รายงานสินค้าคงคลัง

รายงานสินค้าคงคลังจะแสดงสแน็ปช็อตในตอนสิ้นเดือนของสินค้าคงคลัง และช่วยให้คุณติดตามปริมาณและเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายได้ต่อวัน

อาจใช้เวลา 12-72 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังปรากฏในรายงาน

ดูรายงานสินค้าคงคลังของคุณ

สแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือน

รายงาน สแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือน จะแสดงจำนวนของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณมีในสต็อกสินค้าเมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

สำหรับรายงานนี้ สินค้าคงคลังที่มีอยู่ จะไม่รวมเข้าด้วย:

 • สินค้าคงคลังที่จองไว้แล้ว สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
 • หน่วยขาเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอน

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานสแนปช็อตสินค้าคงคลังช่วงสิ้นเดือน:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในสแนปช็อตสินค้าคงคลังสำหรับช่วงปลายเดือน
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)ซึ่งไม่รวมสินค้าคงคลังขาเข้าและจองไว้แล้ว

จำนวนสินค้าคงคลังติดลบ

คุณอาจจะเห็นค่าลบในคอลัมน์จำนวนปลายงวดในรายงานสแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือนเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • คุณได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังแล้วและคุณขายตัวเลือกสินค้าเกินจำนวน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าให้เป็น 5 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณจะได้รับคำสั่งซื้อแปดรายการสำหรับสินค้าในวันนั้น จำนวนต้นงวดจะเป็น 5 และจำนวนปลายงวดจะเป็น -3 เนื่องจากคุณ ขายสินค้าเกินจำนวนสามหน่วย

 • คุณไม่ได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง หากคุณไม่ได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง จะมีการกำหนดจำนวนเริ่มต้นเป็น 0 และคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะลดจำนวนรายการที่พร้อมจำหน่ายลงหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง หากคุณเพิ่มสินค้าใหม่ไปยังร้านค้าของคุณและรับคำสั่งซื้อสองรายการสำหรับสินค้านั้น จำนวนต้นงวดจะเป็น 0 และจำนวนปลายงวดจะเป็น -2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสินค้าคงคลัง ให้ดูที่การติดตามและการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

มูลค่าสินค้าคงคลังสิ้นเดือน

รายงานมูลค่าสินค้าคงคลังสิ้นเดือนจะรวมจำนวนปัจจุบันของสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในสินค้าด้วยต้นทุนต่อมูลค่ารายการสินค้าที่กำหนด ณ เวลาที่ขาย เช่นเดียวกับสแนปช็อตสินค้าคงคลังสิ้นเดือน

สำหรับรายงานนี้ สินค้าคงคลังที่มีอยู่ จะไม่รวมเข้าด้วย:

 • สินค้าคงคลังที่จองไว้แล้ว สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
 • หน่วยขาเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอน

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานมูลค่าสินค้าคงคลังช่วงสิ้นเดือน:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในรายงานมูลค่าสินค้าคงคลังสำหรับช่วงปลายเดือน
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อมูลค่ารายการสินค้าของตัวเลือกสินค้า
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)ซึ่งไม่รวมสินค้าคงคลังขาเข้าและจองไว้แล้ว
มูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด ต้นทุนต่อรายการสินค้าคูณด้วยจำนวนปริมาณที่สิ้นสุดสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ ผลรวมของค่าเหล่านี้จะแสดงในแถวข้อมูลสรุป

สินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน

รายงาน สินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน จะแสดงจำนวนสินค้าในสินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวันตามตัวเลือกสินค้า

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานปริมาณสินค้าคงคลังที่ขายได้ต่อวันโดยเฉลี่ย:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในรายงานสินค้าคงคลังที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวัน
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนที่ขาย จำนวนหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก (จำนวนนี้ไม่ได้แสดงถึงการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลัง เช่น การคืนสินค้า การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือใบเสร็จการถ่ายโอน)
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
จำนวนที่ขายต่อวัน จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ขายต่อวันระหว่างช่วงเวลาที่เลือกโดยเฉลี่ย (จำนวนที่ขายหารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น)

เปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขาย

รายงานเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าคงคลังจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ขายได้จากจำนวนเริ่มต้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เลือก ตัวเลือกสินค้าจะปรากฏในรายงานหากมีการขายตัวเลือกดังกล่าวมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานจำนวนเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายได้:

คำจำกัดความของคำศัพท์ในรายงานสินค้าคงคลังที่ขายเป็นเปอร์เซ็นต์
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนที่ขาย จำนวนหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก (จำนวนนี้ไม่ได้แสดงถึงการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลัง เช่น การคืนสินค้า การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือใบเสร็จการถ่ายโอน)
จำนวนต้นงวด จำนวนตัวเลือกสินค้าเมื่อเริ่มต้นวันแรกของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ) หรือจำนวนเริ่มต้นของตัวเลือกสินค้าสำหรับตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาภายในช่วงเวลาที่เลือกไว้
เปอร์เซ็นต์ที่ขาย เปอร์เซ็นต์ของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก จากจำนวนเริ่มต้นทั้งหมด (อาจเป็นค่าที่มากกว่า 100%, ต่ำกว่า 0%, หรือ “ไม่มี” ก็ได้)

ค่าที่ต่ำกว่า 0% หรือมากกว่า 100%

คุณอาจเห็นค่าที่ต่ำกว่า 0% หรือสูงกว่า 100% ในคอลัมน์เปอร์เซ็นต์ที่ขายในรายงานเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • คุณได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังแล้วและคุณขายตัวเลือกสินค้าเกินจำนวน ตัวอย่างเช่น หากจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าเป็น 5 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณได้รับคำสั่งซื้อสิบรายการสำหรับสินค้าในระหว่างวันนั้น เปอร์เซ็นต์ที่ขายจะเป็น 200%

 • จำนวนต้นงวดติดลบ ตัวอย่างเช่น หากจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าเป็น 10 ในช่วงเริ่มต้นของวันและคุณจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้า 15 รายการในระหว่างวันนั้น จำนวนต้นงวดในวันถัดไปจะเป็น -5 หากคุณไม่ไดคืนสินค้ากลับสต็อกในวันต่อไปนี้และคุณได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมสองรายการสำหรับสินค้านั้น เปอร์เซ็นต์ที่ขายในวันนั้นจะเป็น -40%

ค่าจะเป็น ไม่มี หากจำนวนต้นงวดเป็น 0

การวิเคราะห์ ABC ตามสินค้า

รายงานจะให้เกรดตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณจากตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ต้นทุนของสินค้าไม่ได้เป็นปัจจัยในการคํานวณเกรดของสินค้า โดยจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลาและจะอัปเดตเป็นรายวันเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด:

 • เกรด A - สินค้าที่ขายดีที่สุดซึ่งนับเป็นประมาณ 80% ของรายได้ของคุณ
 • เกรด B - สินค้าที่นับเป็นประมาณ 15% ที่เหลือของรายได้ของคุณ
 • เกรด C - สินค้าที่ที่นับเป็นประมาณ 5% ที่เหลือของรายได้ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลจากรายงานนี้โปรดดูที่การวิเคราะห์ ABC

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานการวิเคราะห์ ABC เรียงตามสินค้า:

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานการวิเคราะห์ ABC
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
เกรดสินค้า เกรดอิงจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณที่ได้จากตัวเลือกสินค้าแต่ละตัวเลือกในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
มูลค่ารวม (ต้นทุน) มูลค่ารวมของสินค้าคงคลังตามต้นทุนของผู้ขาย โดยสินค้าใดก็ตามที่มีปริมาณสินค้าคงคลังท้ายสุดน้อยกว่า 0 จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ารวม (ต้นทุน) เท่ากับ 0 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่ารวม (ราคา) มูลค่ารวมของสินค้าคงคลังตามราคาขายโดยไม่รวมส่วนลด โดยสินค้าใดก็ตามที่มีปริมาณสินค้าคงคลังท้ายสุดน้อยกว่า 0 จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ารวม (ราคา) เท่ากับ 0 ดอลลาร์สหรัฐ

รายงานการวิเคราะห์ ABC ช่วยให้คุณทราบว่าสินค้าใดที่ควรให้ความสำคัญสูงสุดเมื่อสั่งสินค้ามาเติมคลัง และสินค้าใดที่คุณไม่ควรลงทุนมากเกินไป หากคุณขายสินค้าที่นับรวมเป็นรายได้ของคุณ 80% (สินค้าเกรด A) จนหมด คุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการขาย และหากคุณสั่งสินค้ามาที่นับเป็น 5% ของรายได้ของคุณ (สินค้าเกรด C) มาเติมคลังมากเกินไป คุณก็ต้องเสียต้นทุนการจัดเก็บเกินความจำเป็น

อัตราการขายสำเร็จของสินค้า

รายงานการขายสินค้าสำเร็จจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังทั้งหมดที่คุณขายได้ในช่วงระยะเวลาที่เลือก เนื่องจากเวลาแฝงของข้อมูลและระยะเวลาในการประมวลผล ช่วงระยะเวลาล่าสุดที่สามารถส่งคืนข้อมูลกลับมายังรายงานนี้จะอยู่ที่ประมาณสองวันก่อนวันที่ปัจจุบัน สำหรับเขตเวลาที่เริ่มวันใหม่ก่อนเขตอื่นเช่น UTC +14:00 ความล่าช้าจะกลายเป็นเกือบสามวัน โดยวันที่ที่แน่นอนจะแสดงที่ด้านบนของรายงาน

อัตราการขายสำเร็จคํานวณได้ดังต่อไปนี้: ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขายได้หารด้วย (ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ + ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้า)

ตัวหารของการคํานวณ (จํานวนสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ + จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ยังอยู่ในสินค้าคงคลัง) หมายถึงจํานวนสินค้าคงคลังคงที่เหลือ ซึ่งคำนวนจากการคืนสินค้ากลับสต็อกหรือสินค้าคงคลังใหม่ที่ได้รับในระหว่างรอบระยะเวลาที่เลือก

จำนวนรายการสินค้าที่ขายไปทั้งหมดจะได้รับการประเมินตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ ส่วนจำนวนรายการสินค้าที่ยังอยู่ในสินค้าคงคลังจะได้รับการประเมินที่วันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือกไว้

การคํานวณอัตราการขายสำเร็จของเราจะไม่นำปริมาณสินค้าคงคลังที่ติดลบมาคำนวณโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีของสินค้าที่ระบบไม่ได้ติดตามตำนวนสินค้าคง (เช่น บัตรของขวัญและสินค้าดิจิทัล) และสินค้าที่ขายออกไปเกินกว่าปริมาณที่มีอยู่

ตัวเลือกสินค้าจะปรากฏในรายงานหากมีการขายตัวเลือกดังกล่าวมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณปริมาณที่ขายสำเร็จ:

 • สินค้าที่ระบบไม่ได้ติดตามปริมาณสินค้าคงคลังจะถูกนับว่าสินค้าคงคลังดังกล่าวขายได้ 0 หน่วย
 • สินค้าใดๆ ที่มีปริมาณสินค้าคงคลังท้ายสุดน้อยกว่า 0 จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีปริมาณท้ายสุดเท่ากับ 0

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานการขายสินค้าสำเร็จ:

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานการขายสินค้าสำเร็จ
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนต้นงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อเริ่มต้นวันแรกของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ) หรือจำนวนเริ่มต้นของตัวเลือกสินค้าสำหรับตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาภายในช่วงเวลาที่เลือกไว้
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
จำนวนที่ขาย จำนวนหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก (จำนวนนี้ไม่ได้แสดงถึงการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลัง เช่น การคืนสินค้า การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือใบเสร็จการถ่ายโอน)
อัตราการขายสำเร็จ จำนวนรายการสินค้าที่ขายไปทั้งหมดหารด้วย (จำนวนรายการสินค้าที่ขายไปทั้งหมด + จำนวนรายการสินค้าที่ยังอยู่ในสินค้าคงคลัง)
ระบบจะคำนวณข้อมูลโดยใช้ช่วงเวลา 30 วันล่าสุดที่มีอยู่ (โดยปกติจะมีความล่าช้าในการประมวลผล 2 วัน และจะมีการระบุวันที่จริงในรายงานอัตราการขายสำเร็จ)

จำนวนวันที่คงเหลือของสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ของรายงานนี้คือเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสินค้าคงคลังที่ได้รับการติดตามของคุณจะมีพอขายต่อไปได้นานเท่าใด โดยอิงจากอัตรายอดขายเฉลี่ยสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ และจำนวนสินค้าคงคลังที่คุณมีเหลือ

แผนภูมิในรายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามีตัวเลือกสินค้ากี่รายการที่คาดว่าจะหมดสต็อกเร็วๆ นี้ (เหลืออีก 0 วัน) หรือมีสต็อกสินค้าเหลือพอขายอีกกี่วัน (เหลืออีก 0-30 วัน สูงสุด 91 วันขึ้นไป)

ตารางในรายงานนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนวันของสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่สำหรับตัวเลือกสินค้าของคุณแต่ละรายการ จำนวนวันของสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่คำนวณจาก

ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้า (ปริมาณท้ายสุด) หารด้วยปริมาณสินค้าที่ขายได้ต่อวันโดยเฉลี่ย

ปริมาณสินค้าโดยเฉลี่ยของตัวเลือกสินค้าที่ขายต่อวันโดยจำคำนวณจากยอดขายในช่วง 28 วันที่ผ่านมา

หากตัวเลือกสินค้าไม่มีการขายในช่วงระยะเวลาที่เลือก (กล่าวคือปริมาณสินค้าที่ขายได้ต่อวันโดยเฉลี่ยมีค่าเป็น 0) ระบบจะกำหนดจำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลังเป็น “ไม่ทราบ” เนื่องจากเรามีข้อมูลในการคาดคะเนไม่เพียงพอ หากตัวเลือกสินค้ามีปริมาณท้ายสุดเป็นค่าลบ ระบบจะกำหนดให้จำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลังเป็น 0

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในรายงานจำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลัง:

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานจำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลัง
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ชื่อสินค้า
ชื่อตัวเลือกสินค้า ชื่อตัวเลือกสินค้า
SKU ของตัวเลือกสินค้า รหัสระบุสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้า
จำนวนปลายงวด จำนวนสินค้าคงคลังที่สามารถติดตามได้ของตัวเลือกสินค้าเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เลือก (อาจเป็นตัวเลขติดลบ)
จำนวนที่ขายต่อวัน ปริมาณสินค้าทั้งหมดของตัวเลือกสินค้าที่ขายได้ในช่วงระยะเวลาที่เลือกหารด้วยจํานวนวันที่ตัวเลือกสินค้าดังกล่าวเปิดให้เลือกซื้อในช่วงระยะเวลานั้นๆ
จำนวนวันที่คงเหลือของสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้าหารด้วยปริมาณสินค้าที่ขายได้ต่อวันโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคาดการณ์จํานวนวันคงเหลือก่อนที่สินค้าคงคลังจะหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี