Các thành phần của phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng bao gồm một hoặc nhiều bộ lọc. Bộ lọc được xây dựng từ các thành phần bao gồm tên bộ lọc, toán tửgiá trị.

Các thành phần của phân khúc khách hàng có một bộ lọc

Các thành phần của bộ lọc phân khúc khách hàng.
Trang thiết bị Tên thành phần
1 tên bộ lọc
2 Toán tử
3 giá trị

Bạn có thể sử dụng nhiều bộ lọc trong một phân khúc khách hàng. Trong trường hợp này, bạn sử dụng trình kết nối giữa mỗi bộ lọc. Phân khúc khách hàng sử dụng nhiều bộ lọc sẽ được xây dựng theo cách sau:

Phân khúc khách hàng có hai bộ lọc kết hợp bởi trình kết nối AND

Tìm hiểu thêm về các bộ lọc cụ thể được sử dụng để lập phân khúc khách hàng.

Tên bộ lọc

Tên bộ lọc là tiêu chí dùng để lựa chọn khách hàng cho phân khúc khách hàng. Ví dụ: Nếu muốn chọn tất cả các khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị, bạn cần sử dụng tên bộ lọc email_subscription_status.

Hàm

Bạn có thể sử dụng chức năng để thêm các tham số tùy chọn vào bộ lọc. Các tham số bổ sung sẽ được thêm vào trong dấu ngoặc đơn sau tên bộ lọc.

Ví dụ: Bạn có thể thêm tham số bằng ID hoạt động tiếp thị để giúp lọc tất cả khách hàng đã mở một email nhất định:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Dưới đây là các thuộc tính chức năng được hỗ trợ:

Toán tử

Toán tử được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa tên bộ lọc và giá trị. Ví dụ: Nếu muốn tạo phân khúc các khách hàng đã đặt từ năm đơn hàng trở lên, bạn cần sử dụng toán tử >= để biểu đạt giá trị lớn hơn hoặc bằng. Trong trường hợp này, bạn cần thêm giá trị 5, tức là >=5.

Dưới đây là ví dụ về các toán tử khác:

 • Giữa: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Bằng: =
 • Khác: !=
 • Lớn hơn: >
 • Nhỏ hơn: <
 • Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
 • Chứa chính xác giá trị này: CONTAINS
 • Không chứa chính xác giá trị này: NOT CONTAINS

Các toán tử có thể sử dụng cho một tên bộ lọc sẽ phụ thuộc vào tên bộ lọc mà bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về các toán tử có thể sử dụng cho từng tên bộ lọc.

Sử dụng gợi ý toán tử IS NULLIS NOT NULL và giá trị đã ghép nối

Gợi ý toán tử IS NULL và giá trị đã ghép nối được dùng để lọc khách hàng mà dữ liệu giá trị không tồn tại đối với bộ lọc đã cho trước. Gợi ý toán tử IS NOT NULL và giá trị đã ghép nối được dùng để lọc khách hàng mà mọi dữ liệu giá trị đều tồn tại đối với bộ lọc đã cho trước. IS NOT NULL nghĩa là một giá trị có dữ liệu tồn tại và bao gồm tất cả khách hàng có bất kỳ giá trị nào và không phải giá trị cụ thể.

Ví dụ về cách sử dụng gợi ý toán tử IS NULLIS NOT NULL và giá trị đã ghép nối trong phân khúc khách hàng
IS NULL Để tạo phân khúc khách hàng gồm các khách hàng chưa từng bỏ quên giỏ hàng khi thanh toán, hãy sử dụng gợi ý toán tử IS NULL và cặp giá trị. Phân khúc khách hàng là các khách hàng sở hữu hồ sơ không có giá trị nào được nhập vào trường ngày giao dịch thanh toán bỏ dở.

Trong trình biên tập, phân khúc khách hàng như sau:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL Để tạo phân khúc khách hàng gồm tất cả khách hàng đã từng bỏ quên giỏ hàng khi thanh toán, sử dụng gợi ý toán tử IS NOT NULL và giá trị đã ghép nối. Phân khúc khách hàng là tất cả khách hàng sở hữu hồ sơ có giá trị được nhập vào trường ngày giao dịch thanh toán bỏ dở.

Trong trình chỉnh sửa, phân khúc khách hàng là:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Giá trị

Giá trị là đặc điểm của khách hàng, được sử dụng để thêm hoặc xóa khách hàng khỏi một phân khúc khách hàng. Giá trị được sử dụng cùng với tên bộ lọc và toán tử. Ví dụ: Nếu muốn chọn các khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị, bạn cần sử dụng giá trị 'SUBSCRIBED'. Những khách hàng không đăng ký nhận email tiếp thị sẽ bị xóa khỏi phân khúc khách hàng.

Toán tử nối

Nếu sử dụng nhiều bộ lọc, bạn phải kết hợp các bộ lọc bằng cách sử dụng trình kết nối ANDOR. Trình kết nối giúp bạn mở rộng hoặc thu hẹp trọng tâm của phân khúc khách hàng theo đúng nhu cầu.

 • Trình kết nối AND thu hẹp trọng tâm của phân khúc khách hàng, bởi để được thêm vào phân khúc, khách hàng sẽ phải đáp ứng tất cả các tiêu chí.
 • Trình kết nối OR mở rộng trọng tâm của phân khúc khách hàng, bởi để được thêm vào phân khúc, khách hàng có thể đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào mà không cần đáp ứng mọi tiêu chí.

Sử dụng trình kết nối AND

Để tạo phân khúc khách hàng chỉ bao gồm những người đăng ký nhận email đã đặt năm đơn hàng trở lên, hãy sử dụng trình kết nối AND để kết hợp hai bộ lọc.

Về mặt khái niệm, phân khúc khách hàng này bao gồm:

Khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị khách hàng đã đặt năm đơn hàng trở lên.

Trong trình biên tập, phân khúc khách hàng hiển thị như sau:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders &gt;= 5

Phân khúc khách hàng chỉ bao gồm những người đăng ký nhận email đã đặt năm đơn hàng trở lên. Phân khúc khách hàng không bao gồm những khách hàng sau:

 • Khách hàng không đăng ký nhận email tiếp thị.
 • Khách hàng đã đăng ký nhận email tiếp thị nhưng đặt ít hơn năm đơn hàng.

Sử dụng trình kết nối OR

Để tạo phân khúc khách hàng bao gồm những người đăng ký nhận email hoặc những khách hàng đã đặt năm đơn hàng trở lên, hãy sử dụng trình kết nối OR để kết hợp hai bộ lọc.

Về mặt khái niệm, phân khúc khách hàng đó bao gồm:

Khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị hoặc khách hàng đã đặt năm đơn hàng trở lên.

Trong trình biên tập, phân khúc khách hàng hiển thị như sau:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders &gt;= 5

Phân khúc khách hàng bao gồm các nhóm sau:

 • Tất cả những người đăng ký nhận email, bất kể đã đặt năm đơn hàng hay chưa.
 • Tất cả những khách hàng đã đặt năm đơn hàng trở lên, bất kể có đăng ký nhận email hay không.

Sử dụng cả hai trình kết nối ANDOR

Bạn có thể kết hợp nhiều bộ lọc bằng cách sử dụng cả hai trình kết nối ANDOR. Cách tốt nhất là nhóm bộ lọc bằng dấu ngoặc.

Nếu bạn không sử dụng dấu ngoặc, các bộ lọc được kết hợp bằng AND sẽ được áp dụng trước các bộ lọc được kết hợp bằng OR.

Phân khúc khách hàng có dấu ngoặc

Nếu bạn muốn giới hạn phân khúc khách hàng cho những người đăng ký nhận email đã chi tiêu từ 100 USD trở lên hoặc đã đặt năm đơn hàng trở lên, hãy sử dụng dấu ngoặc để lập phân khúc khách hàng sau:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Trong trường hợp này, trình kết nối OR được áp dụng trước trình kết nối AND. Do đó, phân khúc khách hàng của bạn sẽ bao gồm cả hai đối tượng sau:

 • người đăng ký nhận email đã chi tiêu hơn 100 USD
 • người đăng ký nhận email đã đặt năm đơn hàng trở lên

Phân khúc khách hàng không có dấu ngoặc

Nếu không sử dụng dấu ngoặc, phân khúc khách hàng sẽ bao gồm:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Trong trường hợp này, trình kết nối AND được áp dụng trước trình kết nối OR. Điều này có nghĩa là bộ lọc được diễn giải là bạn đã thêm những dấu ngoặc này:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

Do đó, phân khúc khách hàng của bạn sẽ bao gồm tất cả các đối tượng sau:

 • khách hàng đã chi tiêu nhiều hơn 100 USD, dù họ có đăng ký nhận email hay không
 • người đăng ký nhận email đã đặt năm đơn hàng trở lên

Kiểm tra hiểu biết về các thành phần của bộ lọc phân khúc khách hàng

Sử dụng ví dụ sau để lập phân khúc khách hàng riêng trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify:

(amount_spent &gt; 100 OR number_of_orders &gt;= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Tìm hiểu thêm về cách tạo phân khúc khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí