การต่ออายุโดเมน Shopify ของคุณ

หากคุณได้ซื้อโดเมนผ่าน Shopifyแล้ว คุณจะสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนของคุณในส่วน Shopify admin ได้โดยอัตโนมัติ บางครั้งอาจเรียกว่าส่วนขยายโดเมน ซึ่งต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของของคุณจะไม่หมดอายุ

โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว การซื้อและต่ออายุโดเมนต้องอาศัยอีเมลและข้อมูลของเจ้าของร้านค้า Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานโดเมน

เปิดใช้การต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนโดเมนที่ได้รับการจัดการโดย Shopify ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องต่ออายุเฉพาะโดเมนรากของคุณ โดเมนย่อยทั้งหมดของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติพร้อมกับโดเมนราก

  1. ในส่วนต่ออายุอัตโนมัติ ให้คลิกที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

โดเมนของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่ปรากฏ

หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้โดเมนจะแยกออกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนแยกต่างหาก

ปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งานได้ในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมน

  2. ในส่วนต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน .de

หากคุณซื้อโดเมน .de ผ่าน Shopify ก่อนวันที่ 23 กันยายน 2019 คุณจะไม่สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติจากส่วน Shopify admin ได้ โดเมนจะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณจะกรอกแบบฟอร์มยกเลิก/ลบโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งอีเมลพร้อมแนบแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์มาที่ที่ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เยอรมันที่ hilfe@shopify.com ซึ่งพวกเขาจะส่งแบบฟอร์มนี้ไปยัง OpenSRS ในนามของคุณ คุณต้องส่งแบบฟอร์มนี้อย่างน้อย 5 วันก่อนวันต่ออายุที่กำหนดไว้

โดนเมน de ที่ซื้อผ่าน Shopify หลังจากวันที่ 23 กันยายน 2019 ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ เนื่องจากโดเมนเหล่านี้จะมีฟังก์ชันการต่ออายุใช้งานอัตโนมัติ โดยสามารถเปิดหรือปิดได้ในส่วนโดเมนของส่วนผู้ดูแลของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ

หากคุณไม่ได้เปืดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติโดเมนของคุณ คุณจำเป็นต้องต่ออายุโดเมนด้วยตนเองเพื่อไม่ให้โดเมนหมดอายุ

หากการสมัครใช้งานโดเมนของคุณหมดอายุ คุณจะมีเวลา 40 วันเพื่อติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณต้องการต่ออายุโดเมน คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี