Google Tag Manager

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Google Tag Manager โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Google Tag Manager และ Google Analytics แล้ว

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในร้านค้าของคุณ Google Tag Manager เป็นเครื่องมือที่ทริกเกอร์รหัสติดตามของคุณตามกฎที่ได้กําหนดไว้ Google Tag Manager ไม่สามารถใช้แทน Google Analytics ได้ แต่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มรหัสติดตาม (แท็ก) ของ Google Analytics ไปยังเว็บไซต์ ใช้ส่วนย่อยรหัสของ Google Analytics และกำหนดกฎของการแสดงแท็กแต่ละประเภท

ขอแนะนำให้คุณใช้การผสานการทำงานในตัวของของ Shopify กับ Google Analytics เนื่องจาก Shopify มีตรรกะภายในที่จําเป็นในการบันทึกข้อมูล Google Analytics Enhanced Ecommerceการเพิ่ม Google Analytics ไปยัง Google Tag Manager เพิ่มเติมจากการผสานการทำงานในตัวของ Shopify อาจส่งผลให้เกิดการติดตามที่ซ้ำกันได้

หากต้องการใช้ Google Tag Manager ที่มี Checkout Extensibility ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทแนะนำการใช้งานพิกเซลบนเว็บแบบกำหนดเองสำหรับ Google Tag Manager

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี