สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการดูแลของส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กร

การเข้าถึงในระดับองค์กรมีสองประเภท ได้แก่ สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ และสิทธิ์การเข้าถึงการดูแล สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการดูแลช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก่ร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณได้ รวมถึงร้านค้าที่ผู้ใช้เหล่านั้นไม่มีสิทธิ์อนุญาตในระดับร้านค้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีร้านค้าในองค์กรของคุณจำนวนสี่ร้าน คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึง Flow และสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าได้เพียงหนึ่งในสี่ร้านเท่านั้น ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขขั้นตอนการทำงานสำหรับร้านค้าทั้งสี่แห่งได้ ไม่ใช่แค่ร้านค้าที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการดูแลจะแยกออกจากสิทธิ์อนุญาตของร้านค้า สิทธิ์การเข้าถึงบางรายการอนุญาตให้ผู้ใช้ทำสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้า เช่น การสร้างร้านค้าใหม่ โดยสิทธิ์การเข้าถึงอื่นๆ จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการที่มักจะเป็นการดำเนินการที่เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าให้แก่ผู้ใช้

คำอธิบายของสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือในส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กร

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ

คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือระดับองค์กรต่างๆ
สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ คำอธิบาย
ภาพรวม

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

  • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อของร้านค้าทั้งหมดในองค์กร
  • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อจากร้านค้าที่ต้องการ
  • เข้าถึงรายงานโดยละเอียดจากภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้า

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดูข้อมูลในหน้าภาพรวม สำหรับร้านค้าทั้งหมดในองค์กรได้โดยไม่ต้องเข้าถึงร้านค้าที่ระบุ หากต้องการดูรายงานโดยละเอียดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้า ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตเข้าถึงรายงานของร้านค้านั้นๆ

Flow

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการขั้นตอนการทำงานในร้านค้าทั้งหมด ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

  • สร้างและลบขั้นตอนการทำงาน
  • เปิดใช้และปิดใช้งานขั้นตอนการทำงาน
  • คัดลอกขั้นตอนการทำงานไปยังร้านค้าอื่น

คำอธิบายของสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลในส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กร

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลต่างๆ

คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการระดับองค์กรต่างๆ
สิทธิ์การเข้าถึงการจัดการ คำอธิบาย
การจัดการผู้ใช้

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการผู้ใช้รายอื่นในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

สิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้จะไม่รวมถึงสิทธิ์ในการเปลี่ยนเจ้าของร้าน เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ และสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้จากภายในร้านค้าเท่านั้น

เจ้าขององค์กรจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึง การจัดการผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งคุณไม่สามารถลบการเข้าถึงนี้ออกจากเจ้าขององค์กรได้

การจัดการร้านค้า

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการร้านค้าในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถสร้างร้านค้าใหม่และอนุมัติค่าธรรมเนียมแผนเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจจำเป็นสำหรับร้านค้าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึง การจัดการร้านค้า จะสามารถอนุมัติค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้าใหม่ได้

การเข้าถึงนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อนุมัติค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

  • ค่าธรรมเนียมสัญญา
  • ค่าธรรมเนียมแอป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี