Xem báo cáo tuân thủ của Shopify

Để xem tất cả báo cáo đã tạo sau khi đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin của Shopify, hãy mở trang Báo cáo tuân thủ trong Trung tâm trợ giúp. Tìm hiểu thêm về bảo mật tại Shopify ở đây.

Trang này cung cấp thông tin tổng quan về các báo cáo của Shopify.

Báo cáo PCI

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) là tiêu chuẩn bảo mật dành cho các tổ chức lưu trữ, xử lý hoặc truyền thông tin thẻ tín dụng. Tiêu chuẩn này được đưa ra để tăng cường kiểm soát về dữ liệu thanh toán nhằm giảm gian lận. Báo cáo PCI đưa ra đánh giá về một tổ chức dựa trên Yêu cầu của PCI DSS doHội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI quy định.

Báo cáo PCI
Tên báo cáo Mô tả
Chứng nhận tuân thủ PCI (AoC) AOC là biểu mẫu để Shopify chứng nhận kết quả đánh giá tuân thủ PCI DSS hằng năm, như đã ghi trong Báo cáo tuân thủ. Shopify sẽ phát hành lại biểu mẫu này sau mỗi lần đánh giá tuân thủ PCI DSS hằng năm. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Shopify để xem báo cáo này.
Chứng nhận quét lỗ hổng ASV bên ngoài của PCI về tuân thủ quét (AoSC) Đây là chứng nhận hàng quý của Shopify về tuân thủ quét dành cho Nhà cung cấp quét được phê duyệt (ASV). Chứng nhận mới được đăng hàng quý.
### Báo cáo SOC Báo cáo Kiểm soát tổ chức dịch vụ (SOC) đánh giá các biện pháp kiểm soát của một tổ chức liên quan đến quyền riêng tư, tính toàn vẹn khi xử lý, tính bảo mật, trạng thái sẵn sàng và tính bí mật của dữ liệu. Mục đích của báo cáo SOC là đáp ứng Tiêu chí dịch vụ tin cậy (TSC) do [Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán của Viện Kế toán viên Công chứng Hoa Kỳ (AICPA)](https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html) xác định.
Báo cáo SOC
Tên báo cáo Mô tả
SOC 3

Báo cáo SOC 2 bao gồm các biện pháp bảo vệ tính bảo mật và trạng thái sẵn sàng dữ liệu mà Shopify áp dụng cùng với ý kiến kiểm toán bên ngoài về các biện pháp bảo vệ này. Báo cáo này có thể được thoải mái chia sẻ.

SOC 2, Loại 2 Báo cáo SOC 2, Loại 2 bao gồm các biện pháp bảo vệ tính bảo mật và trạng thái sẵn sàng dữ liệu mà Shopify áp dụng cùng với ý kiến kiểm toán bên ngoài về các biện pháp bảo vệ này.
Thư bắc cầu SOC 2 Văn bản này do Shopify đưa ra để thu hẹp khoảng cách giữa thời gian báo cáo của ngày kết thúc báo cáo SOC 2 với thời điểm phát hành thư bắc cầu.
SOC 1, Loại 2 Báo cáo SOC 1, Loại 2 bao gồm các biện pháp bảo vệ của Shopify liên quan đến báo cáo tài chính của thương nhân cùng với ý kiến kiểm toán bên ngoài về các biện pháp bảo vệ này.

Xem báo cáo PCI và SOC tại đây.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí