ส่วนประกอบของกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวกรองจะถูกสร้างขึ้นโดยมีส่วนประกอบหลายส่วน ได้แก่ ชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่า

ส่วนประกอบของกลุ่มลูกค้าที่มีตัวกรองหนึ่งตัว

ส่วนประกอบของตัวกรองกลุ่มลูกค้า
องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ
1 ชื่อตัวกรอง
2 ตัวดำเนินการ
3 มูลค่า

คุณสามารถใช้ตัวกรองได้มากกว่าหนึ่งอันกับกลุ่มลูกค้า ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้ตัวเชื่อมระหว่างตัวกรองแต่ละอัน กลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองหลายตัวจะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีต่อไปนี้:

กลุ่มลูกค้าที่มีตัวกรองสองตัวซึ่งเชื่อมโดยตัวเชื่อมต่อ AND

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองที่ใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ

ชื่อตัวกรอง

ชื่อตัวกรองคือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกลูกค้ามาเพิ่มลงในกลุ่มลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเลือกลูกค้าทุกรายที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ คุณจะต้องใช้ชื่อตัวกรอง email_subscription_status

ฟังก์ชัน

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเพื่อเพิ่มพารามิเตอร์ที่เป็นตัวเลือกลงในตัวกรองได้ พารามิเตอร์เพิ่มเติมจะถูกเพิ่มในวงเล็บหลังชื่อตัวกรอง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์โดยใช้ ID กิจกรรมทางการตลาดเพื่อช่วยกรองลูกค้าทุกรายที่ได้เปิดอีเมลบางฉบับ:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

คุณสมบัติฟังก์ชันที่รองรับมีดังต่อไปนี้:

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการจะใช้ในการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างชื่อตัวกรองกับค่า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง คุณจะต้องใช้ตัวดําเนิน >= เพื่อบ่งชี้ว่ามากกว่าหรือเท่ากับ ในกรณีนี้ คุณจะต้องเพิ่มค่าให้เป็น 5 รวมแล้วจะได้เป็น >=5

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของตัวดำเนินการอื่นๆ:

 • ระหว่าง: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • เท่ากับ: =
 • ไม่เท่ากับ: !=
 • มากกว่า: >
 • น้อยกว่า: <
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
 • มีค่าที่ตรงตามนี้: CONTAINS
 • ไม่มีค่าที่ตรงตามนี้: NOT CONTAINS

ตัวดำเนินการที่สามารถใช้ได้กับชื่อตัวกรองจะขึ้นอยู่กับชื่อตัวกรองที่คุณเลือกใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าชื่อตัวกรองแต่ละรายการสามารถใช้ตัวดำเนินการใดได้บ้าง

การใช้การแนะนำตัวดําเนินการ IS NULL กับ IS NOT NULL และค่าที่คู่กัน

การแนะนำตัวดำเนินการ IS NULL และค่าที่คู่กันจะใช้สำหรับกรองลูกค้าที่ไม่มีข้อมูลค่าสำหรับตัวกรองที่กำหนด ในอีกทางหนึ่ง การแนะนำตัวดำเนินการ IS NOT NULL และค่าที่คู่กันจะใช้สำหรับกรองลูกค้าที่มีข้อมูลค่าใดๆ อยู่สำหรับตัวกรองที่กำหนด ทั้งนี้ IS NOT NULL หมายถึงค่ามีข้อมูลอยู่และประกอบด้วยลูกค้าทั้งหมดที่มีค่าใดๆ ไม่ใช่เพียงค่าที่กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการใช้ตัวดําเนินการ IS NULL และ IS NOT NULL และการแนะนำค่าที่คู่กันในเซกเมนต์ลูกค้า
IS NULL หากต้องการสร้างเซกเมนต์ลูกค้าที่ไม่เคยละทิ้งตะกร้าสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน โปรดใช้การแนะนำตัวดำเนินการ IS NULL และค่าที่คู่กัน เซกเมนต์ลูกค้าดังกล่าวคือลูกค้าที่โปรไฟล์ไม่มีค่าใดๆ อยู่ในช่องวันที่ที่ละทิ้งขั้นตอนการชำระเงิน

ในเครื่องมือแก้ไข เซกเมนต์ลูกค้าดังกล่าวจะมีลักษณะดังนี้:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL หากต้องการสร้างเซกเมนต์ลูกค้าที่ประกอบด้วยลูกค้าทั้งหมดที่เคยละทิ้งตะกร้าสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ให้ใช้ตัวดำเนินการ IS NOT NULL และการแนะนำค่าที่คู่กัน กลุ่มลูกค้าจะประกอบด้วยลูกค้าทั้งหมดที่มีโปรไฟล์ซึ่งมีค่าป้อนไว้ในช่องวันที่ที่ละทิ้งขั้นตอนการชำระเงิน

ในเครื่องมือแก้ไข เซกเมนต์ลูกค้าจะเป็นดังนี้

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

ค่า

ค่าคือลักษณะของลูกค้าที่ใช้เพื่อรวมหรือคัดลูกค้าออกจากกลุ่มลูกค้า ค่านี้จะใช้ร่วมกันกับชื่อตัวกรองและตัวดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเลือกลูกค้าที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ คุณจะต้องใช้ค่า 'SUBSCRIBED' ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณจะถูกคัดออกจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว

ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ

หากใช้ตัวกรองหลายอัน คุณจะต้องรวมตัวกรองของคุณโดยใช้ตัวเชื่อม AND และ OR ซึ่งตัวเชื่อมจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าได้ขอบเขตที่กว้างหรือแคบได้เท่าที่คุณต้องการ

 • ตัวเชื่อม AND จะลดขอบเขตการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าของคุณให้แคบลง เนื่องจากลูกค้าต้องตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดระบบถึงจะนำมาเพิ่มลงในกลุ่ม
 • ตัวเชื่อม OR จะเพิ่มขอบเขตการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าของคุณให้กว้างขึ้น เนื่องจากลูกค้าต้องตรงตามเกณฑ์ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดระบบถึงจะนำมาเพิ่มลงในกลุ่ม

การใช้ตัวเชื่อม AND

หากคุณต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าที่รวมเฉพาะผู้สมัครรับข้อมูลทางอีเมลของคุณที่ทำการสั่งซื้อจำนวน 5 รายการหรือมากกว่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ให้ใช้ตัวเชื่อม AND เพื่อเชื่อมตัวกรองทั้งสองตัวเข้าไว้ด้วยกัน

โดยหลักการแล้ว กลุ่มลูกค้านี้จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ลูกค้าที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณและลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อจำนวน 5 รายการหรือมากกว่า

ในเครื่องมือแก้ไข กลุ่มลูกค้าเป็นไปดังต่อไปนี้:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

กลุ่มลูกค้าของคุณจะประกอบด้วยเฉพาะผู้สมัครรับอีเมลของคุณและเคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้งเท่านั้น และกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะไม่มีลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ลูกค้าที่ไม่ได้สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ
 • ลูกค้าที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ แต่เคยสั่งซื้อน้อยกว่า 5 ครั้ง

การใช้ตัวเชื่อม OR

หากต้องการสร้างเซกเมนต์ที่ประกอบด้วยผู้สมัครรับอีเมลหรือลูกค้าที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง ให้ใช้ตัวเชื่อม OR เพื่อผสานทั้งสองตัวกรองเข้าด้วยกัน

โดยหลักการแล้ว กลุ่มลูกค้านั้นจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ลูกค้าที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณและลูกค้าที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง

ในเครื่องมือแก้ไข กลุ่มลูกค้าเป็นไปดังต่อไปนี้:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

กลุ่มลูกค้าของคุณจะประกอบด้วยลูกค้าทั้งหมดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครรับอีเมลของคุณทุกราย ไม่ว่าลูกค้ารายนั้นจะเคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้งหรือไม่ก็ตาม
 • ลูกค้าทุกรายที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง ไม่ว่าจะสมัครรับอีเมลของคุณหรือไม่ก็ตาม

ใช้ตัวเชื่อมทั้ง AND และ OR

คุณสามารถผสมผสานการใช้ตัวกรองหลายตัวได้โดยใช้ตัวเชื่อมทั้ง AND และ OR โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการจัดกลุ่มตัวกรองโดยใช้วงเล็บ

หากคุณไม่ได้ใช้วงเล็บ ระบบจะใช้งานตัวกรองที่มีตัวเชื่อม AND ก่อนตัวกรองที่ใช้ตัวเชื่อม OR

กลุ่มลูกค้าแบบใช้วงเล็บ

หากคุณต้องการจํากัดกลุ่มลูกค้าของคุณให้ประกอบด้วยผู้สมัครรับอีเมลของคุณที่ใช้จ่ายมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือผู้ที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง ให้ใช้วงเล็บเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าต่อไปนี้:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

ในกรณีนี้ ตัวเชื่อม OR จะถูกนำมาใช้งานก่อนตัวเชื่อม AND โดยผลที่ได้คือกลุ่มลูกค้าของคุณจะมีคุณสมบัติทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครรับอีเมลของคุณที่ใช้จ่ายมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้สมัครรับอีเมลของคุณที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง

กลุ่มลูกค้าแบบไม่มีวงเล็บ

กลุ่มลูกค้าต่อไปนี้ไม่ได้ใช้วงเล็บ:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

ในกรณีนี้ ระบบจะใช้งานตัวเชื่อมต่อ AND ก่อนที่จะใช้ตัวเชื่อมต่อ OR ซึ่งหมายความว่าระบบจะตีความตัวกรองนี้ว่ารวมวงเล็บเหล่านี้เข้าไปด้วย:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของคุณจะรวมลูกค้าทั้งหมดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ลูกค้าที่มีการใช้จ่ายมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ว่าลูกค้าจะสมัครรับข้อมูลทางอีเมลของคุณหรือไม่
 • ผู้สมัครรับอีเมลของคุณที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 5 ครั้ง

ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของตัวกรองกลุ่มลูกค้าของคุณ

ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเองในหน้าลูกค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี