Komponentene i et kundesegment

Kundesegmenter består av et eller flere filtre. Et filter er satt sammen av komponentene filternavn, en operatør og en verdi.

Komponentene i et kundesegment med ett filter

Komponentene i et kundesegmentfilter.
Komponent Komponentnavn
1 filternavn
2 operatør
3 verdi

Du kan bruke mer enn ett filter i et kundesegment. I dette tilfellet kan du bruke tilkoblinger mellom hvert filter. Et kundesegment som bruker flere filtre er bygget på følgende måte:

Et kundesegment med to filtre sammenføyd med AND-tilkoblingen

Finn ut mer om de spesifikke filterne som brukes for å bygge kundesegmenter.

Filtrer navn

Et filternavn er et kriterie som brukes til å velge kunder til et kundesegment. Hvis du for eksempel ønsker å velge alle kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, bruker du filternavnet email_subscription_status.

Funksjoner

Du kan bruke funksjoner for å legge til valgfrie parametere i et filter. De ekstra parameterne legges til i parenteser etter filternavnet.

Du kan for eksempel legge til et parameter som bruker en markedsføringsaktivitet-ID for å filtrere alle kunder som har åpnet en bestemt e-postmelding:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Følgende er støttede funksjonsattributter:

Operatører

En operatør brukes til å definere relasjonen mellom filternavnet og verdien. Hvis du for eksempel ønsker å opprette et kundesegment som har lagt inn fem eller flere bestillinger, bruker du operatøren >= for å indikere større enn eller lik. I dette tilfellet legger du til verdien 5, altså >=5.

Følgende er eksempler på andre operatører:

 • Mellom: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Er lik: =
 • Er ikke lik: !=
 • Større enn: >
 • Mindre enn: <
 • Mindre enn eller lik: <=
 • Inneholder denne nøyaktige verdien: CONTAINS
 • Inneholder ikke denne nøyaktige verdien: NOT CONTAINS

Operatørene som er tilgjengelig for et filternavn avhenger av hvilket filternavn du bruker. Finn ut mer om hvilke operatører som er tilgjengelig for hvert av filternavnene.

Bruke operatørene IS NULL og IS NOT NULL og verdiparforslag

Operatøren IS NULL og verdiparforslaget brukes for å filtrere kunder hvis verdidata ikke finnes for det angitte filteret. IS NOT NULL-operatøren og verdiparforslaget brukes for å filtrere kunder hvis noen verdidata finnes for det angitte filteret. IS NOT NULL betyr at en verdi har data som finnes, og inkluderer alle kunder som har en hvilken som helst verdi, og ikke en bestemt verdi.

Eksempler på bruk av IS NULL- og IS NOT NULL-operatøren og verdiparforslag i et kundesegment
IS NULL For å opprette et kundesegment med kunder som aldri har forlatt en kasse kan du bruke IS NULL-operatøren og verdiparede forslag. Kundesegmentet er kunder hvis profiler ikke har noen verdi angitt i feltet for datoen kassen ble forlatt.

I redigeringsprogrammet er kundesegmentet følgende:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL For å opprette et kundesegment med alle kunder som har forlatt en handlekurv i kassen tidligere, bruker du IS NOT NULL-operatøren og verdiparforslaget. Kundesegmentet er alle kunder hvis profiler har en angitt verdi i datofeltet for forlatt kasse.

I redigeringsprogrammet er kundesegmentet følgende:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Verdier

En verdi er en kundekarakteristikk som brukes for å inkludere eller ekskludere kunden fra et kundesegment. Verdien brukes i kombinasjon med filternavnet og operatøren. Hvis du for eksempel vil velge kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, bruker du verdien 'SUBSCRIBED'. Kunder som ikke abonnerer på e-postmarkedsføring ekskluderes fra kundesegmentet.

Tilkoblinger

Hvis du bruker flere filtre kan du kombinere dem ved å bruke tilkoblingene AND og OR. Tilkoblinger bidrar til å gjøre fokuset for kundesegmentet så bredt eller smalt som du ønsker.

 • Tilkoblingen AND smalner fokuset for kundesegmentet fordi en kunde må oppfylle alle kriterier for å bli inkludert.
 • Tilkoblingen OR bredder ut fokuset for kundesegmentet fordi en kunde kan oppfylle et hvilket som helst kriterie for å bli inkludert, og ikke trenger å oppfylle alle kriteriene.

Bruke AND-tilkoblingen

For å opprette et kundesegment som bare inneholder e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke AND-tilkoblingen for å kombinere de to filterne.

Konseptuelt sett er dette kundesegmentet følgende:

Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring og kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger.

Kundesegmentet vises som følger i redigeringsprogrammet:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders &gt;= 5

Kundesegmentet inneholder bare e-postabonnenter som har lagt inn fem bestillinger eller mer. Kundesegmentet inkluderer ikke følgende kunder:

 • Kunder som ikke abonnerer på e-postmarkedsføring.
 • Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, men som har lagt inn færre enn fem bestillinger.

Bruke OR-tilkoblingen

For å opprette et kundesegment som inneholder e-postabonnenter eller kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke OR-tilkoblingen for å kombinere de to filterne.

Konseptuelt er dette kundesegmentet følgende:

Kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring eller kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger.

Kundesegmentet vises som følger i redigeringsprogrammet:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders &gt;= 5

Kundesegmentet inkluderer følgende grupper:

 • Alle e-postabonnenter, enten de har lagt inn fem eller flere bestillinger eller ikke.
 • Alle kunder som har lagt inn fem eller flere bestillinger, enten de er e-postabonnenter eller ikke.

Bruke både AND- og OR-tilkoblinger

Du kan kombinere flere filtre med både AND- og OR-tilkoblinger. Beste praksis er å gruppere filtre med klammeparenteser.

Hvis du ikke bruker klammeparenteser, vil filtre som er kombinert med AND brukes før filterne som er kombinert med OR.

Kundesegmenter med klammeparenteser

Hvis du vil begrense kundesegmentet til e-postabonnenter som enten har brukt mer enn 100 USD eller som har lagt inn fem eller flere bestillinger, kan du bruke klammeparenteser for å bygge følgende kundesegment:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfellet brukes OR-tilkoblingen før AND-tilkoblingen. Som et resultat inkluderer kundesegmentet begge av de følgende:

 • e-postabonnentene dine som har brukt mer enn 100 USD
 • e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger

Kundesegmenter uten klammer

Følgende kundesegment bruker ikke klammeparenteser:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfellet brukes AND-tilkoblingen før OR-tilkoblingen. Dette betyr at filteret tolkes som om du har inkludert disse delsettene:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

Som et resultat av dette inneholder kundesegmentet alle de følgende:

 • kunder som har brukt mer enn 100 USD, uavhengig av om de abonnerer på e-postmeldinger eller ikke
 • e-postabonnenter som har lagt inn fem eller flere bestillinger

Test forståelsen din av filterkomponenter for kundesegmenter

Bruk følgende eksempel for å bygge ditt eget kundesegment på Kunder-siden i Shopify-administrator:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Finn ut mer om å opprette kundesegmenter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis