การต่ออายุโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนได้โดยอัตโนมัติในส่วนผู้ดูแล Shopify การต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณจะไม่หมดอายุ คุณไม่จำเป็นต้องต่ออายุ URL myshopify.com ของคุณ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือเมื่อใดก็ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณไม่ได้ตั้งค่าให้โดเมนต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้โดเมนของคุณหมดอายุ

หากคุณต้องการยกเลิกโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อให้โดเมนหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนได้

โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่อีเมลและข้อมูลของเจ้าของร้านค้า Shopify จะนำมาใช้เพื่อซื้อและต่ออายุโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานโดเมน

เปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า

  3. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลือกต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติตามวันที่ที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครใช้งานโดเมนของคุณสำเร็จ วันต่ออายุคือ 14 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน โดยระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนแยกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือนของคุณ

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณต้องการยกเลิกโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า

  3. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้นำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปีออก

หลังจากที่คุณปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติแล้ว โดเมนของคุณจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนหมดอายุ คุณต้องเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนวันหมดอายุ

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับโดเมน .de และ .at

ไม่สามารถปิดใช้งานการต่ออายุโดเมน .de และ .at จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้เนื่องจากข้อบังคับของเยอรมนีสำหรับโดเมน .de และข้อบังคับของออสเตรียสำหรับโดเมน .at หากคุณซื้อโดเมน .de หรือ .at ผ่าน Shopify โดเมนของคุณจะยังคงต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน .de ของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify อย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันต่ออายุที่กำหนดไว้ของโดเมน โดยอีเมลดังกล่าวต้องมีแบบฟอร์มการสิ้นสุด/การลบโดเมนที่กรอกเสร็จสมบูรณ์และระบุว่าคุณต้องการให้โดเมนของคุณถูกยกเลิกทันทีหรือยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

หากต้องการยกเลิกโดเมน .at ของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันต่ออายุที่กำหนดไว้ของโดเมน โดยอีเมลดังกล่าวต้องมีแบบฟอร์มการสิ้นสุด/การลบโดเมนที่กรอกครบถ้วนและระบุว่าคุณต้องการให้ยกเลิกโดเมนของคุณทันทีหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ทีมให้ความช่วยเหลือจะส่งข้อมูลนี้ในนามของคุณ เมื่อโดเมนของคุณถูกยกเลิก โดเมนจะถูกลบออกจากสำนักทะเบียนทันทีและจะพร้อมให้ผู้อื่นซื้อได้

ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ

หากการสมัครใช้งานโดเมนของคุณหมดอายุและคุณต้องการใช้โดเมนของคุณต่อไป คุณจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 40 วันสำหรับโดเมนส่วนใหญ่ในการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อต่ออายุโดเมน คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนที่หมดอายุแล้วได้โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากคุณไม่ได้ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุในระยะผ่อนผัน คุณอาจสามารถต่ออายุโดเมนได้ในระยะไถ่ถอนโดยติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โดยระยะไถ่ถอนจะมีระยะเวลาสูงสุด 30 วันหลังจากระยะผ่อนผัน ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโดเมนในระยะไถ่ถอน

หากโดเมนของคุณไม่ได้รับการต่ออายุก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาไถ่คืนโดเมน ระบบจะลบโดเมนดังกล่าวออกจากสำนักทะเบียน โดเมนของคุณอาจพร้อมซื้ออีกครั้งผ่าน Shopify หรือจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แต่ไม่อาจรับประกันว่าโดเมนจะพร้อมจำหน่าย หากคุณต้องการเก็บโดเมนดังกล่าวไว้ โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ต่ออายุโดเมนของคุณก่อนวันหมดอายุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนอัตโนมัติได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี