Lagerbeholdningsrapporter

Lagerrapporter viser et øyeblikksbilde av lagerbeholdningen ved månedsslutt, og hjelper med å spore antall og prosentandel av lagerbeholdning solgt per dag.

Det kan ta 12–72 timer før lagerendringene vises i rapporter.

Se lagerbeholdningsrapportene dine

 1. Klikk på Kategorier.
 2. Klikk på Lagerbeholdning for å filtrere rapporter og bare vise lagerbeholdningsrapporter.

Øyeblikksbilde av lagerbeholdningen for månedsslutt

Rapporten Lagerbeholdning ved månedens utgang viser antallet av hver produktvariant du hadde på lager ved slutten av hver måned.

Følgende kolonner finnes i øyeblikksbilderapporten for lagerbeholdningen ved månedsslutt:

Definisjon av vilkårene i et øyeblikksbilde for lagerbeholdningen ved månedsslutt
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).

Negative lagerbeholdningsnumre

Det kan hende at du ser et negativt tall i kolonnen sluttantall i øyeblikksrapporten for månedsavslutning av lagerbeholdning av følgende grunner:

 • Du har aktivert sporing av lagerbeholdning og du overselger en variant. Hvis du for eksempel angir lagerbeholdningen for et produkt til 5 på begynnelsen av dagen og mottar åtte bestillinger for produktet i løpet av dagen, er 5 startantallet og sluttantallet -3, fordi du oversolgte produktet med tre enheter.

 • Du har ikke aktivert sporing av lagerbeholdning. Hvis du ikke har aktivert sporing av lagerbeholdning, settes standardantallet til 0, og hver bestilling minsker antallet varer som er tilgjengelige, med én. For eksempel, hvis du uten sporing av lagerbeholdning legger til et nytt produkt i butikken og mottar to bestillinger for produktet, er startantallet 0 og sluttantallet -2.

Hvis du vil ha mer informasjon om sporing av lagerbeholdning, kan du se Sporing og justering av lagerbeholdning.

Gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag

Rapporten Gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag viser gjennomsnittlig antall varer av lagerbeholdning per dag etter produktvariant.

Følgende kolonner finnes i rapporten over gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag:

Definisjon av begreper i rapporten for gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Antall solgt Antall enheter av en produktvariant som er solgt i løpet av den valgte perioden (reflekterer ikke lagerjusteringer som for eksempel returer, manuelle justeringer eller overføringskvitteringer).
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).
Antall solgt per dag Gjennomsnittlig antall varer av produktvarianten som selges per dag i løpet av den valgte perioden (antall solgt delt på antall dager i tidsperioden).

Prosent av lagerbeholdning solgt

Rapporten Prosentandel av lagerbeholdning solgt viser prosentandelen av hver variants lagerbeholdning solgt som er solgt av det totale startantallet i den valgte perioden. Produktvarianter vises bare i rapporten dersom de er solgt minst én gang før eller under den valgte perioden.

Følgende kolonner finnes i rapporten over prosentandel av lagerbeholdning solgt:

Definisjon av vilkår i rapporten for den solgte prosenten av lagerbeholdningen
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Antall solgt Antall enheter av en produktvariant som er solgt i løpet av den valgte perioden (reflekterer ikke lagerjusteringer som for eksempel returer, manuelle justeringer eller overføringskvitteringer).
Startantall Antall av en produktvariant ved begynnelsen av den første dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall) eller variantens Startantall for varianter som har blitt lagt til innenfor den valgte tidsperioden.
Prosent solgt Prosentandel av produktvarianten som ble solgt i løpet av den valgte perioden, av det totale startantallet (verdier større enn 100 %, mindre enn 0 % eller N/A er mulig).

Verdier under 0 % eller over 100 %

Du kan se en verdi under 0 % eller over 100 % i prosent solgt-kolonnen i prosent av lagerbeholdning solgt-rapporten av følgende grunner:

 • Du har aktivert sporing av lagerbeholdning og du overselger en variant. Hvis for eksempel lagerbeholdningsantallet til et produkt er 5 på begynnelsen av dagen og du mottar ti bestillinger for produktet i løpet av dagen, er prosentandelen som selges 200%.

 • Startantallet er negativt. Hvis for eksempel lagerbeholdningsantallet til et produkt er 10 på begynnelsen av dagen og du mottar 15 bestillinger for produktet i løpet av dagen, er startantallet den påfølgende dagen -5. Hvis du ikke tilbakefører produktet til lageret neste dag og du mottar to ekstra bestillinger for produktet, er prosenten som selges den dagen -40%.

Verdien er I/T Hvis startantallet er 0.

ABC-analyse per produkt

Rapporten for ABC-analyse per produkt er tilgjengelig på Shopify-abonnementet eller høyere.

Rapporten gir hver produktvariant en grad basert på prosentandelen av inntekter som hver variant har bidratt til over de siste 28 dagene. Kostnaden til varen er ikke med i beregningen av varens grad. Tidsrammen kan ikke justeres, og vil oppdateres daglig for å gi den mest oppdaterte informasjonen:

 • A-grad - Dine bestselgende produkter som samlet sett står for 80 % av inntektene dine.
 • B-grad - Produktene som samlet sett står for de neste 15 % av inntektene dine.
 • C-grad - Produktene som samlet sett står for de siste 5 % av inntektene dine.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker opplysningene fra denne rapporten i ABC-analyse.

Følgende kolonner finnes i rapporten ABC-analyse per produkt:

Definisjon av betegnelser i rapporten for ABC-analyse
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Produktkarakter Karakteren basert på prosentandelen av inntektene som hver variant bidro til i løpet av de siste 28 dagene.
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).
Total verdi (kostnad) Totalverdien av produktets lagerbeholdning basert på forhandlerkostnaden. Alle produkter hvis avsluttende lagerantall er mindre enn 0 vurderes til en totalverdi (kostnad) på 0 USD.
Totalverdi (pris) Totalverdien av produktlagerbeholdningen basert på salgsprisen, ekskludert rabatter. Alle produkter hvis avsluttende lagerantall er mindre enn 0 vurderes til en totalverdi (kostnad) på 0 USD.

Rapporten for ABC-analyse hjelper deg med å forstå hvilke produkter du bør prioritere når lageret fylles på, og hvilke produkter du ikke bør investere for mye i. Hvis du blir utsolgt for produkter som står for 80 % av inntektene dine (produkter med A-grad) kan du gå glipp av salg. Hvis du har for mange produkter på lager som bare står for 5 % av inntektene dine (produkter med C-grad) kan du bruke mer enn nødvendig på lagerkostnader.

Produktets videresalgsrate

Rapporten over produkters videresalgsrate viser prosentandelen av den totale lagerbeholdningen som er solgt i den valgte tidsperioden. Grunnet dataforsinkelser og behandlingstider er den siste tidsperioden som kan returneres for denne rapporten cirka to dager før gjeldende dato. For tidligere tidssoner, som UTC +14:00, er denne forsinkelsen nærmere tre dager. De nøyaktige datoene vises øverst i rapporten.

Videresalgsrate beregnes som: Totalt antall varer solgt delt på (antall varer solgt + totalt antall varer fortsatt på lager).

Beregningens nevner, (totalt antall solgte varer + totalt antall varer fortsatt på lager), representerer den tilgjengelige lagerbeholdningen. Den tar høyde for lagerpåfyllinger eller ny mottatt lagerbeholdning i den valgte perioden.

Det totale antallet varer måles over den valgte tidsperioden, og det totale antallet varer som fortsatt er på lager måles ved den siste dagen i den valgte tidsperioden.

Beregningen av videresalgsrate ignorerer automatisk negative lagerantall, som kan oppstå ved produkter som det ikke spores lagerbeholdning for (som gavekort og digitale produkter) og produkter som er oversolgt.

Produktvarianter vises bare i rapporten dersom de er solgt minst én gang før eller under den valgte perioden.

For formålet ved beregning av videresalg:

 • Produkter hvis lagerbeholdning ikke spores vurderes å ha 0 solgte lagervarer.
 • Alle produkter med et avsluttende lagerantall på mindre enn 0 vurderes å ha et avsluttende lagerantall på 0.

Følgende kolonner finnes i rapporten over produkters videresalgsrate:

Definisjon av begreper i rapporten over produkters videresalgsrate
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Startantall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant ved starten av den første dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).
Antall solgt Antall enheter av en produktvariant som er solgt i løpet av den valgte perioden (reflekterer ikke lagerjusteringer som for eksempel returer, manuelle justeringer eller overføringskvitteringer).
Videresalgsrate Det totale antallet solgte varer delt på det (totale antallet solgte varer + det totale antallet varer som fortsatt er på lager).
Dataene beregnes ut fra den siste tilgjengelige 30-dagersperioden (vanligvis en to dagers behandlingsforsinkelse, de nøyaktige datoene er oppgitt i rapporten over videresalgsraten).

Gjenværende dager med lagerbeholdning

Rapporten over dagers gjenværende lagerantall er tilgjengelig for Shopify-abonnementet eller høyere.

Formålet med denne rapporten er å gi en totaloversikt over hvor lenge den sporede lagerbeholdningen forventes å vare, basert på gjennomsnittlig salgsrate for hver variant, og gjenværende lagerbeholdning.

Diagrammet i denne rapporten viser hvor mange produktvarianter som er forventet å bli utsolgt snart (0 dager igjen), eller ha noen dagers lagerbeholdning igjen (0–30 dager, inntil 91+ dager igjen).

Tabellen i denne rapporten viser antall dager med gjenværende lagerbeholdning for hver av produktvariantene. Gjenværende dager med lagerbeholdning beregnes som:

Totalt antall varer fortsatt på lager (avsluttende antall) delt på det gjennomsnittlige antallet varer solgt per dag.

En produktvariants gjennomsnittlig antall varer solgt per dag beregnes basert på salget gjennom de siste 28 dagene.

Hvis en produktvariant ikke har hatt noen salg i den valgte tidsperioden (og dermed har verdien 0 for gjennomsnittlig antall varer solgt per dag), vil antall dagers gjenværende lagerbeholdning bli satt til n/a, da vi ikke har tilstrekkelig med data til å lage en prognose. Hvis en produktvariant har et negativt avsluttende lagerantall, vil antall dagers gjenværende lagerbeholdning bli satt til 0.

Følgende kolonner finnes i rapporten Gjenværende dagers lagerbeholdning:

Definisjon av begreper i rapporten over gjenværende dagers lagerbeholdning
Periode Beskrivelse
Produktnavn Produktets tittel.
Variantittel Produktvariantens tittel
Variantens varenummer Lagerbeholdningsenhet-identifikasjonskoden for produktvariantalternativet.
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall).
Antall solgt per dag Det totale antallet varer av en produktvariant som er solgt i den valgte tidsperioden, delt på antall dager produktvarianten var aktiv i samme tidsperiode.
Gjenværende dager med lagerbeholdning Det totale antallet varer fortsatt på lager, delt på det gjennomsnittlige antallet varer solgt per dag, for å gi et estimat på hvor mange dager lagerbeholdningen varer før produktet er utsolgt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis