รายงานคำสั่งซื้อ

รายงานคำสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณคำสั่งซื้อ การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การส่งมอบ และการคืนสินค้าของคุณ

ดูรายงานคำสั่งซื้อของคุณ

คำสั่งซื้อและการคืนสินค้า

รายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้าจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าสินค้าชิ้นใดเป็นสินค้าขายดี และสินค้าชิ้นใดถูกส่งคืนบ่อยครั้งที่สุด รายงานจะแสดงจํานวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อตลอดช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงแสดงว่าจากทั้งหมดที่สั่งซื้อนั้นมีการส่งคืนเป็นจํานวนเท่าไร

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า
ข้อกำหนด ความหมาย
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนที่สั่งซื้อ จํานวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนที่ส่งคืน จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกส่งคืนในระยะเวลาที่เลือกไว้
อัตราการคืนสินค้า เปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ส่งคืนเมื่อเทียบกับจํานวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก

คำสั่งซื้อตามช่วงเวลา

รายงานคำสั่งซื้อตามเวลาจะแสดงจํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่เลือก

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
ข้อกำหนด ความหมาย
คำสั่งซื้อ จํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จำนวนหน่วยสินค้าแต่ละรายการโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จํานวนเงินโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
รายการที่ส่งคืนแล้ว จำนวนทั้งหมดของหน่วยสินค้าแต่ละรายการที่ถูกส่งคืนในช่วงเวลาที่เลือก

ระยะเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการส่งมอบ

ระยะเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการส่งมอบจะรายงานเวลาที่ใช้เพื่อให้สินค้าที่สั่งซื้อผ่านกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่ใบเสร็จรับเงิน ไปจนถึงการจัดส่งไปยังลูกค้าของคุณ แผนภูมิในรายงานนี้จะแสดงจํานวนคำสั่งซื้อที่เสร็จกระบวนการในขั้นที่เลือกตามรอบการเสร็จสิ้นรายชั่วโมงหรือรายวัน รวมทั้งแสดงค่ากลาง (หรือค่าทั่วไป) ของเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้คำสั่งซื้อเสร็จกระบวนการในขั้นที่เลือก

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานระยะเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการส่งมอบ
ข้อกำหนด ความหมาย
เวลาในการจัดการ จํานวนคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ตามแต่ละรอบการเสร็จสิ้นรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยระบบจะคํานวณจากช่วงเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อไปจนถึงได้รับการจัดการ เช่น มีคำสั่งซื้อ 20 รายการใช้เวลาต่ำกว่า 1 ชั่วโมงจึงได้รับการจัดการหลังรับเข้ามา
เวลาในการจัดส่ง จำนวนคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ตามแต่ละรอบการเสร็จสิ้นรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยระบบจะคำนวณจากช่วงเวลาที่จัดส่งคำสั่งซื้อไปจนถึงได้ส่งมอบสินค้า เช่น มีคำสั่งซื้อ 10 รายการใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ชั่วโมงจึงได้รับการส่งมอบหลังจัดส่งไปแล้ว
เวลาในการส่งมอบ จำนวนคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน จะคำนวณจากเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อไปจนถึงเวลาที่ได้จัดส่ง เช่น คำสั่งซื้อ 15 รายการใช้เวลา 2 ถึง 3 วันในการจัดส่งหลังได้รับคำสั่งซื้อ

การจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา

รายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลาจะแสดงจํานวนทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการ จัดส่ง หรือส่งมอบตลอดช่วงเวลาที่เลือก

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา
ข้อกำหนด ความหมาย
คำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว จํานวนคำสั่งซื้อที่จัดการในช่วงเวลาที่เลือก
คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว จำนวนคำสั่งซื้อที่จัดส่งในระยะเวลาที่เลือกไว้
คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว จำนวนคำสั่งซื้อที่จัดส่งในระยะเวลาที่เลือกไว้

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งตามช่วงเวลา

รายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งตามช่วงเวลาจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและต้นทุนการซื้อสำหรับใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้ รายงานจะไม่รวมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ใบจ่าหน้าที่ถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะ การปรับแต่ง และใบจ่าหน้าที่ไม่ได้ซื้อผ่าน Shopify Shipping ระบบจะรายงานค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินของร้านค้าคุณ

ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะไปปรากฏในรายงาน รายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งตามช่วงเวลามีอยู่ในแผน Shopify หรือสูงกว่า

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งตามช่วงเวลา
ข้อกำหนด ความหมาย
ใบจ่าหน้า จำนวนของใบจ่าหน้าที่ซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนรวมของใบจ่าหน้าที่ซื้อในช่วงเวลาที่เลือก
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อใบจ่าหน้า ต้นทุนเฉลี่ยของใบจ่าหน้าที่ซื้อในช่วงเวลาที่เลือก

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

รายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะแสดงรายละเอียดของใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping ที่คุณได้ทำการสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เลือก รายงานจะไม่รวมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ใบจ่าหน้าที่ถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะ การปรับแต่ง และใบจ่าหน้าที่ไม่ได้ซื้อผ่าน Shopify Shipping ระบบจะรายงานค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินของร้านค้าคุณ

ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะไปแสดงในรายงาน รายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งมีอยู่ในแผน Shopify หรือสูงกว่า

ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคอลัมน์ที่สามารถเพิ่มลงในรายงานและใช้เพื่อกรองรายงาน

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในรายงานใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
ข้อกำหนด ความหมาย
เลขคำสั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อที่ซื้อใบจ่าหน้า
ประเทศต้นทาง ประเทศที่บรรจุภัณฑ์จัดส่งมาจาก
รหัสไปรษณีย์ต้นทาง รหัสไปรษณีย์ที่บรรจุภัณฑ์จัดส่งมาจาก
ประเทศปลายทาง ประเทศที่บรรจุภัณฑ์จัดส่ง
รหัสไปรษณีย์ปลายทาง รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่งบรรจุภัณฑ์
ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้ในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์
บริการจัดส่ง บริการจัดส่งที่ใช้จัดส่งบรรจุภัณฑ์
หมายเลขติดตามพัสดุ หมายเลขติดตามพัสดุที่ให้ไว้สำหรับบรรจุภัณฑ์ ถ้ามี
ชื่อบรรจุภัณฑ์ ชื่อของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ
ประเภทบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ
ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของบรรจุภัณฑ์ ค่าตัวเลขของความยาว ความกว้าง หรือความสูงของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ
หน่วยของขนาดบรรจุภัณฑ์ ค่าหน่วยวัดที่ใช้กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกเพื่อจัดส่งสินค้า
ค่าน้ำหนักรวม ค่าตัวเลขของน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่บรรจุ
หน่วยของน้ำหนักรวม ค่าหน่วยวัดของน้ำหนักรวม
ลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว จํานวนเงินค่าจัดส่งที่ลูกค้าชําระ
สกุลเงิน สกุลเงินของร้านค้าคุณ
ส่วนลดจาก Shopify มูลค่าส่วนลดที่ได้รับบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
ค่าใช้จ่าย ค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี