Eksportere bestillinger til en CSV-fil

Du kan eksportere et regneark med kommaseparerte verdier (CSV) med bestillinger fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator for å se en bred oversikt over komplett bestillingsinformasjon.

Eksporter bestillinger

Du kan velge å eksportere bestillinger sammen med transaksjonshistorikk. Transaksjonshistorikken i CSV-filen inneholder bare data for innhentede betalinger. Autorisasjonsdata er ikke inkludert i den eksporterte transaksjonshistorikken.

Avhengig av hvordan du velger å eksportere bestillinger, får du CSV-filen på e-post eller nedlastet til enheten din:

 • Hvis du velger å eksportere inntil 50 bestillinger eller den gjeldende siden med bestillinger, lastes CSV-filen ned til enheten din.
 • Hvis du velger å eksportere mer enn 51 bestillinger, eller eksportere bestillinger etter dato, mottar du og butikkeieren CSV-filen på e-post.

Hvis eksporten mislykkes, mottar du en e-post med denne informasjonen.

Hvor lang tid bestillingseksporten tar, avhenger av hvor mange bestillinger du eksporterer. En eksport med færre enn 100 000 varer kan for eksempel være fullført på under én time, mens en eksport med 400 000 varer kan ta rundt fire timer.

Trinn:

 1. Sorter og filtrer bestillingene dine.
 2. Fra Bestillinger-siden klikker du Eksporter.
 3. I Eksporter bestillinger-vinduet:
 4. Velg alternativet for bestillingene du vil eksportere. For eksempel: Hvis du vil eksportere bestillingene etter dato, klikker du Eksporter bestillinger etter dato og angir start- og sluttdato for bestillingene du vil eksportere.
 5. Under Eksporter som velger du et filformat.
 6. Hvis du vil laste ned all informasjonen om bestillingene, klikker du Eksporter bestillinger. Hvis du kun vil laste ned transaksjonsinformasjonen, klikker du Eksporter transaksjonshistorikker.

CSV-struktur for bestillingseksportering

Følgende tabell beskriver formatet til CSV-filen som opprettes når du eksporterer bestillinger.

I CSV-filen med bestillinger fremkommer bestillinger med flere varelinjer med de ekstra varelinjene på separate linjer. Mange av feltene er tomme for å indikere at flere varer ble kjøpt i samme bestilling.

Beskrivelse av hver av topptekstene i en CSV-fil for bestillingseksport
Overskrift Definisjon
Name Bestillingsnummeret slik det fremkommer i butikkadministratoren.
Phone Kundens telefonnummer.
Email Kundens e-postadresse.
Financial Status Hvorvidt bestillingen har blitt betalt, autorisert, refundert og så videre.
Paid at Datoen da beløpet ble sendt til godkjenning for bestillingen.
Fulfillment Status Hvorvidt bestillingen har blitt oppfylt eller fremdeles venter.
Fulfilled at Datoen da oppfyllelsen ble fullført for bestillingen.
Accepts Marketing Hvorvidt kunden har godtatt markedsføring fra butikken.
Currency Butikkens grunnvaluta på bestillingstidspunktet.
Subtotal Bestillingens delsum før levering og avgifter.
Shipping Totalkostnaden av levering for bestillingen.
Taxes Avgiftene som belastes for bestillingen.
Total Totalkostnaden av bestillingen.
Discount Code Rabattkoden som er lagt til bestillingen. Bare rabatter og rabattkoder som gjelder manuelt for bestillingsutkast vises i denne kolonnen. Dette inkluderer ikke automatiske rabatter.
Discount Amount Rabatten som har blitt brukt på bestillingen.
Shipping Method Leveringsmetoden som har blitt brukt til å levere bestillingen.
Created at Da bestillingen ble fullført av kunden.
Lineitem quantity Antall linjevarer (produkt/variant fra produktmenyen).
Lineitem name Navnet på linjevaren.
Lineitem price Prisen på linjevaren.
Lineitem compare-at price Sammenlign med-prisen for varelinjen.
Lineitem SKU Linjevarens SKU.
Lineitem requires shipping Hvorvidt linjevaren i bestillingen krever levering.
Lineitem taxable Hvorvidt linjevaren var avgiftspliktig.
Lineitem fulfillment status Hvorvidt linjevaren ble oppfylt.
Billing Name Fornavnet og etternavnet fra kundens fakturaaddresse, hvis angitt. Ellers fornavnet og etternavnet fra kundens konto.
Billing Street Navnet på gaten som er angitt for fakturaaddressen.
Billing Address1 Den fullstendige første linjen i fakturaadressen -- for eksempel 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Den fullstendige andre linjen i fakturaadressen -- for eksempel, Første etasje. Denne kolonnen er ofte tom.
Billing Company Kundens bedriftsnavn. Denne kolonnen er ofte tom.
Billing City Kundens by for fakturaadressen.
Billing Zip Kundens postnummer for fakturaadressen.
Billing Province Koden til kundens fakturastat eller -provins.
Billing Province Name Navnet på kundens fakturastat eller -provins.
Billing Country Kundens fakturaadresse – land.
Billing Phone Kundens telefonnumer for faktureringen.
Shipping Name Kundens fornavn og etternavn.
Shipping Street Navnet på gaten som er angitt for fakturaadressen.
Shipping Address1 Den fullstendige første linjen i leveringsadressen -- for eksempel, 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Den fullstendige andre linjen i leveringsadressen -- for eksempel, Første etasje. Denne kolonnen er ofte tom.
Shipping Company Kundens bedriftsnavn. Denne kolonnen er ofte tom.
Shipping City Kundens by for leveringsadressen.
Shipping Zip Kundens postnummer for leveringsadressen.
Shipping Province Koden til kundens leveringsstat eller -provins.
Shipping Province Name Navnet på kundens leveringsstat eller -provins.
Shipping Country Kundens leveringsadresse – land.
Shipping Phone Kundens telefonnummer for levering.
Notes Merknadene som er inkludert i bestillingen.
Note Attributes Eventuelle egenskapsverdier for bestillingsmerknader.
Cancelled at Dato og klokkeslett da bestillingen ble kansellert.
Payment Method Hvordan bestillingen er betalt. En bestilling kan ha mer enn én betalingsmåte. Flere oppføringer er adskilt med mellomrom, et + og et nytt mellomrom.
Payment Reference (ugyldig) Transaksjonens unike token. Dette nummeret vises ikke i butikkadministratoren. Denne kolonnen er nå avskrevet. Payment References må brukes i stedet.
Payment References Inneholder betalings-IDene som er sendt av Shopify til betalingsleverandørene. Bruk denne ID-en til å matche bestillingsinformasjon mellom Shopify og betalingsleverandøren din. Denne kolonnen inkluderer alle betalings-IDer som er koblet til en bestilling, inkludert mislykkede betalinger, refusjoner og innhentinger. Flere oppføringer er separert med mellomrom, en + og en annen plass.
Refunded Amount Beløpet av eventuell refusjon for bestillingen.
Vendor Linjevarens produktselger.
Outstanding Balance Det skyldige beløpet for bestillingen dersom den ikke ble betalt i sin helhet. Denne kolonnen vises bare hvis du har POS-salgskanalen installert i butikken.
Employee Navnet til den ansatte som solgte bestillingen.
Location Plasseringen til utsalgsstedet som solgte bestillingen.
Device ID Enhets-ID-en til utsalgsstedet som ble brukt til å selge bestillingen.
Id Bestillings-ID-en.
Tags Taggene som er knyttet til bestillingen.
Risk Level Bestillingens risikonivå.
Source Bestillingens kilde – for eksempel nett, bestillingsutkast, utsalgssted.
Lineitem discount Den totale rabatten for bestillingen.
Tax # Name Navnet på en linjeavgift. Opptil dem linjeavgifter er tilgjengelige.
Tax # Value Pengebeløpet for avgifter som har blitt belastet for linjeavgiften.
Phone Kundens telefonnummer.
Payment ID En unik ID som sendes av Shopify til betalingsleverandører når en kunde betaler i kassen. Bruk denne ID-en til å matche bestillingsinformasjon mellom Shopify og betalingsleverandøren din. En bestilling kan ha mer enn én betalings-ID. Det inkluderer bare vellykkede eller ventende betalinger. Det inkluderer ikke innhentinger og refusjoner. Flere oppføringer skilles med mellomrom, en + og et nytt mellomrom.
Payment terms Vilkårene for betaling av bestillingen. For eksempel, forfaller ved levering.
Next payment due at Datoen neste betaling forfaller.

CSV-struktur for transaksjonshistorikken

Følgende tabell beskriver formatet til CSV-filen som opprettes når du eksporterer transaksjonshistorikkene til bestillingene.

Beskrivelse av hver overskrift i en CSV-fileksport for en transaksjonslogg
Overskrift Definisjon
Order Transaksjonens bestillings-ID. Dette nummeret kan brukes av betalingsleverandøren, og er nummeret som vises på slutten av URL-adressen på en bestillingsside.
Name Ordrenummeret knyttet til transaksjonen. Dette er bestillingsnummeret som fremkommer på Bestillinger-siden.
Payment Method Måten bestillingen ble betalt for.
Kind Type transaksjon. Hvorvidt det var et salg, en refusjon eller en autorisasjon.
Gateway Betalingsleverandøren som behandlet transaksjonen.
Created At Datoen til transaksjonen, vist som Å-M-D, klokkeslett og tidssoneforskjell fra UTC/GMT.
Status Oppgir om transaksjonen var vellykket eller mislykket.
Amount Transaksjonsbeløpet
Currency Valutaen transaksjonen ble behandlet i.
Card Type Merket til kredittkortet som ble brukt, hvis aktuelt.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere orders-CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Når du formaterer CSV-filen i et tekstredigeringsprogram bør du ta følgende hensyn:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis