การแก้ไขปัญหาอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หากภาษีนำเข้าและอากรที่เรียกเก็บไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ ให้ตรวจสอบปัญหาที่พบบ่อยเหล่านี้

ไม่มีการเก็บอากรและภาษีนําเข้า และคำสั่งซื้อของคุณระบุว่าอาจมีการเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการจัดส่ง

หากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน แล้วพบกับคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเก็บอากรหรือภาษี ให้ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

รหัสพิกัดศุลกากร (HS) ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

หากป้อนพิกัดศุลกากรของสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการระบุพิกัดศุลกากร อาจทำให้เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าจากคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินไม่ได้ หากไม่มีการเรียกเก็บอากรและภาษีแต่คำสั่งซื้อมีข้อความระบุว่าอาจมีการเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการจัดส่ง ให้ตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยันว่ามีพิกัดศุลกากรหรือไม่ หากคุณพบพิกัดศุลกากรที่ไม่รองรับ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อากรและภาษีนําเข้าที่คํานวณแล้วเป็น 0

หากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน แล้วพบกับคำสั่งซื้อที่มีการคํานวณอากรและภาษีนําเข้าเป็น 0 ให้ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

คำสั่งซื้ออยู่ในเกณฑ์การผ่อนปรน

หากคำสั่งซื้อมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ และคุณไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว ระบบจะไม่เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าจากคำสั่งซื้อนั้น บางประเทศอาจรวมหรือหักค่าจัดส่งออกจากการคำนวณภาษีตามเกณฑ์ขั้นต่ำ หากคุณไม่แน่ใจว่าประเทศหรือภูมิภาคที่คุณจัดส่งนั้นพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในการคำนวณตามเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ไม่มีการจดทะเบียนภาษี

หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีในประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง แต่ยังไม่ได้ป้อนข้อมูลการจดทะเบียนใน Shopify ระบบจะไม่คํานวณภาษีของคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำในประเทศของผู้ซื้อ เพิ่มข้อมูลการจดทะเบียนภาษีของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify

ระบบเก็บภาษีแต่ไม่ได้เก็บอากร

หากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน แล้วพบกับคำสั่งซื้อที่มีการเก็บภาษีแต่ไม่มีการเก็บอากร ให้ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

คำสั่งซื้อมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียอากร

บางประเทศหรือภูมิภาคใช้เกณฑ์ขั้นต่ำในการชำระอากรและภาษีนำเข้าแยกกัน หากคำสั่งซื้อมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของภาษีนำเข้า แต่ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของอากร ก็จะต้องเสียเฉพาะภาษีนำเข้าเท่านั้น บางประเทศอาจรวมหรือไม่รวมค่าจัดส่งในการคำนวณเกณฑ์ขั้นต่ำ หากคุณไม่แน่ใจว่าประเทศหรือภูมิภาคที่คุณจัดส่งสินค้าจะรวมมูลค่าเหล่านี้ในการคำนวณเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อากรและภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการขนส่งมีมูลค่ามากกว่าอากรและภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บที่ขั้นตอนการชำระเงิน

หากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน แล้วพบกับคำสั่งซื้อที่มีการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าจากลูกค้าน้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริงในการจัดส่ง ให้ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ใดในสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

พิกัดศุลกากรไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

หากป้อนพิกัดศุลกากรของสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการระบุพิกัดศุลกากร อาจทำให้เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าจากคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินไม่ได้ ตรวจสอบสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีพิกัดศุลกากร หากคุณพบพิกัดศุลกากรที่ไม่รองรับ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หน่วยงานศุลกากรใช้พิกัดศุลกากรที่แตกต่างกัน

เมื่อสินค้าของคุณข้ามพรมแดน สินค้าเหล่านั้นอาจถูกประเมินโดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง หน่วยงานเหล่านี้อาจใช้พิกัดศุลกากรที่แตกต่างจากพิกัดที่ใช้ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้าของสินค้าของคุณ ตรวจสอบสินค้าที่ใช้พิกัดศุลกากรแตกต่างกัน แล้วทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • อัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้พิกัดศุลกากรที่หน่วยงานศุลกากรใช้
  • หากคุณมั่นใจว่าพิกัดศุลกากรที่คุณใช้นั้นถูกต้อง ให้ติดต่อตัวแทนศุลกากรของคุณเพื่อตรวจสอบสาเหตุของความคลาดเคลื่อน

ราคาสินค้าในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์แตกต่างจากราคาสินค้าในคำสั่งซื้อ

หากราคาสินค้าในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ไม่เหมือนกับราคาที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้า ผู้ให้บริการขนส่งอาจมีข้อมูลการกําหนดราคาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อผู้สร้างแอปหรือการผสานการทำงานที่คุณใช้สร้างใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของคุณ และตรวจสอบยืนยันว่ามีการใช้ราคาสินค้าล่าสุดจากร้านค้าของคุณแทนที่จะเป็นรายการราคาคงที่

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนต่างของมูลค่าระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของคุณกับสกุลเงินของลูกค้าของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อและเวลาที่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากการจัดส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน

คุณสามารถลดความแตกต่างที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยการเปิดใช้งานร้านค้าของคุณในการขายสินค้าในหลายสกุลเงิน จากนั้นคุณจะสามารถใช้สกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี