Trình quản lý thẻ của Google

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google bằng cửa hàng trực tuyến Shopify Plus với điều kiện bạn:

 • Sử dụng tích hợp của Shopify dành cho Google AnalyticsFacebook Pixel thay vì sử dụng bằng Trình quản lý thẻ của Google.

 • Bạn sao chép đoạn mã do Trình quản lý thẻ của Google cung cấp vào các tệp chủ đề theme.liquidcheckout.liquid.

Thêm mã Trình quản lý thẻ của Google vào chủ đề

Các bước thực hiện:

 1. Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google để nhận đoạn mã bạn cần sao chép và dán vào cửa hàng Shopify. Vì Shopify sử dụng mẫu, bạn chỉ cần sao chép đoạn mã vào các tệp theme.liquidcheckout.liquid. - Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt Trình quản lý thẻ của Google, hãy sử dụng các bước cài đặt do Trình quản lý thẻ của Google cung cấp. Tạm dừng tại bước mà bạn nhận được hai đoạn mã để thêm vào trang web, sau đó, làm theo hướng dẫn dưới đây.

  • Nếu đã cài đặt Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể tìm các đoạn mã này trong Trình quản lý thẻ của Google bằng cách nhấp vào Admin (Trang quản trị) rồi nhấp vào Install Google Tag Manager (Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google):
   Ảnh chụp màn hình của Trình quản lý thẻ của Google hiển thị các đoạn mã bạn cần sao chép vào tệp chủ đề.
 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến rồi nhấp vào Chủ đề.

 3. Trong menu thả xuống chủ đề, nhấp vào Edit Code (Chỉnh sửa mã).

 4. Sao chép đoạn mã đầu tiên từ Trình quản lý thẻ của Google vào thẻ <head> của mã theme.liquidcheckout.liquid:

  1. Sao chép đoạn mã đầu tiên từ Trình quản lý thẻ của Google
  2. Trong trang quản trị Shopify, mở tệp theme.liquid.
  3. Dán đoạn mã trong <head>của mã theme.liquid càng cao càng tốt.
  4. Mở tệp checkout.liquid.
  5. Dán đoạn mã trong <head>của mã checkout.liquid càng cao càng tốt.
 5. Sao chép đoạn mã thứ hai từ Trình quản lý thẻ của Google vào thẻ <body> trong mã theme.liquidcheckout.liquid của bạn:

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở trang theme.liquid.
  2. Dán đoạn mã vào <body> của trang theme.liquid, ở vị trí cao nhất có thể.
  3. Mở trang checkout.liquid.
  4. Dán đoạn mã trong <body>của mã checkout.liquid càng cao càng tốt.
 6. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Save (Lưu).

 7. Trong Trình quản lý thẻ của Google, tiếp tục cài đặt Trình quản lý thẻ của Google. Khi được nhắc để thêm thẻ, không thêm các loại thẻ sau: - Universal Analytics dành cho Google Analytics

  • Google Analytics cổ điển dành cho Google Analytics
  • Facebook Pixel.

Đảm bảo đã cài đặt Trình quản lý thẻ của Google

Để đảm bảo đã cài đặt Trình quản lý thẻ của Google đúng cách, bạn có thể sử dụng:

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí