับสินค้าดังกล่าว
 • Free on Board (FOB) ข้อตกลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทันทีที่จัดส่งสินค้าแล้ว

ประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่จะรวมค่าจัดส่ง ค่าขนย้าย และค่าประกัน (CIF) เมื่อต้องพิจารณาว่าพัสดุมีมูลค่าเกินเกณฑ์ด้านอากรและภาษีนำเข้าหรือไม่ โดยบางประเทศและภูมิภาคอื่นจะไม่รวมค่าใช้เหล่านี้ (FOB) หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ข้อตกลงประเภทไหนได้บ้าง ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณ ประเทศและภูมิภาคที่เป็นที่รู้กันว่าไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง การขนย้าย และประกันมีดังต่อไปนี้:

 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา
 • ออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์
 • แอฟริกาใต้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดการจัดส่ง

มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนคิดค่าอากรและภาษีนำเข้า

คำสั่งซื้อบางรายการก็ไม่ต้องเก็บอากรและภาษีนำเข้า เนื่องจากหลายประเทศหรือภูมิภาคกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (De Minimis) ก่อนจะคิดค่าอากรและภาษีนำเข้า ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างของมูลค่าที่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำ

ตัวอย่างมูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรน
ประเทศ มูลค่าอากรที่ได้รับการผ่อนปรน มูลค่าภาษีที่ได้รับการผ่อนปรน
สหรัฐอเมริกา 800 ดอลลาร์สหรัฐ 800 ดอลลาร์สหรัฐ
แคนาดา 20 ดอลลาร์แคนาดา 20 ดอลลาร์แคนาดา
เม็กซิโก 50 ดอลลาร์สหรัฐ 117 ดอลลาร์สหรัฐ
ออสเตรเลีย 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จีน 50 หยวนจีน 50 หยวนจีน
ฮ่องกง 0 ดอลลาร์ฮ่องกง 0 ดอลลาร์ฮ่องกง
ไอร์แลนด์ 150 ยูโร 22 ยูโร
ญี่ปุ่น 10,000 เยน 10,000 เยน
สวีเดน 1,600 โครนาสวีเดน 300 โครนาสวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ 5 ฟรังก์สวิส 5 ฟรังก์สวิส

การผ่อนปรนของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคจะแตกต่างออกไป และบางประเทศมีกฎระเบียบเฉพาะที่มีผลต่อมูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรน โดยขึ้นอยู่กับต้นทางการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น สินค้าที่จัดส่งจากเม็กซิโกไปยังแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาต้องเสียอากร หากสินค้ามีมูลค่า $150 ดอลลาร์แคนาดาหรือมากกว่า และต้องเสียภาษีนําเข้าหากสินค้ามีมูลค่า $40 หรือมากกว่า

หากคุณไม่แน่ใจว่ามูลค่าที่ได้รับการผ่อนปรนสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณจัดส่งสินค้าคือเท่าใด ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาคนั้น หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี