Wyszukiwanie i wyświetlanie zamówień

Domyślnie wszystkie zamówienia są wyświetlane na stronie Zamówienia. Możesz dostosować widoki zamówienia lub utworzyć nowe widoki, które zawierają filtry, sortowanie i układy kolumn, które w późniejszym czasie umożliwią szybki dostęp do grup zamówień i nadanie im priorytetów.

Wyświetlanie szczegółów z listy zamówień

Po kliknięciu części listy zamówień możesz szybko wyświetlić szczegóły zamówienia w wyskakujących okienkach.

Wyskakujące okienka są dostępne dla następujących kolumn:

 • Customer
 • Pozycje
 • Miejsce docelowe

Możesz na przykład kliknąć nazwę klienta, aby uzyskać informacje, takie jak lokalizacja klienta, liczba zamówień i informacje kontaktowe.

Ikony obok numerów zamówień dostarczają również dodatkowych informacji. Na przykład, możesz stwierdzić, czy istnieją uwagi lub komentarze dotyczące zamówienia lub czy zamówienie jest narażone na wysokie ryzyko oszustwa. Umieść kursor nad ikoną, aby otworzyć wyskakujące okienko.

Filtrowanie zamówień

W panelu administracyjnym Shopify możesz używać różnych typów filtrów w celu zmiany wyświetlanych zamówień i wykonywania czynności zbiorczych na wielu zamówieniach. Możesz również filtrować swoje zamówienia za pomocą niestandardowego wyszukiwania. Aby ponownie wykorzystać filtry lub kombinacje filtrów, zapisz je jako widoki zamówienia.

Za pomocą filtrów zamówień możesz wykonać następujące czynności:

Filtruj zamówienia

Filtry określają, które zamówienia będą wyświetlane w widoku zamówienia. Na przykład widok Wszystkie nie ma filtrów. W domyślnym widoku Niezrealizowane używany jest filtr Status realizacji z wartością „niezrealizowane” w celu wyświetlenia wszystkich niezrealizowanych zamówień w sklepie.

Wybrane filtry można także łączyć, aby zobaczyć zamówienia spełniające wiele kryteriów. Na przykład możesz połączyć filtry Niskie ryzyko i Nieopłacone, aby wyświetlić listę zamówień Twojego sklepu, które mają niskie ryzyko i są nieopłacone.

Na liście zamówień możesz użyć następujących filtrów:

 • Metoda dostawy: dostawa lokalna, odbiór w sklepie, wysyłka do klienta
 • Miejsce docelowe: kontynent, kraj i stan/prowincja, do którego/której wysłano zamówienie
 • Status: otwarte, zarchiwizowane, anulowane
 • Status płatności: autoryzowana, zapłacona, częściowo zapłacona, częściowo zwrócona, oczekująca, zwrócona, niezapłacona, unieważniona
 • Produkt: Filtruj według tytułu produktu lub SKU
 • Status realizacji: zrealizowane, niezrealizowane, częściowo zrealizowane, zaplanowane, wstrzymane
 • Status dostawy: w drodze, wydano do doręczenia, próba dostarczenia, opóźniona, nieudana dostawa, dostarczono, dodano śledzenie, brak statusu
 • Status zwrotu: zażądano zwrotu, zwrot w toku, zwrócono
 • Oznaczone tagami: filtruj według tagu niestandardowego zamówienia
 • Nie oznaczono tagiem: filtruj zamówienia, które nie zostały oznaczone niestandardowym tagiem zamówienia
 • Aplikacja: filtruj zamówienia według aplikacji
 • Kanał: Filtruj według kanału sprzedaży
 • Status obciążenia zwrotnego i procedury wyjaśniającej: otwarte, przesłane, wygrane, przegrane, wszystkie
 • Poziom ryzyka: wysoki, średni, niski
 • Data: w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ostatnim roku lub niestandardowe
 • Karta kredytowa: ostatnie 4 cyfry karty kredytowej
 • Status etykiety: status etykiet Shopify Shipping w procesie realizacji: wersja robocza, oczekiwanie na zakup, zakupiono, oczekiwanie na anulowanie, anulowano
 • B2B: filtruje zamówienia business-to-business (B2B), które są zamówieniami składanymi w imieniu firmy
 • Weryfikacja adresu: nie zweryfikowano, występują problemy, brak problemów

Filtruj zamówienia za pomocą niestandardowych terminów

Możesz użyć paska wyszukiwania do filtrowania zamówień z niestandardowym terminem. Niestandardowy termin może być używany jako filtr samodzielnie lub w połączeniu z filtrami w istniejących kategoriach. Na przykład możesz filtrować swoje zamówienia, wyszukując nazwę klienta, nazwę produktu, SKU, nr zamówienia lub kraj.

Jeśli zamierzasz ponownie używać niestandardowego terminu wyszukiwania samodzielnie lub w połączeniu z innymi filtrami, zapisz go w widoku.

Filtruj zamówienia według ich lokalizacji

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, możesz filtrować swoje zamówienia według lokalizacji. Lokalizacja jest ustawiana oddzielnie od innych filtrów, które można zapisać w widokach zamówienia. Po zmianie lokalizacji nowa lokalizacja zostanie wprowadzona we wszystkich Twoich widokach.

Dopasuj informacje o płatnościach firm zewnętrznych do zamówień Shopify

Gdy w Twoim sklepie Shopify pojawi się opłata, zwrot kosztów lub rejestracja, do Twojego dostawcy płatności wysłany zostanie ID płatności. Jeśli Twój dostawca płatności rejestruje i wykorzystuje ten ID płatności, możesz użyć tego ID płatności w celu wyszukania zamówienia na swoim koncie Shopify. Jeśli Twój dostawca płatności nie rejestruje ani nie wykorzystuje tego ID płatności, skontaktuj się z dostawcą płatności, aby uzyskać informacje na temat najlepszego sposobu dopasowania zamówień w serwisie Shopify do ich rekordów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wyszukaj za pomocą niestandardowego terminu payment_id: i wartości ID płatności. Na przykład payment_id:xxx. Możesz także wyszukiwać za pomocą payment_id bezpośrednio, bez używania niestandardowych terminów.

 3. Kliknij zamówienie.

Pokazuj, ukrywaj kolumny i zmieniaj ich kolejność

Aby zoptymalizować każdy z widoków zamówienia, możesz wyświetlać i ukrywać kolumny oraz zmieniać ich kolejność. Możesz zmienić kolejność dowolnych kolumn z wyjątkiem kolumny Zamówienie. Kolumna Zamówienie jest zawsze wyświetlana jako pierwsza w tabeli.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę z widokiem, w którym chcesz wprowadzić zmiany.

 3. Kliknij ikonę Edytuj kolumny.

 4. Kliknij ikony Ukryj lub Wyświetl w poszczególnych kolumnach, aby je ukryć lub wyświetlić. Możesz też kliknąć i przeciągnąć kolumny, aby zmienić ich kolejność.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Widoki zamówienia

Widok zamówień to dostosowany widok zamówień oparty kryteriach ustawionych w celu zwiększenia efektywności realizacji zadania. Widoki zamówień są tworzone z zapisanymi filtrami, wybranymi kolumnami, kolejnością kolumn i sortowania. Widoki zamówień są wyświetlane jako karty na górze strony Zamówienia. Możesz dostosować widoki zamówień oraz je tworzyć, zmieniać ich nazwy lub usuwać. Jeśli utworzysz nowy widok zamówień, zostanie on dodany jako nowa karta na stronie Zamówienia.

Domyślnymi widokami są poniższe widoki zamówienia:

 • Wszystkie
 • Niezrealizowane
 • Niezapłacone
 • Otwarte
 • Zamknięte
 • Dostawa lokalna jest również wyświetlana, jeśli dla sklepu aktywowane Lokalizacje.

W każdym widoku zamówienia z wyjątkiem widoku Wszystkie możesz wprowadzić poniższe zmiany i zapisać je w bieżącym widoku lub zapisać je jako nowy widok:

 • wybierz filtry
 • wyświetl lub ukryj kolumny
 • zmień kolejność kolumn
 • wybierz kryteria i kolejność sortowania
 • filtruj przy użyciu niestandardowego terminu wyszukiwania
 • zmień nazwę widoku
 • usuń widok

Widoku Wszystkie nie można zmienić ani usunąć, ale można utworzyć nowy widok oparty na widoku Wszystkie.

Zamówienia pojawiające się w zapisanych filtrach są aktualizowane automatycznie. Na przykład po zapisaniu filtra Zamówienia opłacone wszystkie zamówienia, które zostaną opłacone, zostaną automatycznie dodane do tego widoku zamówienia.

Utwórz nowy widok zamówienia

Nowe widoki zamówienia tworzy się na podstawie istniejących widoków zamówienia.

Możesz zmienić filtry i kolejność sortowania przed lub po zapisaniu w nowym widoku. Możesz także edytować kolumny, edytując zapisany widok.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Filtruj zamówienia lub zmień kolejność sortowania, klikając nagłówek kolumny, według którego chcesz filtrować.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Po odfiltrowaniu zamówień kliknij opcję Zapisz jako i wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.
  • Po dokonaniu zmiany kolejności sortowania kliknij + i wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij opcję Utwórz widok.

Dokonaj zmian w widoku zamówienia

Zmiany można zapisać w każdym widoku z wyjątkiem widoku Wszystkie. W widoku Wszystkie można dostosować tylko kolumnę zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę z zapisanym widokiem, w którym chcesz wprowadzić zmiany.

 3. Kliknij ikonę Szukaj i filtruj, aby wprowadzić zmiany w filtrach lub kolejności sortowania.

 4. Aby zmienić sposób sortowania, kliknij ikonę Sortuj albo nagłówek kolumny.

 5. Kliknij ikonę Edytuj kolumny, aby wprowadzić zmiany w kolejności kolumn.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń widok zamówienia

Możesz usunąć widoki zamówienia, których już nie potrzebujesz, z wyjątkiem widoku zamówienia Wszystkie.

Jeśli usuniesz domyślny widok, a później będziesz go potrzebować, będziesz musiał(a) utworzyć go ponownie. Aby uzyskać informacje o ustawieniach, zapoznaj się z sekcją Domyślne ustawienia widoków zamówienia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę zapisanego widoku, który chcesz usunąć.

 3. W menu rozwijanym kliknij opcję Usuń widok.

 4. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij opcję Usuń widok.

Użyj czynności zbiorczych z widokiem zamówienia lub filtrem

W dowolnym widoku zamówienia możesz wybrać niektóre lub wszystkie zamówienia i wykonywać na nich czynności zbiorcze.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij widok zamówienia.

 3. Wybierz pozycje, które chcesz edytować.

 4. Kliknij czynność lub opcję Więcej czynności, a następnie wybierz czynność z listy.

 5. Jeśli pojawi się monit, potwierdź swój wybór.

Domyślne ustawienia widoków zamówienia

W poniższej tabeli przedstawiono opis domyślnych widoków zamówienia. Po usunięciu domyślnego widoku zamówienia możesz użyć jego opisu, aby go ponownie utworzyć.

Dla każdego domyślnego widoku zamówienia tabela ta zawiera nazwę widoku, filtry wybrane dla widoku oraz kolumny wyświetlane w widoku.
Nazwa widoku Nazwa i wartość filtra Kolumny
Niezrealizowane
 • Status: Otwarte
 • Status realizacji: Niezrealizowane i częściowo zrealizowane
 • Nr zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Niezapłacone
 • Status: Otwarte
 • Status finansowy: Nieopłacone
 • Nr zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Tagi zamówienia
Otwarte
 • Status: Otwarte
 • Nr zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Status zwrotu
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Zamknięte
 • Status: Zarchiwizowane
 • Nr zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Dostawa lokalna
 • Metoda dostawy: lokalna
 • Nr zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo