การนําเข้าและส่งออก CSV สัญญา

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เพื่อนำเข้าสัญญาจากแอปการสมัครใช้งานภายนอกมายังแอป Shopify Subscriptions หรือส่งออกสัญญาจากแอป Shopify Subscriptions ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ไฟล์ CSV โปรดดูที่การเปิดและการแก้ไขไฟล์ CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV ของสัญญาตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV ของสัญญา

ก่อนที่คุณจะใช้ไฟล์ CSV สัญญาเพื่อนำเข้าสัญญา ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

การจัดรูปแบบไฟล์ CSV

เพื่อให้ไฟล์ CSV สัญญาของคุณนำเข้าได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • บรรทัดแรกของไฟล์ CSV ของสัญญาของคุณต้องเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามที่ระบุไว้ในตารางคำอธิบาย CSV ของสัญญา
 • แต่ละคอลัมน์จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • ไฟล์ CSV สามารถมีขนาดสูงสุดได้ 10 MB

การทำความเข้าใจคอลัมน์แฮนเดิล

แฮนเดิลใช้เพื่อระบุแต่ละสัญญาโดยไม่ซ้ำกัน โดยจะใช้แฮนเดิลเพื่อจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • การจัดกลุ่มสัญญาที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการ: สัญญาที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการจะถูกจัดกลุ่มตามแฮนเดิลที่ใช้ร่วมกัน
 • การป้องกันสัญญาที่ซ้ำกัน: สัญญาที่ซ้ำกันจะถูกละเว้นในการนำเข้า หากก่อนหน้านี้นำเข้าแถวที่มีแฮนเดิลเดียวกันสำเร็จ แถวนั้นจะถูกข้ามในกระบวนการนำเข้าใหม่ กลไกนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของข้อมูล

สัญญาสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการ

สัญญาที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการต้องมีแถวแยกต่างหากของสินค้าเฉพาะรายการและถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันด้วยคอลัมน์แฮนเดิล

ตัวอย่างเช่น หากสัญญามีสินค้าเฉพาะรายการสามรายการ สินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการจะต้องเพิ่มเป็นแถวแยกต่างหาก แถวแรกประกอบด้วยข้อมูลสัญญาทั้งหมด และสองแถวถัดไปมีค่าในคอลัมน์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • ตัวเลือกเสริม: line_selling_plan_id
 • ตัวเลือกเสริม: line_selling_plan_name

แฮนเดิลต้องเหมือนกันทั้ง 3 คอลัมน์ คอลัมน์อื่นๆ ทั้งหมดในแถวสองและสามต้องว่างเปล่า

อธิบายไฟล์ CSV

ข้อมูลที่ใช้ใน CSV สัญญาแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้ : * ชื่อสัญญา * ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน * วิธีการจัดส่งและข้อมูล * รายการที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งาน

ต้องเพิ่มคอลัมน์ทั้งหมดไปยังไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าได้อย่างถูกต้อง และต้องระบุทุกช่องเว้นแต่ว่าจะระบุเป็นอย่างอื่น

คำอธิบายคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของสัญญา
คอลัมน์ คำอธิบาย
Handle แฮนเดิลคือตัวระบุที่ไม่ซ้ำของแต่ละสัญญา โดยแฮนเดิลอาจมีตัวอักษรและตัวเลข และมักจะเป็นชุดตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองชุดรวมกัน สัญญาแต่ละสัญญาต้องมีแฮนเดิลที่ไม่เหมือนใคร
upcoming_billing_date วันที่เรียกเก็บเงินที่จะมาถึงของสัญญา เวลาเป็น UTC (Coordinated Universal Time) และต้องอยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ตัวอย่างเช่น เวลา 15:50 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2019 ในเขตเวลา UTC (Coordinated Universal Time) จะแสดงเป็น 2019-09-07T15:50:00Z
customer_id ID ลูกค้า ID ต้องตรงกับ ID ของลูกค้าที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
currency_code รหัสสกุลเงินของสัญญา รหัสสกุลเงินต้องตรงกับสกุลเงินที่ใช้งานอยู่ในร้านค้าของคุณ
status สถานะของสัญญา สัญญาต้องมีสถานะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ใช้งานอยู่
 • หยุดชั่วคราว
cadence_interval ความถี่ในการจัดส่งของการสมัครใช้งาน สัญญาอาจมีหนึ่งช่วงเวลาดังต่อไปนี้:
 • สัปดาห์
 • เดือน
 • ปี
cadence_interval_count ความถี่ในการจัดส่งของการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าภายในช่วงเวลาโดยรวม ตัวอย่างเช่น การนับช่วงจังหวะสำหรับทุกเดือนคือ 1 และช่วงจังหวะทุกๆ สองสัปดาห์คือ 2
customer_payment_method_id ID ของวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ในสัญญา
delivery_price ราคาของการจัดส่งในรูปแบบสกุลเงินที่ถูกต้อง
delivery_method_type วิธีการจัดส่งของการสมัครใช้งาน วิธีการจัดส่งจะต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้:
 • การจัดส่ง
 • Local Delivery
 • รับสินค้า
 • ไม่มี
delivery_address_first_name ชื่อจริงของผู้รับที่ระบุในที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องใช้ช่องนี้กับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_last_name นามสกุลของผู้รับที่ระบุในที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่ที่จัดส่ง จำเป็นต้องกรอกช่องนี้เมื่อที่อยู่มีช่องที่สอง วิธีการจัดส่งคือการจัดส่งหรือการจัดส่งในพื้นที่
delivery_address_city เมืองของที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_province_code จังหวัดหรือรัฐของที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_country_code รหัสประเทศของที่อยู่ที่จัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_company ชื่อบริษัทของที่อยู่ที่จัดส่ง ต้องกรอกช่องนี้เมื่อเป็นคำสั่งซื้อของธุรกิจเท่านั้น และวิธีการจัดส่งคือการจัดส่งหรือการจัดส่งในพื้นที่
delivery_address_zip รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_address_phone หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่สำหรับจัดส่ง ต้องระบุฟิลด์นี้เฉพาะสำหรับวิธีการจัดส่งและการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_local_delivery_phone หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่ที่จัดส่ง ต้องระบุช่องนี้สำหรับการสมัครใช้งานด้วยวิธีการจัดส่งในพื้นที่
delivery_local_delivery_instructions คําแนะนําในการจัดส่งในพื้นที่ ช่องนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ต้องระบุเมื่อมีการให้คําแนะนําในการสมัครใช้งานด้วยวิธีการจัดส่งในพื้นที่เท่านั้น
delivery_pickup_method_location_id ID ตำแหน่งที่ตั้งของวิธีการรับสินค้า ช่องนี้ต้องใช้เฉพาะการสมัครใช้งานที่มีวิธีการรับสินค้าในพื้นที่เท่านั้น
line_variant_id ID ของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งาน หากมีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการในการสมัครใช้งาน สินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการจะต้องเพิ่มเป็นบรรทัดใหม่ที่มี ID ตัวเลือกสินค้าเฉพาะ
line_quantity ปริมาณสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งาน หากมีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งาน จํานวนที่เพิ่มควรเป็นจํานวนของสินค้าเฉพาะรายการ ไม่ใช่จํานวนรวมสินค้าทั้งหมด
line_current_price ราคาของสินค้าเฉพาะรายการแบบการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าในรูปแบบสกุลเงินที่ถูกต้อง
line_selling_plan_id ID ของแผนการสมัครใช้งาน ระบุหรือไม่ระบุฟิลด์นี้ก็ได้
line_selling_plan_name ชื่อของแผนการสมัครใช้งาน ระบุหรือไม่ระบุฟิลด์นี้ก็ได้

นําเข้าสัญญาโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าสัญญาที่มีอยู่จากแอปการสมัครใช้งานของผู้ให้บริการภายนอกจาก Shopify App Store หรือร้านค้า Shopify อื่นไปยังแอป Shopify Subscription ของคุณ ไม่สามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อแก้ไขหรือเขียนทับสัญญาที่มีอยู่ได้ การแทนที่สัญญาที่มีอยู่จะถูกละเว้นในการนําเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. คลิกเพิ่มไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนําเข้า
 4. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

หลังจากอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Shopify ในบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ อ่านวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปในการนําเข้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการนําเข้า

ส่งออกสัญญาโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกสัญญาของคุณเพื่อบันทึกหรือนำเข้าไปยังร้านค้า Shopify อื่นที่คุณติดตั้งแอป Shopify Subscriptions ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. คลิกที่ส่งออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี