การตั้งค่าเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าการตั้งค่ารวมถึงการกําหนดลักษณะให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

ตั้งค่าความล่าช้าในการสั่งซื้อที่ชําระเงินแล้ว

หากคุณต้องการให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งซื้อเพื่อให้มีเวลาในการยกเลิกคำสั่งซื้อ แก้ไขคำสั่งซื้อ หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า คุณจะสามารถตั้งเวลาล่าช้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin คลิกที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. ในส่วนความล่าช้าในการสั่งซื้อ ให้ป้อนจํานวนเวลาในหน่วยนาที

หากคุณต้องการข้ามความล่าช้าของสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ คุณสามารถร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวไปให้ทีม SFN ได้

แก้ไขบันทึกการจัดส่ง

คุณสามารถแก้ไขบันทึกการจัดส่งได้ โดยคลิกที่ "แก้ไข" ในส่วนบันทึกการจัดส่งในหน้าการตั้งค่าของแอป SFN โดยบันทึกการจัดส่งนี้จะมีให้บริการในส่วนการจัดส่งของส่วน Shopify admin ของคุณและคำสั่งซื้อที่ไม่ได้จัดการโดย SFN ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขบันทึกการจัดส่ง

จัดการระดับบริการจัดส่ง

คุณสามารถจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณกับอัตราที่เสนอโดย SFN ได้ผ่านการใช้ระดับบริการจัดส่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปเรื่องชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณแล้วก่อนที่จะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งขณะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ ก่อนอื่นให้เปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งและการนำส่งในส่วน Shopify admin ของคุณ จากนั้นจับคู่อัตราค่าจัดส่งในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. ในส่วนระดับการให้บริการจัดส่ง ให้คลิกที่ "จัดการบริการ"
 4. ในแต่ละระดับการให้บริการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการจับคู่กับระดับนั้นๆ
 5. คลิกที่บันทึก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณและการจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

การประมวลผลคำสั่งซื้อ

ส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อจะบ่งชี้ว่าการประมวลผลคำสั่งซื้อนั้นเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่

เมื่อเปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อ SFN จะประมวลผลและจัดการคำสั่งซื้อใหม่ให้คุณ หากคุณต้องการปิดการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ "ปิดใช้งาน" ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อในหน้าการตั้งค่าของแอป SFN หลังจากที่คุณยืนยันการปิดใช้งานแล้ว SFN จะไม่จัดการคำสั่งซื้อใหม่ให้คุณ อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้จะไม่ลบ SFN ออกจากร้านค้าของคุณ โดย SFN นั้นจะยังคงเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณเพื่อทำการเรียกเก็บเงินและอัปเดตข้อมูลของคำสั่งซื้อที่กำลังจัดการอยู่ ทั้งนี้การปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อนั้นจะไม่ไปยกเลิกคำสั่งซื้อที่ SFN ได้เลือกไว้แล้ว หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยอมรับหรือระงับไว้ชั่วคราวแล้ว ให้ไปที่ส่วน "คำสั่งซื้อ" ของแอป SFN และยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

หากการประมวลผลคำสั่งซื้อปิดใช้งานอยู่ SFN จะไม่ประมวลผลคำสั่งซื้อให้คุณ หากต้องการเปิดใช้งานการจัดการคำสั่งซื้อของ SFN ให้คลิกที่ "เปิดใช้งาน" ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อในหน้าการตั้งค่าของแอป SFN หลังจากที่คุณยืนยันการเปิดใช้งานแล้ว SFN จะเริ่มจัดคำสั่งซื้อให้คุณ

หากต้องการให้มีการจัดการคำสั่งซื้อ สินค้าจะต้องเปิดใช้งานอยู่และอยู่ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณคืนสินค้าคงคลังกลับสต็อกที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN โดยอิงตามจำนวนวันที่คาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังจะยังมีเหลือ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวันที่สินค้าคงคลังน่าจะเหลือสำหรับตัวเลือกสินค้าใดๆ มีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่คุณกำหนด การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจะปรากฏในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในแท็บภาพรวมและสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องพอจำหน่ายให้กับสินค้าที่คุณต้องการ

การจัดการการกำหนกลักษณะผู้ติดต่อ

ในส่วนการจัดการการกำหนดลักษณะผู้ติดต่อของแอป SFN คุณสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนใดจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับ SFN ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยหัวข้อที่สามารถมอบหมายให้พนักงาน ได้แก่:

 • การตรวจสอบการถ่ายโอนขาเข้า
 • ปัญหาสินค้าคงคลัง
 • การระงับคำสั่งซื้อ
 • การคาดการณ์คำสั่งซื้อ
 • การส่งคืน
 • คำขอโครงการพิเศษ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin คลิกที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. ในส่วนรายชื่อติดต่อ ให้คลิกที่ "จัดการ"
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกพนักงานจากเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากแต่ละหัวข้อ เพื่อมอบหมายพนักงานไปยังหัวข้อดังกล่าว
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี