ตัวกรองกลุ่มลูกค้าที่อิงตามเมตาฟิลด์

หากคุณได้สร้างนิยามให้เมตาฟิลด์ลูกค้าแล้ว ก็จะสามารถใช้เมตาฟิลด์ดังกล่าวเป็นตัวกรองได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าจากเมตาฟิลด์ที่ใช้ประเภทข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้น:

 • วันที่และเวลา
 • number
 • ข้อความ
 • เป็นจริงหรือเท็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

หากคุณเป็นผู้พัฒนา คุณสามารถดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับเมตาฟิลด์สำหรับผู้พัฒนาได้

ตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการที่มีให้ใช้งานจะขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาที่ใช้สำหรับเมตาฟิลด์

วันที่และเวลา:

 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
 • ณ วันที่ =
 • ณ หรือก่อนวันที่ <=
 • ณ หรือหลังวันที่ >=
 • ระหว่างวันที่ BETWEEN <date1> AND <date2>
ตัวเลข:

 • เท่ากับ: =
 • ไม่เท่ากับ: !=
 • มากกว่า: >
 • น้อยกว่า: <
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
 • มากกว่าหรือเท่ากับ: >=
 • ระหว่าง: BETWEEN
หมายเลขพร้อมรายการค่า:

 • ประกอบด้วย: CONTAINS
 • Doesn't contain: NOT CONTAINS
ข้อความ:

 • เท่ากับ: =
 • ไม่เท่ากับ: !=
ข้อความพร้อมรายการค่า:

 • ประกอบด้วย: CONTAINS
 • Doesn't contain: NOT CONTAINS
เป็นจริงหรือเท็จ:

 • เท่ากับ: =
 • ไม่เท่ากับ: !=
มีหรือไม่มีอยู่:

 • Doesn't exist: IS NULL
 • Exists: IS NOT NULL
ค่า ค่าต่างๆ ที่มีให้ใช้งาน (หากมี) จะขึ้นอยู่กับว่าค่าดังกล่าวถูกเพิ่มไปยังเมตาฟิลด์หรือคุณใช้แอปจากภายนอกเพื่อดึงข้อมูลไปยังเมตาฟิลด์ของคุณหรือไม่ ทั้งนี้คุณอาจต้องป้อนค่าต่างๆ ด้วยตนเอง
รูปแบบ รูปแบบของข้อมูลที่ป้อนจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเมตาฟิลด์
ตัวอย่าง

ตัวอย่างคะแนนคงเหลือ:
customer.points_balance >= 100

หมายเหตุ
 • ชื่อตัวกรองจะอิงตามชื่อของเมตาฟิลด์ ส่วนโค้ดจะอิงตามเนมสเปซและคีย์ของเมตาฟิลด์นั้นๆ
 • กรณีการใช้งานทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการใช้เมตาฟิลด์กับกลุ่มลูกค้า อันได้แก่ยอดคะแนนคงเหลือ ความภักดีและรางวัล ตลอดจนวันเกิดลูกค้า เป็นต้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี