Komponenter i ett kundsegment

Kundsegment är sammansatta av ett eller flera filter. Ett filter byggs med hjälp av ett filternamn, en operator och ett värde som dess komponenter.

Komponenterna i ett kundsegment med ett filter

Komponenterna i ett kundsegmentfilter.
Komponenter Komponentnamn
1 filternamn
2 operator
3 värde

Du kan använda mer än ett filter i ett kundsegment. I det här fallet använder du anslutningar mellan varje filter. Ett kundsegment som använder flera filter byggs in på följande sätt:

Ett kundsegment med två filter sammanfogade med AND-anslutning

Läs mer om de specifika filter som används för att bygga kundsegment.

Filtrera namn

Ett filternamn är ett villkor som används för att välja ut kunder till ett kundsegment. Om du till exempel vill välja alla dina kunder som prenumererar på dina e-postmarknadsföring använder du filternamnet email_subscription_status.

Funktioner

Du kan använda funktioner för att lägga till valfria parametrar till ett filter. Ytterligare parametrar läggs till inom parentes efter filternamnet.

Du kan t.ex. lägga till en parameter med hjälp av ett marknadsföringsaktivitets-ID för att filtrera alla dina kunder som har öppnat ett visst e-postmeddelande:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Följande är funktionsattribut som stöds:

Operatörer

En operator används för att definiera relationen mellan filternamnet och värdet. Om du till exempel vill skapa ett segment av kunder som har lagt fem eller fler ordrar använder du >= för att indikera större än eller lika med. I det här fallet lägger du till värdet 5, >=5.

Följande är exempel på andra operatorer:

 • Mellan: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Är lika med: =
 • Är inte lika med: !=
 • Större än: >
 • Mindre än: <
 • Mindre än eller lika med: <=
 • Innehåller det här exakta värdet: CONTAINS
 • Innehåller inte det här exakta värdet: NOT CONTAINS

De operatorer som är tillgängliga för ett filternamn beror på vilket filternamn du använder. Läs mer om vilka operatorer som är tillgängliga för varje filternamn.

Använd IS NULL och IS NOT NULL-operatorn och värdeparade förslag

De parkopplade IS NULL-operatören och värdet som är förslaget används för att filtrera kunder för vilka värdedata inte finns för det angivna filtret. IS NOT NULL-operatören och värdet som är kopplade och föreslagna används för att filtrera kunder för vilka värdedata finns för det angivna filtret. IS NOT NULL betyder att ett värde har data som finns och inkluderar alla kunder som har något värde och inte ett specifikt värde.

Exempel på hur du använder IS NULL och IS NOT NULL och värdeparade förslag i ett kundsegment
IS NULL För att skapa ett kundsegment av alla kunder som aldrig har övergett en varukorg i kassan tidigare använder du den föreslagna IS NULL-operatören och värdet som är parkopplade. Kundsegmentet är alla kunder vars inte profiler har ett värde som anges i fältet för datum för övergiven varukorg.

I redigeraren är kundsegmentet följande:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL För att skapa ett kundsegment av alla kunder som har övergett en varukorg i kassan tidigare använder du den föreslagna IS NOT NULL-operatören och värdet som är parkopplade. Kundsegmentet är alla kunder vars profiler har ett värde som anges i fältet för datum för övergiven varukorg.

I redigeraren är kundsegmentet följande:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Värden

Ett värde är den egenskap för en kund som används för att inkludera eller exkludera kunden från ett kundsegment. Värdet används i kombination med filternamnet och operatorn. Om du till exempel vill välja dina kunder som prenumererar på dina e-postmarknadsföring använder du värdet 'SUBSCRIBED'. Kunder som inte prenumererar på din e-postmarknadsföring exkluderas från kundsegmentet.

Anslutningsappar

Om du använder flera filter kombinerar du dem genom att använda anslutningarna AND och OR. Anslutningarna hjälper dig att skapa ett fokus för ditt kundsegment som är så brett eller smalt som du vill ha det.

 • Anslutningen AND smalnar av fokus för ditt kundsegment eftersom en kund måste uppfylla alla kriterier som ska ingå.
 • Anslutningen OR breddar fokus för ditt kundsegment eftersom en kund kan uppfylla något av de kriterier som ska ingå utan att behöva uppfylla alla kriterier.

Använd anslutningen AND

För att skapa ett kundsegment som endast inkluderar dina e-postprenumeranter som har lagt fem eller fler beställningar, använd AND-anslutningen för att kombinera de två filtren.

Konceptuellt är detta kundsegment följande:

Kunder som prenumererar på din marknadsföring via e-post och kunder som har beställt fem eller fler gånger.

I redigeraren visas kundsegmentet på följande sätt:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders &gt;= 5

Kundsegmentet inkluderar endast e-postprenumeranter som har lagt fem eller fler ordrar. Kundsegmentet inkluderar inte följande kunder:

 • Kunder som inte prenumererar på din e-postmarknadsföring.
 • Kunder som prenumererar på din e-postmarknadsföring men som har lagt färre än fem ordrar.

Använd anslutningen OR

För att skapa ett kundsegment som inkluderar dina e-postprenumeranter eller kunder som har lagt fem eller fler ordrar, använd anslutningen OR för att kombinera de två filtren.

För det kundsegmentet gäller följande:

Kunder som prenumererar på din e-postmarknadsföring eller kunder som har lagt fem eller fler ordrar.

I redigeraren visas kundsegmentet på följande sätt:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders &gt;= 5

Kundsegmentet inkluderar följande grupper:

 • Alla dina e-postprenumeranter, oavsett huruvida de har lagt fem eller fler ordrar.
 • Alla dina kunder som har lagt fem eller fler ordrar, oavsett om de prenumererar på dina e-postmeddelanden eller inte.

Använd både AND och OR anslutningar

Du kan kombinera flera filter med hjälp av både AND och OR anslutningar. Bästa praxis är att gruppera dina filter med parenteser.

Om du inte använder parenteser tillämpas filtren som kombineras med hjälp av AND innan filtren som kombineras med hjälp av OR.

Kundsegment med parenteser

Om du vill begränsa ditt kundsegment till dina e-postprenumeranter som antingen har spenderat mer än 100 USD eller som har lagt fem eller fler ordrar, använd parenteser för att bygga följande kundsegment:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I det här fallet tillämpas anslutningen OR innan anslutningen AND. Som ett resultat av detta inkluderar ditt kundsegment båda av följande:

 • dina e-postprenumeranter som har spenderat mer än 100 USD
 • dina e-postprenumeranter som har lagt fem eller fler ordrar

Kundsegment utan parenteser

Följande kundsegment använder inte parenteser:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I det här fallet appliceras AND-kontakten före OR-kontakten. Detta innebär att filtret tolkas som om du hade inkluderat dessa parenteser:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

Som ett resultat inkluderar ditt kundsegment allt av det följande:

 • dina kunder som har spenderat mer än 100 USD, oavsett om de prenumererar på dina e-postmeddelanden eller inte
 • dina e-postprenumeranter som har lagt fem eller fler ordrar

Testa din förståelse av filterkomponenter för kundsegment

Använd följande exempel för att bygga ditt eget kundsegment på sidan Kunder i din Shopify-administratör:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Läs mer om att skapa kundsegment.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis